Bystyresalen.
SE PÅ WEB-TV: Du kan se møtet på web-TV. Trykk på lenken nede i artikkelen.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Dette er sakene som bystyret behandlet 22. februar

Av aktuelle saker er barnehagebruksplan for Bergen, solenergi på AdO, bosetting av flyktninger og strategi for Dokken.

Bystyret holdt møte 22. februar. Se kjøreplan for møtet.

Se sendingen på web-TV

Du kan se møtet og velge sak for sak på bystyrets webTV

Alle står å markerer sin stemme
VOTERING: Fra bystyrets møte i februar.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Interpellasjoner

Vedtak

For å se endelig vedtak i sakene, se protokoll som blir lagt ut her noen dager etter møtet. Vedtaket blir også oppdatert under den enkelte sak. Gangen i det er at bystyret stemmer over en innstilling som er lagt frem av det aktuelle fagutvalget, samt eventuelle tillegg eller merknader som er fremmet av partiene før møtet.  

Sakene bystyret behandlet:

Barnehage og skole

Collage bilder barnehagebygg
BARNEHAGEBYGG FREMOVER: Barnehagebruksplanen er kommunens viktigste plandokument for planlegging og utforming av barnehagebygg. Den er styrende for hvor etableres nye barnehager i Bergen, hvilke barnehager som skal rehabiliteres samt hva som ligger til grunn for utforming av leke- og læringsarealet for barnehagene i Bergen.
Bilde: Bergen kommune

Kultur og idrett

Illustrasjonsbilde solenergianlegg på taket
SOL UTE, SOL INNE: Estimert prosjektkostnad for solenergianlegg på AdO er 20,1 millioner kroner. Anlegget er planlagt med solfangere som gir varme til bassenget og solceller som produserer elektrisk strøm. Bystyret skal fatte gjennomføringsvedtak i saken.
Bilde: Google Earth / Bergen kommune (inntegning)

Helse og omsorg

bilde av hender som holder
BOSETTE FLYKTNINGER I 2023: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har bedt Bergen kommune om å bosette 1000 flyktninger i 2023. 19 av disse plassene skal holdes av til enslige mindreårige. I tillegg forventes det å komme rundt 30 familiegjenforente. Bystyret skal fatte endelig beslutning i saken.
Bilde: Nina Blågestad

Bymiljø

Oversikt Dokken
GODSHAVN OG DOKKEN: Bystyret skal behandle flere saker som angår utviklingen av Dokken. Blant dem fremtidig flytting av godshavn fra Dokken. Byrådet har anbefalt at Bergen Havn jobber videre med et nedskalert flytteprosjekt. Bystyreutvalget anbefaler i tillegg et trinnvis flytteprosjekt, der de forskjellige fasene i Arealstrategi for Dokken danner utgangspunktet. I møtet skal bystyret også vedta arealstrategi for Dokken.
Bilde: Arne Ristesund, Bergensavisen

Økonomi, administrasjon og næring

Bildene viser selskaper og foretak kommunen har eierskap i. Oppe fra venstre: Montering av flymarkører i Eviny. Blåmann på vei opp Fløibanen. . Ansatt på jobb i Bir. Snekkere på Nordnes verksteder. Moppemoro i vaskeriet til Nordnes verksteder. Et skip kommer til kai i Bergen havn.
KOMMUNENS HÅNDTERING AV EIERSKAP: Bergen kommune eier aksjer til en verdi av 10 milliarder kroner. Den nye eierskapsmeldingen beskriver hva selskapene driver med og hva kommunen ønsker med eierskapet i hvert av selskapene. Eierskapsmeldingen viser også hvilke forventninger kommunen har til selskapene. Meldingen gir rammene for en aktiv oppfølging og kontroll av selskapene og inkluderer overordnede føringer for selskapsforvaltningen. Bystyret skal slutte seg til den fremtidige håndteringen av kommunens eierskap i ulike virksomheter
Bilde: Eviny/Fløibanen/BIR/Nordnes verksteder og Bergen havn


Se også saksregisteret

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem over. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Se også: