Kunnskapsgrunnlag for klimaarbeidet i Bergen

Her finner du en oversikt over ulike rapporter og utredninger som ligger til grunn for klimaarbeidet i Bergen. Rapportene er sortert etter utgivelsesår.

2023
 

 • Grønt hytteliv
  Rapporten ser på klimagassutslipp fra hyttebygging og 
  bruk av hyttene, i Kvam, Voss og Eidfjord, både fra hytter som allerede er bygd og hytter som er planlagte. Beregningene gir en oversikt over hva som forårsaker utslippene, og hvilke tiltak som kan redusere dem. Utarbeidet av Asplan Viak på vegne av Bergen kommune. Klimasatsprosjekt.
 • Økt kunnskap om karbon i jord i Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo
   Prosjektet har sammenstilt kunnskap om karbon i jord, og belyst hvordan de deltakende kommunene (Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo) kan øke denne kunnskapen der den er mangelfull. Utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (NINA). 

2022
 

 • Kunnskapsgrunnlag til Grønn strategi - Klimastrategi for Bergen Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet av Klimaetaten i Bergen kommune og underbygger og utdyper strategiens 12 satsinger. 
 • Kartlegging - Ombruk av møbler mellom, og internt i offentlige organisasjoner
  Vestland fylkeskommune, Bergen kommune og Universitet i Bergen fikk støtte fra Klimasats i 2021 til å kartlegge muligheter og hindringer for å øke ombruk av møbler internt og mellom organisasjonene. 

2021
 

 • Sirkulære Bergen - En mulighetsstudie av Bergens sirkulære potensial
  Høsten 2020 jobbet Klimaetaten sammen med PwC og Bioregion Institute for å finne ut hvordan vilkårene er for sirkulær økonomi i Bergen i dag, og hva som trengs for å lykkes i tiden framover. Les mer om rapporten her: Hvordan kan Bergen forlate bruk og kast-samfunnet?

2020
 

 • Bergens klimagassutslipp mot 2030 - referansebane og mulighetsscenarier
  Rapporten er utarbeidet av CICERO og Transportøkonomisk institutt. Analysen viser hva som må til for å nå bystyrets vedtatte mål om at Bergen skal være fossilfri i 2030. Les mer om rapporten her: Her må Bergen kutte klimagassutslippene.
Kunnskapsgrunnlag