Gå tilbake til:
Du er her:

Bopilot - kommunen som pådriver for alternative boligløsninger

Bopilot er et forskningsbasert innovasjonsprosjekt der vi skal utvikle metoder og verktøy for en mer aktiv dialog med aktørene i boligmarkedet.

Pådriver for alternative boligløsninger
Pådriver for alternative boligløsninger
Bilde: Byarkitekten

Bopilot er et prosjekt som er:

 • Støttet av Norges forskningsråd gjennom programmet FORKOMMUNE  
 • Et samarbeid mellom SINTEF, NTNU, NAL, Husbanken, Trondheim kommune og Bergen kommune
 • Som skal vare fra høsten 2018 til våren 2022
 • Som undersøker hvordan kan vi som kommune være en pådriver for alternative boligløsninger

Mål for forskningsprosjektet:

 • Bidra til mer innovasjon og mangfold i boligsektoren
 • Fremme kunnskap om / interesse for et alternative boligvalg
 • Trygge utbyggere på at det finnes et marked for alternative modeller og boliger med dele- og sambruksløsninger

Les mer om forskningsprosjektet på NTNU sine nettsider.

Les om Boligutstillingen og se arrangementsoversikt

Bakgrunn for forskningsprosjektet:

Dagens klimavennlige byutvikling baserer seg på høy grad av fortetting, og mye av det som bygges av boliger er leiligheter i ulike former for blokk/ rekkehus. Det produseres mange nye nokså like boligtyper på kort tid i nye former for tetthet. I denne situasjonen er det stort behov for å se på alternative boligmodeller, bolig typer og boformer som både drar nytte av den nye tettheten og gir tilstrekkelig variasjon i markedet for ulike behov. Vi må tenke lenger en arealbruk når byene fortettes. Det handler om å skape hjem og boligmiljøer som også stimulerer og tilrettelegger for å leve bærekraftig. Vi behøver flere boliger som gir oss mulighet til å dele, og være sammen på tvers av alder og livssituasjon, og som gjør det enklere å leve klimasmarte liv.

Dagens boligproduksjon er kjennetegnet av høy tetthet og ganske like boligtyper og ivaretar i for liten grad  samfunnets mål om sosialt inkluderende og klimavennlige by- og boligomgivelser. Flere utbyggere bygger og selger på fjorårets løsning og vi får lite innovasjon i boligutformingen. Bopilot skal gjøre oss som kommune bedre rustet til å påvirke boligutviklingen, og se på hvordan kommunen kan være pådriver for å fremme alternative boligløsninger.

I Bopilot Bergen jobber vi spesifikt med det generelle boligmarkedet for å skape økt interesse og kunnskap om deleboliger. Deling er et grep som løser samfunnsutfordringer og samtidig skaper merverdier.

Medvirkning, samskaping, aktualisering og formidling er sentrale temaer i arbeidet med prosjektet.Forskerne på NTNU og Sintef følger med- vil disse aktivitetene vi setter i gang skape gode ringvirkninger? Byarkitekten som pådriver tester ut ulike metoder som kan skape reell interesse for ”deleboliger”

Aktivitetene er:

 • Digital medvirkning
 • Designsprint
 • Hackathon
 • Utstilling

Prosjektleder for Bopilot i Bergen er seniorarkitekt Tina Larsen hos Byarkitekten.