Arbeid og næring

Satsing 11: Et omstilt næringsliv


Fram mot 2030 omstiller næringslivet i Bergen seg. Bedriftene reduserer klimafotavtrykket sitt og skaper nye, framtidsrettede og inkluderende arbeidsplasser med lav klimarisiko. 

Et omstilt næringsliv

Hva må til? 

 1. Opptrapping og samordning av virkemiddelapparatet. Regelverk, skatte- og avgiftssystem, økonomiske insentiver og tilgjengelig kapital, forsking og utvikling sammen med aktører og nettverk må trekke i samme retning for å sikre skalering, etablering av sirkulære verdikjeder og lokale arbeidsplasser. Klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser bidrar til å skape marked for klimasmarte løsninger. 
 2. Håndtering av klimarisiko. Bedrifter og næringer må ha mer kunnskap og kompetanse for å kunne vurdere og redusere egen klimarisiko. Å kunne dokumentere klimagassutslipp, klimatiltak og ressursbruk er avgjørende. 
 3. Overgang til fossilfrie løsninger. Næringslivet faser ut fossil energi både gjennom løsningene de tilbyr markedet, og i egne industriprosesser, transportløsninger og bygninger. I tillegg må bedrifter og næringer etterspørre fossilfrie og bærekraftige løsninger i innkjøp og investeringer. 
 4. Åpenhet og deling av tilgjengelige data. Næringslivet må dele både informasjon, data og kunnskap og bruke felles systemer og formater for å lykkes i klimaomstillingen. 
 5. Samarbeid, klynger og industrielle symbioser. Det må satses på samlokalisering og hele verdikjeder der bedrifter kan dele på kompetanse, teknologi, råvarer, utstyr og markeder. Dette reduserer både ressursbruk og finansiell risiko. Klyngesamarbeidene i bergensregionen er et godt utgangspunkt for utviklingen. 
 6. Forskning og innovasjon. Gjennom forskning, innovasjon og aktører som akselererer klimaomstillingen sikrer vi at eksisterende bedrifter og næringer omstiller seg, og legger til rette for utvikling av nye bedrifter, næringer, verdikjeder og forretningsmodeller. 
 7. Utdanning, kunnskap og kompetanse tilpasset et samfunn i endring. Opplæringen må tilpasses fremtidens næringsliv og bidra til alle i Bergen både har relevant kompetanse og tilgang til arbeidsmarkedet. I kunnskapsutviklingen må videre- og etterutdanning prioriteres.

Satsing 12: Sirkulære Bergen


I 2030 har Bergen etablert en sirkulær økonomi der næringslivet er en pådriver. I Bergen skapes nye verdier ved at ressurser brukes og gjenbrukes så lenge og så effektivt som mulig i giftfrie kretsløp.

Sirkulære Bergen

Hva må til? 

 1. Sirkulær design og livsløpsperspektiv. For å sikre utvikling av produkter tilpasset den sirkulære økonomien med lang levetid, høy grad av resirkulerbarhet og lavest mulig klimafotatrykk må vi premiere og etterspørre sirkulær design og livsløpsperspektiv. 
 2. Nettverk, samarbeid og åpenhet. Vi må sikre flyt av informasjon, ressurser og kompetanse på tvers av sektorer, virksomheter og institusjoner. Bergen har en unik kultur der frivillige og ideelle initiativ bidrar aktivt i utviklingen. 
 3. Systemer som fremmer sirkularitet. Det må bygges systemer og markedsplasser som gjør det mulig å skape sirkulære verdikjeder og forretningsmodeller samtidig som vi inkluderer frivillige og ideelle initiativ. 
 4. Kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling må sikre innovativ og bærekraftig design-, produkt og tjenesteutvikling, samtidig som gode håndverks- og reparasjonstradisjoner verdsettes. 
 5. Regelverk, retningslinjer, merkeordninger og standarder må fremme sirkulære prinsipper, verdikjeder og forretningsmodeller, og stanse bruk av miljøgifter, planlagt foreldelse og kasting av overskuddsvarer. 
 6. Økonomiske virkemidler må bidra til samarbeid og åpenhet, redusere finansiell risiko og gjøre det både fordelaktig og lønnsomt å drive sirkulært. I tillegg må det koste mye mer å skape avfall, levere varer og tjenester som ikke holdbare, effektivt produsert, eller kan sirkuleres. 
 7. Utvikling av indikatorer og strategier som sikrer og måler utviklingen av en sirkulær økonomi i Bergen.