Transport og mobilitet

Satsing 03: Bærekraftig mobilitet


Bergen skal ha gode, effektive og miljøvennlige transportløsninger. Gange, sykkel og kollektivtransport skal prioriteres, og transportbehovet skal reduseres.

Bærekraftig mobilitet

Hva må til? 

  1. Aktiv transport i en kompakt by. Gjennom kompakt byutvikling sikres korte avstander mellom bolig, arbeidsplass og tjenester slik at transportbehovet reduseres. Det må tilrettelegges for at hverdagsreiser i størst mulig grad kan gjøres ved å gå eller sykle også på tvers av bydeler. Både tilgjengelighet, kvalitet og brukervennlighet er viktig. 
  2. Infrastruktur for bærekraftig mobilitet prioriteres. I all planlegging prioriteres de gående først, og dernest sykkel og kollektivtransport. Bergen må ha en effektiv, trygg og sammenhengende infrastruktur for gående, syklende og kollektivreisende, der Bybanen er ryggraden i kollektivsystemet. Det må være sømløse overganger mellom transportformene. 
  3. Restriksjoner for bilbruk. Bruk av privatbil må reduseres også gjennom at det blir dyrere og mindre attraktiv å bruke og parkere bil enn å velge gange og sykkel, eller kollektive løsninger. Arealet for parkering må begrenses. 
  4. Redusere transportbehovet på korte og lange reiser. Hjemmekontor og andre former for fjernarbeidsløsninger og sambruk av arealer må brukes for å redusere transportbehovet. Tilrettelegging for digitale møterom kan også redusere reisebehovet for lengre reiser. 
  5. Regulatoriske og økonomiske virkemidler. Bærekraftige transportformer må få både regulatoriske og økonomiske fordeler. 
  6. Delte mobilitetsløsninger som bidrar til redusert privatbilisme og øker overgangen til aktive og kollektive transportformer, må være tilgjengelige i alle bydeler. Færre skal eie egen bil.

Satsing 04: Fossilfri transport 


All veitransport i Bergen skal være fossilfri i 2030. Havnen skal være fossilfri, og det jobbes for at sjøfart og luftfart skal bli fossilfri så fort som mulig.

Fossilfri transport

Hva må til? 

  1. Nullutslippskjøretøy. Det må legges til rette for at nullutslippskjøretøy skal være det foretrukne å både kjøpe og å bruke for alle typer veitransport. Tilrettelegging må skje samtidig som man iverksetter restriktive tiltak som nullutslippssoner. 
  2. Nødvendig lade- og fylleinfrastruktur. Det må sikres et tilgjengelig nettverk med lade- og fylleinfrastruktur med nullutslippsdrivstoff for hele transportsektoren, og det må sikres at det tas i bruk. Biodrivstoff må godtas som en overgangsløsning inntil nullutslippsløsninger er tilgjengelig for luftfart, sjøfart og tungtransport. 
  3. Teknologiutvikling og nye drivstoff. Det kreves ytterligere teknologiutvikling, utprøving og storstilt utrulling av nye nullutslippsløsninger for både tungtransport, sjøfart og luftfart. 
  4. Regulatoriske og økonomiske virkemidler som gjør det mer fordelaktig å bruke nullutslipps transportløsninger må på plass i alle sektorer. Fossile løsninger må begrenses i større grad, og der har staten en nøkkelrolle.