Klima- og miljøplan for kommunens virksomhet

Kommunen som pådriver for klimaomstilling

Bergen kommune skal være en pådriver for omstilling i hele lokalsamfunnet, og må derfor gå foran som et godt eksempel. Vi må stille strenge og ambisiøse krav til hvordan vi drifter egen virksomhet, både for å sikre at kommunen tar sin del av ansvaret, og for å inspirere andre til å bli med på dugnaden. Gjennom våre roller som tjenesteleverandør, forvaltningsmyndighet og samfunnsutvikler har vi mulighet til å gjøre store endringer i egen virksomhet.

Kommunen som pådriver for klimaomstilling

Grønn virksomhet

Grønn virksomhet viser hva vi som jobber i Bergen kommune skal bidra med for å nå målene i Grønn strategi - Klimastrategi for Bergen, i tillegg til å redusere plastbruk og forsøpling. 

Fram mot 2030 skal vi blant annet:

  • Halvere antall flyreiser i kommunal regi
  • Sikre at alle person- og varebiler er utslippsfrie
  • Redusere energiforbruket til kommunens bygg med 30 prosent
  • Øke installert effekt fra solenergi på kommunale bygg til 6,5 MW
  • Redusere klimagassutslipp fra bygg med 50 prosent, samt satse på ombruk av byggematerialer
  • Sikre at Bergen kommunes virksomhet er arealnøytral
  • Redusere det materielle forbruket ved å prioritere ombruk og sirkulære løsninger
  • Spise mer frukt, grønt og sjømat, samt redusere matsvinn med 50 prosent
  • Unngå bruk av plast i idrettsanlegg og lekeplasser

Her kan du lese planen

Du finner hele Grønn virksomhet her: 

Det ligger også en oppsummering av de overordnede målene for kommunens egen virksomhet her:

Urban dyrking