Tilskudd til lag og foreninger

Tilskuddsordningene har ulike søknadsfrister og varighet. Husk å sjekke om ordningen er aktiv og når søknadsfristen er.

Gjenbruksuken 2023 - Tilskudd til arrangementer
Gjenbruksuken har som mål å synliggjøre mangfoldet som finnes innen ombruk, reparasjon, utlån- og deleordninger og andre sirkulære løsninger. Frivillige organisasjoner kan få opptil 10.000 kr for å arrangementer.

Klimatiltak ved kunstneriske og kulturelle prosjekter og arrangementer
Tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og begrenser miljøbelastningen ved produksjon og gjennomføring av kunstneriske og kulturelle prosjekter og arrangementer, samt til etablering av nye klimavennlige praksiser innenfor både det frivillige og profesjonelle kunst- og kulturfeltet. 

Klima- og miljøtilskudd
Klima- og miljøtilskudd går til tiltak, prosjekter og arrangementer i Bergen som bidrar til å nå målene i Grønn strategi - Klimastrategi for Bergen. Målgruppen er lag og foreninger i Bergen kommune. 

Tilskudd til miljøorganisasjoner
Frivillige miljøorganisasjoner kan søke om penger til driftskostnader. Organisasjonen sitt arbeid må bidra til å nå målene i Grønn strategi - Klimastrategi for Bergen. 

Tilskudd til urbant landbruk i Bergen

Kommunen ønsker at tilskuddsordningen for urbant landbruk skal stimulere til at flere går sammen om å dyrke spiselige vekster i byrom, parker og bomiljø. Da kan vi få en grønnere by, gode nabomiljø og nye møteplasser.