Tresatsing i Bergen kommune
Vil fremme økt bruk av tre, som gir en god opplevelse for alle sanser og godt inneklima. Her Skansemyren barnehage, HLM arkitektur, 2017
Bilde: Pål Hoff

Trestrategi for Bergen, TRE+

Trestrategien Tre+ er Bergen kommunes sentrale virkemiddel for å fremme økt og bevisst bruk av tre i våre bygde omgivelser.

Forsiden av dokumentet trestrategi TRE+ .Viser sol mot trevegg og TRE i hvite bokstaver. Bergen kommunes logo nede til høyre
Bilde: Byarkitekten

Det er bredden i treets egenskaper som gjør at Bergen kommunen ser det som hensiktsmessig å satse på tre som byggemateriale. I tillegg til å være klimavennlig, gjenbrukbart og allsidig, har treet mange positive effekter i form av å gi et godt inneklima, velvære, brukbarhet og trivsel.

En plattform for videreutvikling av tre i Bergen

Tre som bygningsmateriale er og har vært en grunnleggende del av byggetradisjonen i Bergen, og vi har derfor gode erfaringer og tradisjoner med å bygge i tre. Å bygge i tre er viktig både i et bærekraftsperspektiv, klimaperspektiv og ikke minst for ivaretakelse av vår felles kulturhistorie.

Bergen kommune ved Byarkitekten har utarbeidet en trestrategi, kalt TRE+. Strategien skal være kommunens virkemiddel for å fremme økt og riktig bruk av tre i våre bygde omgivelser. Bergen kommune skal være en pådriver for økt kunnskap, innovasjon og erfaringsutvekslinger om tre, samt være en forbilledlig aktør som inspirerer flere til å bygge i tre.

Med de store klimautfordringene vi står overfor, er det spesielt viktig at kommunens strategier og planer, hver for seg og sammen, bidrar til å virkeliggjøre målet om Bergen som Norges grønneste storby. Forslaget til TRE+ går derfor i takt med byrådets politiske plattform om redusert klimagassutslipp, og vil være et utfyllende verktøy til Grønn strategi. Trestrategien TRE+ vil også inngå som et naturlig supplement til Arkitektur- og byformingsstrategien og Kulturminnestrategien der treets egenskaper bidrar til byens særpregede byggetradisjoner og arkitektur.

For en mangfoldig og kvalitativ bruk av tre på Vestlandet

Trestrategien TRE+ vil at økt bruk av tre skal styrke og videreutvikle Bergen som en fremtidsrettet, fornybar, klimavennlig, særpreget og vakker by.

 Strategien har fire delmål som er organisert under to hovedtemaer:

  • Tre i bygg og byrom
  • Ombruk og lokal produksjon av trevirke

Koblet til de enkelte delmålene presenteres satsinger og pilotprosjekter for å nå disse målene.

Trestrategien TRE+  ble vedtatt i bystyret i juni 2023 

Les mer om bruk av tre i Arkitekturstrategien Arkitektur+