Gå tilbake til:
Du er her:
Flesland
PÅ BAKKEN: Det var nokså rolig på Flesland i store deler av 2020. Det vises tydelig på utslippsstatistikken.
Bilde: Andrew Buller

Utslippene i Bergen ned 6,2 prosent

Bergen fortsetter å kutte i klimagassutslipp. I 2020 ble utslippene fra flytrafikken nesten halvert.

Bergen gjorde også store kutt innen veitrafikk og oppvarming. Det viser Miljødirektoratets statistikk, som ble publisert 18. januar. 

Det totale utslippet i Bergen er beregnet til 736.940 tonn CO2-ekvivalenter. Det er en nedgang på 27 prosent sammenlignet med 2009, som var året med høyest utslipp.

Nedgangen fra 2009 til 2020 tilsvarer omtrent det årlige utslippet fra 160.000 personbiler.

Grafikk som viser klimagassutslipp
NEDGANG: Grafikken viser utviklingen av klimagassutslipp i Bergen fra 2009 til 2020. Tallene for 2021 kommer til neste år.
Bilde: Miljødirektoratet

Mange sluttet å fly

Vi reiste mindre i pandemiåret 2020. En positiv konsekvens er at utslippene fra flytrafikken stupte. Nedgangen er på 46 prosent, eller 26.705 tonn CO2-ekvivalenter. 

– Jeg håper en av lærdommene fra disse koronaårene er at vi ikke lenger reiser korte turer til andre byer for enkeltmøter. Sammen med bedre og raskere togforbindelse til Oslo og kontinentet kan dette være en veldig positiv utvikling hvor bruken av fly reduseres permanent, sier Stina Ellevseth Oseland, direktør i Klimaetaten.

Vi fikk også endret reisevanene våre i hverdagen. Likevel var hjemmekontor-effekten kanskje mindre enn en skulle tro. Utslipp fra personbiler gikk ned med 13 prosent i 2020, mens reduksjonen var på 10 prosent året før. Tar vi med busser og tunge kjøretøy var nedgangen i 2020 prosentvis lik som i 2019.

– Dette viser at det er viktig å fortsette å styrke kollektiv, sykkel og gange, og gjennomføre trafikkreduserende tiltak, sier Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling.

Likevel: Vi reduserte 26.600 tonn utslipp fra veitrafikken i løpet av året. Sammenlignet med 2009 har vi kuttet 33 prosent av utslippene.

Fyringsoljen er forsvunnet

I Miljødirektoratets statistikk er klimagassutslippene beregnet for alle kommunene i Norge, fordelt på ni sektorer. I sektoren oppvarming falt utslippene med hele 35 prosent. Mesteparten skyldes at det ble forbudt å fyre med fossil olje i 2020. Dette er altså et utslippskutt som vil være varig.

– Dette viser at politikk virker. Vi trenger mer av denne typen tiltak i tiden fremover, og de må settes i gang snarlig for å unngå de mest ekstreme scenarioene for klimaendringene, med det det vil bety for mennesker og miljø, natur og artsmangfoldet, sier Bakke.

Grafikk som viser klimagassutslipp
FYRER IKKE MED OLJE: Her ser du hvordan utslippene fra oppvarming har sunket siden 2009. Mye skyldes det varslede forbudet mot fyring med fossil olje, som trådte i kraft i 2020.
Bilde: Miljødirektoratet

I noen sektorer økte utslippene i 2020. Det største enkeltutslippet i Bergen stammer fra BIRs forbrenningsanlegg. I statistikken ligger dette utslippet under sektoren energiforsyning, som økte med 8 prosent. Utslippene fra sjøfart og anleggsvirksomhet økte også noe i 2020.

– BIRs utslipp må reduseres på den ene eller andre måten, og det er derfor viktig at det er god fremdrift i arbeidet med karbonfangst på anlegget. Vi må ha flere fossilfrie- og nullutslippsbyggeplasser, og nasjonale myndigheter må følge opp. Det gjelder også sjøfart, sier Bakke. 

Kutter mer enn Oslo og Trondheim

Bergen kuttet prosentvis mer i utslippene enn de andre største byene i Norge, Oslo og Trondheim, som noterte kutt på henholdsvis 5,9 og 5,8 prosent. Stavanger kuttet mest av storbyene i 2020 med 9,5 prosent.

I Grønn strategi, som ble vedtatt av bystyret i 2016, var målet å redusere 30 prosent av utslippene i 2020 sammenlignet med 1991. Tallene viser en økning på 11 prosent i perioden. Vi kan imidlertid ikke sammenligne direkte tallene fra 1991 og 2020. Det skyldes at Miljødirektoratets utslippsstatistikk bare går tilbake til 2009. Det er fordi direktoratet mangler data fra tidligere år, eller at dataene er for dårlige. Statistikken for 1991 ble i sin tid laget av SSB, med andre metoder enn dem som brukes i dag.