Vinnere av Arkitektur- og byformingsprisen

Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris har i sin nåværende form blitt delt ut hvert år siden 2011.

Prisvinnerne 2011-2022:


2022 - Lynghaugparken 
2021 - Wergelandsalleen 1 og 3,Wergeland Hageby
2020 - Infill Vaskerelven 39 og Olav Kyrres gate 41
2019 - Enebolig Søre Titlestad
2018 - Universitetsaulaen
2017 - Barne- og ungdomssjukehuset, Haukeland universitetssjukehus 
2016 – Landås skole
2015 - Distriktpsykiatrisk senter, Fjøsangerveien 36
2014 - Høyskolen på Kronstad
2013 - Cornerteateret
2012 - Ny-Kohnborg skole
2011 - Nordahl Grieg videregående skole

Prisen ble delt ut fra 1993 til og med 2002. I perioden 2003- 2010 ble ikke prisen delt ut. Klikk her for å se vinnerne fra 1993 til 2002.

2022 - Lynghaugparken
 

Lynghaugparken
Lynghaugparken
Bilde: Are Åsvang

Byggherre
Bergen kommune, Bymiljøetaten 
Landskapsarkitekter 
Curve Studio og Norconsult
Entrepenør
Svein Boasson AS

Prosjektet er et svært vellykket eksempel på en reparasjon av et landskapsrom som tidligere var preget av overflateparkering. Gjennom en målrettet strategi for bekkeåpning har de tidligere harde overflatene blitt et parkområde i nærområdet med svært gode opplevelseskvaliteter. der bryggen, skate-banen og bålplassen inngår som sentrale element. 

Med få og målrettede inngrep i den eksisterende landskapssituasjonen skapt en variasjon og en opplevelsesrikdom med elementer som bekkeåpningen, skate-banen, bryggen og bålplassen.

Det er et forbilledlig prosjekt som viser en ny tilnærming og respekt for klima og bærekraft som vi vil fremheve som et ekslempe til etterfølgelse, skriver juryen i sin begrunnelse.

2021 - Wergelandsalléen 1 og 3, Wergeland Hageby
 

Wergelandsalleen 1 og 3, Wergeland Hageby
Wergelandsalleen 1 og 3, Wergeland Hageby
Bilde: Domantas Stukas

Arkitekt
Tag Arkitekter AS 
 Landskapsarkitekt:
Tag Arkitekter AS
Byggherre:
Webu 2 AS

Prisvinneren er  et eksempel på et svært vellykket fortettingsprosjekt i et sentralt etablert boligområde i nær tilknytning til Bybanestoppet og lokalsenteret på Wergeland.

Wergeland Hageby er et eksempel til etterfølgelse på en god fortetting som viser en annen skala og respekt for omgivelsene enn mye av prosjektene som allerede er oppført langs Bybanen, skriver Rådet for byforming og arkitektur og jury for prisen, i sin begrunnelse.

Med en blanding av rekkehus og leilighetsbygg har man skapt en variasjon og en opplevelsesrikdom med bygninger i ulik størrelse og form med smale smau og passasjer mellom, tilpasset de lokale takformene. 

I juryens begrunnelse gratuleres arkitektene med et godt gjennomført boligprosjekt som er et godt eksempel på en helhetlig arkitektonisk løsning. Det inneholder en rekke elementer som Rådet ønsker flere utbyggere vil utstyre sine fortettingsprosjekter med for å oppnå en variert, inkluderende og særpreget boligarkitektur som kan være et forbilde for fremtidige fortettingsprosjekter langs Bybanen. 

2020 - Infill Vaskerelven 39 og Olav Kyrres gate 41
 

Infill. Vinner av Arkitektur- og byformingsprisen 2021
Infill Vaskerelven 39 og Olav Kyrres gate 41
Bilde: Mad Bergen as

Arkitekter:
Mad Bergen as       
Byggherre:
VestenFjeldske Eiendom

Vinneren er et eksempel på et svært vellykket byfornyingsprosjekt i en historisk del av sentrum. Prosjektet har restaurert og tilbakeført kvaliteter i eksisterende bygningsmasse, samtidig som det har etablerert et nytt, åpent inngangsrom mellom to eksisterende bygg som knytter seg til byrommet gjennom en stor åpen glassfasade.

