Forbruk og avfall

Satsing 09: Redusere klimafotavtrykket
 

Gjennom et lavere materielt forbruk reduserer Bergen indirekte klimagassutslipp og avfallsmengde. I 2030 skal det være lett og attraktivt å velge tjenester, mat, klær og andre varer med lav klima- og miljøbelastning.

Redusere klimafotavtrykket

Hva må til?

 1. Tilgang til tjenester. Ombruk, reparasjon, deling og andre tjenester som kan bidra til redusert materielt forbruk må være synlig og lett tilgjengelig i Bergen. 
 2. Tilgjengelige varer. Å finne mat, klær og andre varer med lavt klimafotavtrykk, basert på bærekraftig produksjon og lokale ressurser og råvarer, må være enkelt og attraktivt i Bergen. 
 3. Helhetlig regelverk. Regelverket må sikre forbrukernes rett til holdbare og bærekraftige produkter, reparasjon, ombruk og deling, og tydelig miljøinformasjon om produkter og varer i et livsløpsperspektiv. 
 4. Økonomiske virkemidler. Skatte- og avgiftssystemet må fremme bærekraftige tjenester og varer og forhindre unødvendig forbruk, avfall og forurensing. Ombruk, reparasjon og deling må koste langt mindre enn å kjøpe nytt. 
 5. Innovasjon og teknologiutvikling. Utviklingen av varer og tjenester med lavest mulig klima- og miljøbelastning i alle ledd må prioriteres og trappes opp. 
 6. Kunnskap, kompetanse og verktøy som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling, og til at Bergens indirekte klimagassutslipp måles og kommuniseres på en god måte. 
 7. Organisasjoner, forskning, medier og forbrukere som inspirerer til endring og stiller krav. Gjennom forbrukermakten kan klimafotavtrykket reduseres og gode løsninger fremmes

Satsing 10: Utslippsfri avfallshåndtering
 

I Bergen håndterer vi avfallet på en klimavennlig måte. I 2030 skal klimagassutslippene fra avfallshåndtering i Bergen være nær null og minst 65 prosent av avfallet forbli ressurser i kretsløpet.

Utslippsfri avfallshåndtering

Hva må til?

 1. Sirkulerbare produkter. Produktutvikling og design må sikre redusert avfallsmengde og svinn. Produkter må designes for ombruk, reparasjon og resirkulering. 
 2. Støtte til etablering. Finansiering og etablering av løsninger som sikrer mest mulig klimavennlig, ressurseffektiv og enkel innsamling, foredling og videreformidling av avfall. Etablering og drift av karbonfangstanlegg er prioritert, men biogassanlegg, bossnett, ombrukskonsepter og ettersortering er andre viktige løsninger. 
 3. Økonomiske virkemiddel. Prismekanismer som fremmer avfallsreduksjon, ombruk og materialgjenvinning må styrkes. Restråstoff og avfallsressurser må foretrekkes og utnyttes effektivt i produksjon og nye varer. 
 4. Standardisering, åpenhet og samarbeid som sikrer nødvendig og detaljert kunnskap om avfallsfraksjonene i bergensregionen og tilrettelegger for mer ombruk og nye sirkulære forretningsmuligheter. 
 5. Regelverk for materialgjenvinning. Regelverket må sikre at produkter, materialer og avfall kan og skal materialgjenvinnes. Miljøgifter og unødvendige blandingsmaterialer må unngås. 
 6. Kommunikasjon, kunnskap og tilrettelegging som sikrer at resirkulering er enkelt, forståelig og lett tilgjengelig for innbyggere og bedrifter, og at Bergens samlede avfallsmengde, sorteringsgrad og materialgjenvinningsgrad er kjent.