Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris

Bergens byomgivelser skal kjennetegnes av arkitektur som er særpreget, som vi er stolt av og som skaper omgivelser vi har lyst å være en del av.

Bygg og anlegg som tildeles prisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk.

Prisen har i sin nåværende form blitt delt ut hvert år siden 2011.