Bryggen
Bryggen
Bilde: Christine Hvidsten

Slik forvaltes Bryggen

Hvert verdensarvsted skal ha et verdensarvråd, en verdensarvkoordinator og et verdensarvsenter. Det har også Bryggen.

Bryggen har vært verdensarv siden 1979. Forvaltningen av verdensarv har endret seg mye siden 1979 både internasjonalt og lokalt i Bergen. Det er Norge som nasjon som har ratifisert verdensarvkonvensjonen og det er staten som har ansvaret for at forvaltningen av verdensarvstedene i Norge er i henhold til retningslinjene for konvensjonen.

I St.Meld. 35 Framtid med fotfeste (2012-2013) og det politiske dokumentet Ny, helhetlig verdensarvpolitikk fra 2012 ble det gitt føringer for forvaltningen av verdensarvstedene i Norge. Her står at hvert verdensarvsted skal ha et verdensarvråd, en verdensarvkoordinator og et verdensarvsenter.

Verdensarvråd for Bryggen

Bryggen
Bryggen
Bilde: Byantikvaren

Ved hvert valg blir det oppnevnt nye medlemmer til Verdensarvråd for Bryggen. eder og nestleder velges for to år.  Det sittende rådet konstituerte seg 16.februar 2024.

 Verdensarvråd for Bryggen 2024-2027  har følgende medlemmer:

 • Leder:Marte Hammer,
  Vestland fylkekommune
 • Nestleder:Thomas Flesland,
  Bergen kommune
 • Medlem: Eira Martinsen Garrido,
  Bergen kommune
 • Medlem: Trond Tystad,
  Vesland  fylkeskommune

Ledervervet skal rulleres årlig og veksles mellom Vestland fylkeskommune og Bergen kommune.

Verdensarvrådet skal sikre ivaretagelsen av verdensarvstedet Bryggen i tråd med UNESCO sine retningslinjer og forvaltningsplan for verdensarvstedet Bryggen. Rådet skal møtes minimum to ganger i året og består av politikere i opposisjon og posisjon fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

Leder for rådet blir også medlem av det politiske rådet til nettverksorganisasjonen Norges Verdensarv.

Fagråd

Ledervervet i fagrådet skal rulleres årlig mellom et av museene og en av eier-representantene. Det sittende fagrådet konstituerte seg 18.januar 2022:

 • Leder, Marianne L. Nielsen, Bymuseet i Bergen
 • Nestleder, Bernt-Håvard Øyen, Stiftelsen Bryggen
 • Medlem, Elisabeth Bjørsvik, Museum vest
 • Medlem, Bernt-Håvard Øyen, Stiftelsen Bryggen
 • Medlem, Ole Søe Eriksen, Riksantikvaren
 • Medlem, Erlend Hofstad, Vestland fylkeskommune
 • Medlem, Johanne Gillow, Bergen kommune
 • Medlem, Anders Nyland, VisitBergen
 • Medlem, Geir Atle Ersland, Universitetet i Bergen
 • Medlem, Petter Visted, Bryggens Venner

Fagrådet skal sikre en god og kunnskapsbasert utvikling av verdensarvarbeidet og sikre at verdensarvrådet har god kontakt med de ulike aktørene på Bryggen. Fagrådet har ti representanter, de er fra eiere, museene, UiB, reiselivsnæringen og de ulike nivåene innenfor kulturminneforvaltningen. Gjennom etableringen av fagrådet ønsker en å sikre god samhandling innenfor verdensarvstedet og gode samarbeidsrutiner. Fagrådet forbereder og fremmer saker til Verdensarvrådet.

Verdensarvkoordinator

Verdensarvkoordinator for Bryggen er Hege A. Bakke-Alisøy

Verdensarvkoordinator har rollen som kontaktpunkt for verdensarvstedet og bindeleddet mellom de mellom de ulike organ og aktører lokalt og nasjonalt. Verdensarvkoordinatoren skal være sekretariat for både Verdensarvrådet og Fagrådet og således ha en god kontakt og med alle organ og mulighet til å kunne bidra til et godt helhetlig verdensarvarbeid for Bryggen.