Bopilot - kommunen som pådriver for alternative boligløsninger

Bopilot var et forskningsbasert innovasjonsprosjekt for å utvikle metoder og verktøy for en mer aktiv dialog med aktørene i boligmarkedet.

last ned sluttrapporten fra lenken over
Bilde: Bopilot

Les sluttrapporten

Prosjekt Bopilot:

  • Støttet av Norges forskningsråd gjennom programmet FORKOMMUNE  
  • Et samarbeid mellom SINTEF, NTNU, NAL, Husbanken, Trondheim kommune og Bergen kommune
  • Som ble gjennomført fra høsten 2018 til høsten 2022
  • Som undersøkte hvordan vi som kommune kan være en pådriver for alternative boligløsninger

Mål for forskningsprosjektet:

Bakgrunn for forskningsprosjektet:

Dagens klimavennlige byutvikling baserer seg på høy grad av fortetting, og mye av det som bygges av boliger er leiligheter i ulike former for blokk/ rekkehus. Det produseres mange nye nokså like boligtyper på kort tid i nye former for tetthet. I denne situasjonen er det stort behov for å se på alternative boligmodeller, bolig typer og boformer som både drar nytte av den nye tettheten og gir tilstrekkelig variasjon i markedet for ulike behov. Vi må tenke lenger en arealbruk når byene fortettes. Det handler om å skape hjem og boligmiljøer som også stimulerer og tilrettelegger for å leve bærekraftig. Vi behøver flere boliger som gir oss mulighet til å dele, og være sammen på tvers av alder og livssituasjon, og som gjør det enklere å leve klimasmarte liv.

Dagens boligproduksjon er kjennetegnet av høy tetthet og ganske like boligtyper og ivaretar i for liten grad  samfunnets mål om sosialt inkluderende og klimavennlige by- og boligomgivelser. Flere utbyggere bygger og selger på fjorårets løsning og vi får lite innovasjon i boligutformingen. Bopilot skal gjøre oss som kommune bedre rustet til å påvirke boligutviklingen, og se på hvordan kommunen kan være pådriver for å fremme alternative boligløsninger.

I Bopilot Bergen jobbet vi spesifikt med det generelle boligmarkedet for å skape økt interesse og kunnskap om deleboliger. Deling er et grep som løser samfunnsutfordringer og samtidig skaper merverdier.

Medvirkning, samskaping, aktualisering og formidling var sentrale temaer i arbeidet med prosjektet. Forskerne på NTNU og Sintef fulgte med- ville disse aktivitetene vi satt i gang skape gode ringvirkninger? Byarkitekten som pådriver testet ut ulike metoder som kan skape reell interesse for ”deleboliger.”

Aktivitetene:

  • Digital medvirkning
  • Designsprint
  • Hackathon
  • Utstilling

Prosjektleder for Bopilot i Bergen:
Seniorarkitekt Tina Larsen hos Byarkitekten.