Bergenssamfunnet

Satsing 01: Rettferdig omstilling
 

Bergen skal omstilles til et rettferdig lavutslippssamfunn. Frem mot 2030 skal vi passe på at tiltakene som iverksettes ikke forsterker sosiale og økonomiske forskjeller og at de fremmer folkehelsen.

Bærekraftig mobilitet

Hva må til? 

 1. Videreutvikle kunnskap om koblingen mellom klimaendringer og fysisk og psykisk helse, lokale folkehelserisikoer og -gevinster knyttet til et klima i endring og et samfunn i omstilling. 
 2. Forebygge folkehelserisiko. Utvikle metodikk, systemer og tiltak for å vurdere og forebygge folkehelserisikoer relatert til et klima i endring og et samfunn i omstilling. Evaluere klimatiltakenes konsekvenser for folkehelse. 
 3. Forebygge sosiale og økonomiske ulikheter. Utvikle metodikk og systemer for vurdering og evaluering av hvilke sosiale og økonomiske konsekvenser klimatiltakene får, og sørge for avbøtende tiltak i de tilfeller der klimatiltakene øker sosiale eller økonomiske forskjeller. 
 4. Involvering av barn og unge. Gjennom blant annet innovativ og medvirkende bærekraftsundervisning og – aktiviteter kan skoler og barnehager i Bergen legge til rette for at barn og unge får verktøy som gjør det mulig for dem å ha en aktiv rolle i klimaomstillingen.

Satsing 02: Klimadugnad


I Bergen bidrar alle til at vi blir et lavutslippssamfunn i 2030. Gjennom dialog, medvirkning og samskaping oppnår vi engasjement og aksept for nødvendige endringer.

Klimadugnad

Hva må til? 

 1. Politiske vedtak i tråd med klima- og miljømål. Bergens politikere skal ikke fatte vedtak som er i konflikt med Bergen sine klima- og miljømål. 
 2. Deling av kunnskap og løsninger på tvers av sektorer, kommuner og landegrenser om alle aspekter av klimakrisen og omstillingen til lavutslippssamfunnet, og om de gode eksemplene som inspirerer og motiverer til endring. 
 3. Dialog mellom kommune og innbyggere. Innbyggerne i Bergen har behov for å vite hva som må til for at Bergen skal bli et lavutslippssamfunn, og kommunen trenger innspill fra innbyggerne for å finne gode og effektive klimatiltak. 
 4. Invitere til samarbeid som inspirerer til, og gir bedre verktøy, for klimaomstilling 
  - der offentlige aktører viser vei mot lavutslippssamfunnet både i egen virksomhet, i utvikling av tjenester og virkemidler slik at alle kan leve klimavennlige liv
  - der både gründere og det etablerte næringslivet gjennomfører utslippskutt og er en ressurs som utvikler grønne løsninger som kommer hele samfunnet til gode
  - der forskning, media og frivillighet bidrar med ny kunnskap og kunnskapsformidling, med årvåkenhet i klimaomstillingen og med eksempler som inspirerer til handling
  - der innbyggerne reduserer det materielle forbruket og velger de klimavennlige alternativene