Gå tilbake til:
Du er her:

Åtte prinsipper for utforming av bygg og byrom

Arkitektur- og byformingsstrategien formulerer åtte prinsipper og gir konkrete retningslinjer for den arkitektonisk utformingen av bygg og byrom i Bergen.

prinsipper for arkitektonisk utforming
Oversikt over prinsipper for arkitektonisk utforming av bygg og byrom i Bergen. Arkitektur-og byformingsstrategi for Bergen
Bilde: Byarkitekten

01 HELHETLIG UTFORMING
Utform bygg og byrom ut fra en samlende idé som løser flere oppgaver og skaper merverdi.

02 ESTETISK OPPLEVELSE
Skap rom som stimulerer, inspirerer og beriker våre sanselige og romlige opplevelser.

03 SAMSPILL MELLOM BY OG NATUR
Styrk koblingen mellom bebyggelse og landskap,og bruk vegetasjon og vann som en ressurs.

04 BYMILJØER MED EGENART
Bygg videre på stedets unike kvaliteter og kulturminneverdier, og utform identitetsskapende bygg og byrom.

05 VITALT BYLIV PÅ BAKKEPLAN
Utform bebyggelse slik at den stimulerer til aktiv bruk av gater og byrom,
og øker opplevelseskvaliteten for fotgjengere.

06 SOSIALT BÆREKRAFTIGE NABOLAG
Skap bygg og byrom som gir alle mulighet til å være aktive deltakere i felleskapet, og som stimulerer til sambruk.

07 LAV ENERGI- OG RESSURSBRUK
Velg innovative og helhetlige energi- og klimaløsninger som gir høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet.

08 ENDRINGSDYKTIG BY
Planlegg for et klima og samfunn i endring ved å prioritere fleksible løsninger og optimalisere arealbruk.