Arkitektur- og byformingsstrategien for Bergen, Arkitektur+

Arkitektur- og byformingsstrategien Arkitektur+ er premissgiver for planlegging og den arkitektoniske utformingen av alle nye tiltak i Bergen kommune.

Arkitekturstrategien for Bergen
Arkitektur skal styrke Bergen som en vakker, særpreget, inkluderende og grønn by. Vi kaller denne satsingen Arkitektur +
Bilde: Byarkitekten

Strategien gir konkrete retningslinjer på hvordan arkitektur kan bidra til en vakker, særpreget, inkluderende og grønn by.

Bergen kommune ønsker å fremme mulighetene for kvalitet i hvert enkelt tiltak. Arkitektur+ setter fokus på bymiljø, byrom, møteplasser, bo- og nærmiljø og gir anbefalinger til hvordan vi kan planlegge og utvikle de fysiske omgivelsene for å sikre en aktiv og attraktiv gå-by.

En plattform for samskaping

Arkitektur skapes ikke alene, men blir til gjennom gode samarbeid og konstruktive prosesser mellom private og offentlige aktører. Arkitekturstrategien danner grunnlag for dette samarbeidet, og tydeliggjør hva kommunen vektlegger når arkitektonisk kvalitet skal vurderes.

Arkitekturstrategien er et supplement til Plan- og bygningsloven (PBL) med forskrifter, samt til Kommuneplanens arealdel § 8 Byforming og arkitektur. Den tydeliggjør hva kommunen mener med god arkitektur i vurdering av plan og byggesaker, og  letter  og trygger dermed saksgangen rundt den skjønnsutøvelsen som kommunen er tillagt i Pbl § 29.1 og § 29.2.

Tre hovedambisjoner for arkitektur

Arkitekturstrategien trekker opp tre hovedambisjoner for arkitektur i Bergen:

  • Å videreføre Bergens stolte internasjonale arkitekturarv og byplantradisjon
  • Å styrke Bergens egenart og attraktivitet både lokalt og internasjonalt med forbilledlig og nyskapende arkitektur.
  • Å benytte arkitektur som verktøy for å nå våre mål om en vakker, særpreget, inkluderende og grønn by.

Strategien konkretiserer ambisjonene gjennom retningslinjer for hvordan man kan bruke arkitektoniske grep og virkemidler:

  • Vakker, gjennom helhetlig utforming og estetisk opplevelse  
  • Særpreget, gjennom samspillet mellom by og natur og utforme bymiljøer med egenart
  • Inkluderende, ved å utforme bebyggelsen slik at den stimulerer til vitalt liv på bakkeplan og ved å skape bygg og byrom som gir alle mulighet til å delta aktivt i fellesskapet og som stimulerer til sambruk
  • Grønn, gjennom lav energi og ressursbruk og ved å planlegge for et klima og samfunn i endring ved å prioritere fleksible løsninger og optimalisere arealbruken.