piper
Pipene i byens tette trehusmiljø er en viktig del av taklandskapet.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Piper og pipeløp

Byantikvarens prinsipielle holdning er at vi ikke anbefaler å fjerne piper og pipeløp på verneverdig bebyggelse. Pipene våre skal bevares.

Pipene har en viktig betydning for en bygnings arkitektur, men er også et viktig element for ivaretagelse av taklandskapet vårt. Vi betrakter fjerning av piper som som et inngrep i en autentisk bygningskonstruksjon. Et gjennomgående pipeløp kan utgjøre en del av den bærende konstruksjonen ved at det er med på å bære eller stabilisere bjelkelagene i huset. 

Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvalitetsnivået til en bygning og de tekniske installasjonene i bygningen. Vedlikehold faller utenfor virkeområdet til byggesaksdelen av Plan- og bygningsloven, og kan derfor gjøres uten krav om søknad og uten at kravene i TEK17 gjelder. Vi anbefaler at piper- og pipeløp ivaretas med jevnlig vedlikehold, og at pipene får stå eksponert i sin opprinnelige utførelse i tegl eller pusset utførelse over tak. 

Pipene på verneverdig bebyggelse skal ikke tildekkes med heldekkende beslag. Vi anbefaler et mindre beslag i nedre del av pipen for god og tett overgang til tak. Øvre kant av nytt beslag bør felles inn i fugene mellom teglsteinen i pipevangen, evt. pusses inn i pipen.  Blybeslag er i dag utfaset pga. giftighet og det kreves spesiell tillatelse til bruk av slike. Det finnes i dag flere typer metallbeslag/ tettebånd til erstatning for blybeslag. Plastbelagte beslag bør unngås på verneverdig bebyggelse.

Gamle pipeløp kan blant annet gi dårlig trekk og i verste fall føre til pipebrann som følge av soting / beking. Branntekniske krav gjør at det derfor bør vurderes nedforing av slike pipeløp, dvs. at man fører en nytt keramisk rør eller stålforinger ned i det gamle pipeløpet. En annen metode er bruk av glidestøp, der man fyller ut manglende fuger og sprekker innvendig i pipeløpet, men langt på vei beholder pipeløpets tverrsnitt. Metoden blir brukt på skorsteiner med store peiser eller skorsteiner med mange ildsteder, f.eks. i bygårder med mange boenheter koplet til hvert pipeløp.

Det er krav om bruk av ansvarlig foretak ved oppføring, endring eller ved rehabilitering av eksisterende skorstein, der montering av nytt rør eller bruk av glidestøp er aktuelt. Slike tiltak er derfor søknadspliktige.

Hvis av ulike grunner en pipe ikke er i bruk, kan man kan man evt. sikre pipeløpet mot lekkasjer og la det stå ubrukt i påvente av evt. fremtidig behov og bruk.