I det nye infill-prosjektet er det satt av areal til fellesarealer og samhandling. Fra atriet er inngangspartiet alltid synlig, noe som gir en god oversikt over hvem som beveger seg inn og ut av bygget. 

Prosjektet er et godt eksempel på god ressursforvaltning, der man bidrar til en endringsdyktig by gjennom sambruk og optimalisering av arealer. Bygget er tilrettelagt for «coworking», noe som representerer en ny innstilling til ressursbruk, der man deler lokaler, ser verdier og er interessert i synergieffekter som oppstår ved å arbeide side om side med andre. Prosjektet kan dermed fungere som et treffpunkt for mange.

Infill Vaskerelven 39 og Olav Kyrres gate 41 fremheves som et forbilde for andre aktører i eiendomsmarkedet. Det har en helhetlig arkitektonisk løsning som gjenbruker og tilbakefører bygningsmasse med kulturverdi på dennes premisser. Det skaper nye muligheter for samlokalisering av arbeidsplasser i et spennende prosjekt som tilfører gaten liv gjennom aktive førsteetasjer. Prosjektet tilfører stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk. Alle disse faktorene til sammen gjør prosjektet til årets vinner.

2019 - Eneboligen Søre Titlestad 24E

Søre Titlestad 24E
Søre Titlestad 24E
Bilde: Kvalbein Korsøen Arkitektur

 
Arkitekter:               
Kvalbein Korsøen  Arkitektur                    
Landskapsarkitekter:
Kvalbein Korsøen  Arkitektur                    Byggherre:              
Elena Mari Bjånes
Erlend Smedsvik

Årets prisvinner er et eksempel til etterfølgelse på hvordan man kan fortette
 en urban sammenheng uten å gå på akkord med omgivelsene. Gjennom god planlegging har man klart å utnytte kvalitetene på tomten gjennom et godt samspill mellom interiør og eksteriør og oppnådd rike romopplevelser, samtidig som uttrykket er allment og lavmælt med stor overføringsverdi.

Grunnideen bak eneboligen er overgangen fra felt til enebolig, rommet mellom trærne, og å skape gode romopplevelser som kan bli til fine barndomsminner.

Boligen er utformet og oppført i samspill med naturen og i tett kontakt med terrenget. Trærne på tomten er nennsomt bevart og brukt aktivt som referansepunkter i interiøret. Huset har lav energi- og ressursbruk, og det er brukt miljøvennlige byggematerialer som gir et godt inneklima.


2018 - Universitetsaulaen

Universitetsaulaen
Universitetsaulaen
Bilde: Statsbygg/Trond Isaksen


Arkitekter:  
B+b Arkitekter AS
Arkitektkontoret Schjelderup &
Gram AS
Byggherre:    
Statsbygg

Årets prisvinner oppfyller kriteriene for prisen ved at den skaper nytt byliv i form av å tilføre nye kvaliteter til bydelen, den åpner opp hagen for besøkende, etablerer et nytt møtested og skaper en ny, viktig og mye brukt offentlig arena ikke bare for universitet, men også for byen som helhet

Universitetsaulaen er en vellykket komplettering og videreutvikling av en sentral offentlig institusjon i Bergen, og er godt integrert i et tidstypisk bygningsmiljø, samtidig som det tilfører nye kvaliteter til en institusjon som hele tiden er under fornying og utvikling.

Ved hjelp av helhetlige grep har man skapt en ny offentlig arena som integrerer interiør, byliv og grøntområder på en svært god måte, og som tilfører bydelen et nytt anlegg som vil berike brukere, besøkende og lokalmiljøet.


2017 - Barne- og ungdomssjukehuset, Haukeland universitetssjukehus

Barne- og ungdomssjukehuset,Haukeland sjukehus
Barne- og ungdomssjukehuset,Haukeland sjukehus
Bilde: Jiri Havran


Arkitekter:  
KHR Architecture AS
RAMBØLL Arkitekter AS
PKA Arkitekter AS
Landskapsarkitekt:   
Schønherr AS
Byggherre:  
Helse Bergen HF

Årets prisvinner er et eksempel på en svært vellykket nyoppbygging av en institusjon for en i utgangspunktet sårbar gruppe. Formålet med hele bygget er at det skal være en barne- og ungdomsklinikk som er bygget rundt brukerne, med pasienten i sentrum, og på barn og ungdoms premisser.

