Arealbruk

Satsing 07: En tilpasset og trygg by 


Bergen skal tilpasses et klima i endring, og særlig håndtere økt nedbør, ekstremvær og havnivåstigning. Naturbaserte løsninger skal være førstevalget, og tiltakene skal ivareta naturmangfoldet.

En tilpasset og trygg by

Hva må til? 

 1. Samarbeid og koordinering. Det er behov for mer tverrfaglig samarbeid og koordinering mellom aktuelle aktører og sektorer for å håndtere fysisk klimarisiko. 
 2. Klarhet i ansvar og finansieringsmuligheter. Det er nødvendig med en tydeligere ansvarsfordeling for og finansiering av tiltak for å redusere fysisk klimarisiko. 
 3. Kunnskapsheving. For å kunne vurdere naturbaserte løsninger, eventuelt andre tiltak egnet for å håndtere fysisk klimarisiko, trenger vi å øke kompetansenivået. 
 4. Kartlegging. Det er behov for en kartlegging av hvordan Bergen påvirkes av klimaendringene, blant annet hvilke områder som er skred- og flomutsatte med hensyn til økt risiko for slike ekstremværhendelser. 
 5. Ivareta naturmangfold. For å styrke naturens rolle i å redusere fysisk klimarisiko må vi få på plass flere tiltak for å sikre byens naturmangfold.

Satsing 08: Arealnøytrale Bergen 
 

I 2030 skal Bergen være en arealnøytral kommune der vi gjenbruker allerede utbygde arealer fremfor å bygge ned natur, jordbruksarealer og grøntområder. Vi beskytter særlig arealer som er viktige for karbonlagring, klimatilpasning og matsikkerhet.

Arealnøytrale Bergen

Hva må til?

 1. Helhetlig arealforvaltning. Vi må bruke handlingsrommet i lovverket til å prioritere hensynet til naturen tidlig i planprosessen og på alle plannivå, og samtidig jobbe for at dette handlingsrommet blir enda tydeligere og større. 
 2. Kompakt by med lavt transportbehov. Utviklingen av byen må skje på allerede utbygde arealer med et lavt arealforbruk. Fortettingen må skje med kvalitet. 
 3. Kunnskapsheving. Øke kunnskapen om naturen i Bergen og hvordan naturen påvirkes av klimaendringene. Vi må også øke kunnskapen om hvor vi har arealer som er viktige for klimatilpasning og karbonlagring. 
 4. Bærekraftig forvaltning og drift. Jordbruk- og skogbruksareal må drives på en bærekraftig måte som øker karbonopptaket, reduserer karbontapet, og/eller bidrar til klimatilpasning. Tiltakene må samtidig ivareta naturmangfoldet. 
 5. Bærekraftig bruk. Når naturen brukes til friluftsliv og andre aktiviteter må det gjøres på en måte som sikrer at naturmangfold, klimatilpasnings- og karbonlagringsevnen ivaretas. 
 6. Restaurering av natur. For å bli arealnøytrale må vi i noen tilfeller tilbakeføre nedbygd areal til natur. Dette trenger vi økt kompetanse på.