Ordfører Rune Bakervik
BYSTYRET: Ordfører Rune Bakervik ledet bystyremøtet fra salen i Det gamle Rådhus. Møtet ble sendt direkte på web-TV.
Bilde: Andrew Buller

Les sakene fra bystyret 27. oktober

Av aktuelle saker er handlingsplan for sykkelsatsning på kommunalt veinett, statusrapport for bossnettet og flere innbyggerforslag. Du kan se møtet i opptak.

Onsdag 27. oktober klokken 12.00 hadde Bergen bystyre møte i bystyresalen i Det gamle Rådhus. 

Se sendingen i opptak

Du kan se møtet i opptak på web-TV.  

Interpellasjoner

Vedtak

Barnehage og skole

Helse og omsorg

Bymiljø

Har vedtatt planer for: 
Ytrebygda, gnr. 38 bnr. 624. Søvikdalen, Reguleringsplan, 2. gangs behandling, Arealplan-ID 66120000. Utvalgets innstilling ble vedtatt, bortsatt fra at 1Bi i innstillingen endres til: Føresegn § 3.2.1.3 blir endra til følgjande: «Maksimal byggehøyde (k+) er angitt på plankartet. Bebyggelsen kan føres opp i to etasjer» 

Har vedtatt områdereguleringsplan for Indre Laksevåg. Fastsetting av planprogram. Bystyret vedtok utvalgs innstilling samt tre nye merknader: 
-  Bystyret viser til innspill til planprogrammet som gjelder utrygghet knyttet til MO-senteret som ligger i planområdet, og ber om at også tilkomsten til denne – herunder trygghet i undergangen, vurderes i arbeidet med områdeplanen. 
- For å gjøre området mer attraktivt for småbarnsfamilier bør man i det videre planarbeidet vurdere behovet for etablering av nye barnehager i planområdet. 
- I det videre planarbeidet er det viktig at medvirkningsprosessene inkluderer befolkningen i områder som grenser til planområdet, som Kirkebukten, Gamle Laksevåg og Frydenbø. 

Åsane. Gnr. 189, bnr. 63, 325 mfl. Myrdalshovden. Plan ID 65630000. Reguleringsplan til 2. gangs behandling. Utvalgets innstilling ble vedtatt

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 747, Søreide Naustdalen. Reguleringsplan til 2. gangs behandling. Utvalgets innstilling ble vedtatt

Økonomi, næring og administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Videre på internett