Pilot for kunnskapsoppsummeringer med kommunene bilde

Pilot for kunnskapsoppsummeringer med kommunene

Velkommen til prosjektsiden for «Pilot for kunnskapsoppsummeringer med kommunene 2019»

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest har i 2019 samarbeidet med Folkehelseinstituttet om et pilotprosjekt, hvor kommunene kan stille forslag til kunnskapsoppsummeringer og metodevurderinger av tiltak, tjenester eller behandlingsformer i kommunenes helse- og omsorgstjenester.

I prosjektet har ansatte i de 9 kunnskapskommunene kunnet adressere kunnskapsbehov i et skjema utviklet for å spisse forskningsspørsmål (basert på PICO-metoden). Forslagene har så blitt behandlet og prioritert av et utvalg nedsatt av kommunene selv, og Kunnskapskommunens kommunegruppe har vedtatt oppdrag som Folkehelseinstituttet har besvart med litt ulike typer leveranser. Målet med prosjektet er at kommunene skal få oppdatert og oppsummert kunnskap på de områdene de selv har gitt høyest prioritet.

Det kom totalt inn 123 forslag på ulike problemstillinger, til to frister for å melde inn forslag i 2019. I forbindelse med behandlingen av forslagene ble det utarbeidet 31 litteratursøk, og for 6 forslag ble det utviklet oppdrag til Folkehelseinstituttet. Alle forslag og litteratursøk er publisert i listen under, og leveransene fra Folkehelseinstituttet legges ut fortløpende ettersom de ferdigstilles. På siden finner du også lenker til tilgjengelige kunnskapsressurser og nyhetssaker knyttet til prosjektet, samt veiledning til skjema og prioriteringskriterier som ble brukt i 2019.

Pilotprosjektet i 2019 er nå avsluttet, og det evalueres samtidig som videreutviklingen av prosjektet planlegges. Prosjektet tar mål av seg å utvide geografisk til hele Vestlandet (Vestland og Rogaland). Det jobbes da både med et prosjektdesign og med gode modeller for at kunnskapsoppsummeringene skal tas i bruk i kommunen. Prosjektets langsiktige mål er å etablere en nasjonal ordning for at hele kommunesektoren kan ta i bruk behovsbaserte kunnskapsoppsummeringer. 

Kunnskapsoppsummeringer

Forslag til kunnskapsoppsummeringer 2019

Litteratursøk våren 2019

Litteratursøk høsten 2019

Noen ressurser i kommunenes kunnskapsarbeid

Vedlegg

Kontaktpersoner

Lars.Bergesen@bergen.kommune.no