Rent arkitektonisk er dette en svært imponerende gjennomføring av konseptet” Knase tangenter” som har fulgt med helt fra konkurransen som gikk forut for reguleringsplanen med oppbyggingen av volumene som tangenter vinkelrett på terrenget, et grep som skaper fine og intime uterom mellom disse, og som samtidig gir utsyn til byen og landskapet rundt. Flere av lamellene har fint utformede fellesrom i enden, som bidrar til god kontakt med byen og omgivelsene rundt. Det er også sjelden at man ser et sykehusbygg som er løst slik at man får dagslys inn fra begge sider i når man beveger seg gjennom lamellene.


2016 -  Landås skole

Landås skole
Landås skole
Bilde: Lars Kristian Steen


Arkitekt:  
Lund & Laastad arkitekter AS 
v/siv.ark Børje Sundt Laastad
Landskapsarkitekt:   
Weglo Design, Plan & Landskap AS
Byggherre:   
Sognnes Skolebygg AS

Landås skole er et eksempel på en svært vellykket nytolkning av den opprinnelige skolen i en tett befolket bydel, mener juryen.

Landås skole er et forbilledlig eksempel på områdeutvikling, der nybygget både markerer seg som et nytt samlingspunkt for området, og vil bidra til god byutvikling i et av Bergens etablerte byutviklingsområder mener juryen, som ønsker å gi honnør til arkitekter som benytter seg av muligheten for ikke å utelukkende svare på oppdragsgiverens bestilling, men også gi nye kvaliteter til området.

Skolen føyer seg inn i tradisjonen med «den hvite murbyen på Landås» med sitt murale uttrykk med utspring i den.

Landås skole er et forbilledlig eksempel på områdeutvikling, der nybygget både markerer seg som et nytt samlingspunkt for området, og vil bidra til god byutvikling i et av Bergens etablerte byutviklingsområder.


2015 -  Distriktspsykiatrisk senter, Fjøsangerveien 36

Distriktspsykiatrisk senter
Distriktspsykiatrisk senter
Bilde: Helge Skodvin


Arkitekt:  
Origo AS
Landskapsarkitekt:  
Smedsvik Landskapsarkitekter AS
Byggherre:  
Helse Bergen HF - Prosjektkontoret

I dette prosjektet har man skapt rammer der et viktig samfunnsmessig helsetilbud som den ofte tabubelagte psykiatrien er plassert sentralt ved trafikknutepunktet Danmarksplass, slik at det i større grad blir en del av offentligheten enn om det hadde vært plassert i mer tradisjonelle landlige omgivelser i de ytre bydeler. På denne måten blir den stigmatiserte gruppen av personer med psykiske lidelser løftet frem i dette prosjektet. 

 Bygningen i seg selv fremstår som meget helhetlig, med godt gjennomarbeidete fellesarealer og utearealer. Sett i lys av sin funksjon, er prosjektet planlagt, organisert og utført på en måte som ivaretar brukergruppene sine behov for stillhet og skjerming på tross av bygget sin beliggenhet i en svært urban situasjon. Dette er oppnådd ved en bevisst organisering av pasientrom mot Krohns Minde, og utforming av stille atriumshager inne i bygningsmassen, og takhager med utsyn til det omliggende bylandskapet. Bygningen er videre gitt en tidløs utforming i et moderne formspråk som er rolig i utrykket og samtidig godt tilpasset omgivelsene.


2014 – Høyskolen på Kronstad

Høyskolen på Kronstad
Høyskolen på Kronstad
Bilde: Pål Hoff


Arkitekt: 
HLM Arkitektur AS
Cubo Arkitekter 
Landskapsarkitekt:  
Smedsvik Landskapsarkitekter AS
Byggherre:   Statsbygg

Høgskolen på Kronstad er et eksempel på helhetlig byutvikling som vi ønsker flere av for å vitalisere byutviklingen i Bergen, sa juryen i sin begrunnelse for å gi skolen prisen.

Det er HLM Arkitektur AS fra Bergen, i samarbeid med Cubo Arkitekter fra Århus, som har tegnet høgskolebygget på Kronstad, med Statsbygg som byggherre.

