Energi, bygg og anlegg

Satsing 05: Energieffektivisering og fornybar energi


Frem mot 2030 skal energibruken i Bergen reduseres med 10 prosent. All stasjonær energi skal være fornybar. Energisystemet skal være fleksibelt med lokal, småskala produksjon. I 2030 skal solenergiproduksjonen være på 65 MW.

Energieffektivisering

Hva må til? 

 1. Klimavennlig regelverk. Regelverket må tilpasses samfunnets klimaambisjoner og støtte opp under klimaomstillingen både for å øke lokal fornybar energiproduksjon og effektivisere energibruk. 
 2. Økonomiske virkemidler. Det er behov for økonomiske insentiver som sikrer energioppgradering, energieffektivisering og lokal energiproduksjon, og en bedre utnyttelse av energisystemet. 
 3. Smarte og fleksible energisystemer. Energisystemene må være fleksible og utnytte energien bedre gjennom gode systemer for produksjon, lagring og deling av energi mellom bygg, anlegg og brukere. Fjernvarme- og nærvarmenett er eksempel på fleksible systemer som kan bruke ulike energikilder. Teknologi, data og design kan bidra til at energisystemene blir smartere. 
 4. Økt kunnskap og kompetanse knyttet til energieffektivisering, fornybare energiløsninger og smarte energisystemer må utvikles. Økt samarbeid og innovativ dialog er også viktig. 
 5. Satsing på lokal, fornybar energi. Flere må installere fornybar energi i Bergen. Lokal produksjon av fornybar energi på rett sted kan bidra til å redusere sårbarheten i strømnettet. 
 6. Trygg energiforsyning. Et godt utbygget strømnett på alle spenningsnivåer er nødvendig for å få til elektrifisering og ny næringsvirksomhet basert på fornybar energi.

Satsing 06: Bygg og anlegg for fremtiden 


I Bergen skal bygg og anlegg ha et lavest mulig klimafotavtrykk. Eksisterende bygg og anlegg skal tas vare på og oppgraderes bærekraftig, mens nye bygg og anlegg skal desgines for lang levetid, ombruk og et klima i endring. 

Bygg og anlegg for fremtiden

Hva må til? 

 1. Gjenbruk av eksisterende bygg, materialer og masser. Eksisterende bygg, anlegg og infrastruktur må tas vare på og oppgraderes fremfor å bygge nytt. Det må også legges til rette for gjenbruk av både bygningsdeler, materialer og masser. 
 2. Materialer med lavt klimafotavtrykk. Klimavennlige og holdbare materialer må velges og livsløpsperspektiv brukes for finne de beste løsningene både for bygg og anlegg. Tre er et materiale som lagrer karbon og må brukes mer også i større bygg. Etterspørsel gir utvikling av nye og bedre materialer. 
 3. Fleksible og tilpasningsdyktige bygg og byrom. Bygg og byrom må utformes sånn at de med mindre endringer kan dekke ulike behov. De må også være tilpasset klimaendringene. 
 4. Klimavennlig regelverk. Kommuner må kunne stille helhetlige klimakrav til bygg og anlegg i alle prosjekt. Klimagassberegninger brukes i planlegging av bærekraftige anlegg med lavest mulig klimaog miljøfotavtrykk i et livsløpsperspektiv. 
 5. Kunnskap og innovasjon for bærekraftige bygg og anlegg. Alle som bygger i Bergen må ha kunnskap om energieffektiv og klimavennlig oppgradering av bygg. Forskning og innovasjon trengs for utvikling av nye løsninger. 
 6. Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Det skal ikke være utslipp fra bygge- og anleggsplasser i Bergen i  2030. For kommunale prosjekt gjelder det i 2025. Bergen kommune tilrettelegger og viser vei, skaper etterspørsel og deler kunnskap om fossilfrie anleggsplasser i dag og utslippsfrie anleggsplasser fra 2025.