Gå tilbake til:
Du er her:

Opphold og rettigheter

Her får du informasjon om prosessen fra du søker asyl til du bosettes i Norge.

INFORMATION IN UKRAINE AND RUSSIAN HERE

Asyl og mottak

Kollektiv beskyttelse 

Regjeringen har besluttet å gi midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainere. Det betyr at Utlendingsdirektoratet (UDI) ikke vurderer behovet for beskyttelse individuelt, men gir ukrainere som har flyktet fra krigen beskyttelse som en gruppe.

For å få dette, må du først registrere deg som asylsøker hos politiet. På politiets nettsider ser du hvor og hvordan du registrerer deg (velg Vest politidistrikt). 

Akuttinnkvartering 

UDI har opprettet flere akuttinnkvarteringer i Bergen som følge av krigen i Ukraina. UDI har ansvaret for akuttinnkvarteringene, mens Bergen kommune har ansvar for å gi beboerne der helsetjenester, skole og barnehage. 

Beboere i akuttinnkvartering får matservering inkludert i botilbudet. De får i tillegg utbetalt et basisbeløp hver måned. 

Flyktningene kan bli boende på innkvarteringen inntil de har fått tilbud om bosetting eller plass på asylmottak i Bergen eller i en annen kommune. Selv om en asylsøker har fått midlertidig oppholdstillatelse, kan det ta lang tid før en får vedtak om bosetting med offentlig hjelp. 

Alternativ mottaksplass 

Dersom asylsøkere bor i en privat bolig, kan de søke om å få dette godkjent som alternativ mottaksplass. Alternativ mottaksplass betyr at asylsøkere kan bo i en vanlig bolig, i stedet for på asylmottak eller akuttinnkvartering. Personer som får innvilget alternativ mottaksplass kan få stønad til livsopphold og fortsette å bo privat frem til de bosettes. 

Les mer og søk om Alternativ mottaksplass i Bergen kommune 
Se også mer informasjon om asyl og opphold på UDI.no

Skole, barnehage og helsetjenester 
 

Se informasjon om skole, barnehage og helsetjenester til flyktninger i Bergen kommune. 
 

Bosetting


Alle ukrainske flyktninger som har fått midlertidig oppholdstillatelse skal få tilbud om å bosettes i en kommune. Bosetting i Norge kan gjøres på tre forskjellige måter.

1. Bosetting etter vedtak og tildeling av kommune fra IMDi

Etter at en asylsøker har fått midlertidig oppholdstillatelse, vil Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) velge ut en kommune der personen får tilbud om bosetting med offentlig hjelp. Når kommunen får tilsendt informasjon fra IMDi, tar vi kontakt med den det gjelder for å bistå i bosettingsprosessen. 

For å komme inn under denne ordningen, må personer som bor midlertidig privat (ikke på mottak eller akuttinnkvarteringer), søke om bosetting med offentlig hjelp (IMDi.no).   

2. Avtalt selvbosetting 

Personer som har fått tildelt Bergen kommune gjennom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og står på venteliste for bosetting, kan finne bolig selv.  

For å søke om dette, må flyktningen selv finne en varig bolig og sende husleiekontrakten til Bergen kommune for godkjenning. Kontrakten skal ikke signeres før den er godkjent av kommunen. 

Les mer og søk om avtalt selvbosetting i Bergen kommune  

3. Bosetting uten offentlig hjelp 

Flyktninger med oppholdstillatelse kan også velge å bosette seg uten offentlig hjelp. En kan da selv finne bolig og inngå husleiekontrakt.

Personer som velger å bosette seg uten offentlig hjelp, frasier seg rettigheter til deltakelse i introduksjonsprogrammet. Retten til ulike sosialhjelpsytelser frafaller også dersom personen ikke har fast inntekt ved bosetting uten offentlig hjelp. Det er derfor viktig at flyktninger som velger denne løsningen også har fått arbeid og kan forsørge seg selv.
 

Deltakelse i arbeid og samfunnsliv 

Introduksjonsprogram 

Flyktninger som er bosatt med offentlig hjelp (tildelt kommune fra IMDi eller avtalt selvbosetting) vil ha rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram for flyktninger. Deltakelse i introduksjonsprogram omfatter blant annet opplæring i norsk og samfunnsfag og kan kombineres med deltidsjobb. Flyktninger som er bosatt med offentlig hjelp trenger ikke å søke om deltakelse i introduksjonsprogram. Kommunen vil kontakte deg om dette ved bosetting. 

Les mer om introduksjonsprogrammet i Bergen kommune 

OBS: Informasjonen om introduksjonsprogram er basert på gjeldende lovverk. Regjeringen har foreslått å gjøre endringer i lovverket som blant annet kan få konsekvenser for utformingen av introduksjonsprogrammet for ukrainske flyktninger.

Stønad til flyktninger over 55 år 

Bosatte flyktninger som er 55 år og eldre har ikke rett til deltakelse i introduksjonsprogram og kan derfor søke til sitt lokale NAV-kontor om økonomisk sosialhjelp til husleie og livsoppholdsutgifter. For noen flyktninger mellom 55 og 67 år kan deltakelse i kvalifiseringsprogrammet være et aktuelt tiltak for å komme i arbeid eller aktivitet. 

Arbeid 

Flyktninger som har fått vedtak om midlertidig oppholdstillatelse kan arbeide i Norge. Du har ikke lov til å arbeide så lenge asylsøknaden din fortsatt er til behandling.

Les mer om arbeid, opplæring og introduksjonsprogram på IMDi.no 


Den ukrainske foreningen i Bergen og Hordaland bistår med råd og informasjon på Facebook.