I begrunnelsen fremhevet Rådet at det i byutviklingssammenheng er positivt at man ved å lokalisere Høyskolen har fått en ny funksjon inn i Kronstad/Nymarkområdet, som gir nytt liv, nye aktiviteter og som samlet sett gir et løft til hele bydelen. Alt i alt fremstår prosjektet som helstøpt, en god ”kobling” mellom områdets og opprinnelig bygningsmasses historie, og prosjektets funksjon som ramme rundt den nye undervisningshverdagen til en stor del av Bergens studenterområdets og opprinnelig bygningsmasses historie, og prosjektets funksjon som ramme rundt den nye undervisningshverdagen til en stor del av Bergens studenter, mener Rådet. 


2013 - Cornerteateret
 

Cornerteateret
Cornerteateret
Bilde: Paal Kahrs

Arkitekt:
Paal Kahrs Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: 
Smedsvik Landskapsarkitekter
Byggherre:   
Teknoholmen AS

Prosjektet Cornerteateret tilfører Damsgårdssundet som byutviklingsområde et nytt innhold i form av nye nærmiljøfunksjoner for befolkningen i området. Bygningens kvaliteter som kulturminne blir således ivaretatt gjennom ny bruk. Gjennom rehabiliteringen av det gamle industribygget har man fått ivaretatt en rekke funksjoner og arealbehov for teater, øvingsrom, kafe, blackbox-saler og kontorfunksjoner på et relativ begrenset areal.

Cornerteateret er et eksempel til etterfølgelse, der det inngår som en naturlig del av det store uterommet, og vil bli en katalysator for god byutvikling i et av Bergens mest sentrale byutviklingsområder. Teateret vil bety noe for lokalmiljøet som alle har tilgang til, og også kunne legge til rette for aktiviteter for barn- og unge. Prosjektet aktualiserer også debatten om hvordan man kan finne nye funksjoner for gamle bygninger, og er et svart godt eksempel på dette.


2012 – Ny Krohnborg skole
 

Ny-Krohnborg skole
Ny-Krohnborg skole
Bilde: Hundven Clemets Photography

Arkitekter:  
Arkitektgruppen Cubus AS
Rambøll Norge AS
Landskapsarkitekter:  
Arkitektgruppen Cubus AS
Byggherre:  
Bergen kommune v/ 
Bergen Kommunale Bygg

Den arkitektoniske tilnærmingen til prosjektet er usedvanlig vellykket, både når det gjelder antikvariske, visuelle og bruksmessige kvaliteter. Grepene som er gjort fremstår som fremtidsrettede og bidrar til noe som strekker seg langt utover seg selv. Anlegget er formet for å være en viktig møteplass for barn og unge og fungere som et attraktivt samlingspunkt for hele bydelen.

De store nye arealkrevende funksjonene som kultursal og idrettshall er lagt delvis på og under bakken. På taket til idrettshallen, som er den gamle skoleplassen, er det laget et helt nytt urbant landskap med store amfi, klatre- og lekevegger, skatemulighet og godt integrerte lekeapparat og vannrenner der en kan leke med overvann. Det nye landskapet fremstår som plastisk og formbart, og arkitekten beskriver det som en tynn hud som er strukket over den nedsenkede idrettshallen.


2011 – Nordahl Grieg videregående skole

Nordahl Grieg videregående skole
Nordahl Grieg videregående skole
Bilde: Hundven Clemets Photography


Arkitekter:  
Link Arkitektur AS
Landskapsarkitekt:  
Smedsvig Landskapsarkitektur AS
Byggherre:  
Bergen kommune 
v/ Bergen Kommunale Bygg

Nordahl Grieg videregående skole er en ny og moderne skole i Bergen. Skolen stod ferdig høsten 2010, og har plass til ca. 850 elever og 150 lærere.

I prosjektet ble det fra starten av lagt fokus på universell utforming med tilgjengelighet for alle grupper. Det skal ikke være nødvendig for bevegelseshemmede å bevege seg bort fra fellesskapet når de skal forflytte seg. I tillegg er Nordahl Grieg VGS en knutepunktskole for hørselshemmede.

Se også: Tidligere priser