Mål for kommunens egen virksomhet

Grønn virksomhet består av åtte temabaserte kapitler med mål og tiltak for kommunens egen virksomhet. Du kan lese hele planen her: 

FEM STRATEGIER: Kutte direkte utslipp, sirkulere ressursene, bevare naturen, forberede for endring, redusere plastbruk og forsøpling.
EM STRATEGIER: Kutte direkte utslipp, sirkulere ressursene, bevare naturen, forberede for endring, redusere plastbruk og forsøpling.

Disse overordnede målene gjelder frem mot 2030: 

1. Klima- og miljøstyring

 • Enhetslederne, etatslederne og ansatte kjenner til kommunens klima- og miljøplan. 
 • Alle byrådsavdelinger sørger for at klima- og miljøarbeidet er forankret i underliggende enheter. 
 • Kommunale enheter jobber systematisk med klima- og miljøstyring og bruker kommunens kvalitets- og styringssystem aktivt i arbeidet.
 •  Enhetslederne og etatslederne bruker indikatorer aktivt for å måle progresjon. 
 • Enhetslederne og etatslederne bruker risikovurderinger aktivt for å minimere kommunens klima- og miljørisiko.

2. Transport og mobilitet 

 • Tjenestereiser i Bergen kommune følger hierarkiet i transportpyramiden.
 • Reiser til og fra arbeidsplassen i Bergen kommune følger hierarkiet i transportpyramiden.
 • All transport i Bergen kommune er tilnærmet utslippsfri.

3. Energi

 • Bergen kommune bruker energi mest mulig effektivt.
 • Bergen kommune satser på lokal, fornybar energiproduksjon og fleksible energisystemer.
 • Bergen kommune har erstattet all fossil energibruk.

4. Bygg og anlegg

 • I Bergen kommune har bygg og anlegg lang levetid og driftes mest mulig ressurseffektivt.
 • Bergen kommunens utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter har et lavt klimafotavtrykk.
 • Bergen kommune velger materialer med lav klima- og miljøbelastning i et livsløpsperspektiv, og satser særlig på ombruk og bruk av tre.
 • Bergen kommune bygger uten direkte klimagassutslipp og med minst mulig avfall.
 • Bergen kommune stiller tydelige klima- og miljøkrav som leietaker.

5. Arealbruk

 • Bergen kommune bidrar til klimavennlig by- og områdeutvikling gjennom virksomheten, og prioriterer samlokalisering, sambruk og deling.
 • Bergen kommunes virksomhet er arealnøytral.
 • I Bergen kommune bidrar arealforvaltning og -utvikling til økt karbonlagring og naturmangfold.
 • Bergen kommune drifter egne arealer mest mulig miljøvennlig.
 • Bergen kommunes virksomhet er tilpasset et klima i endring, og håndterer særlig økt nedbør, ekstremvær og havnivåstigning.

6. Forbruk og avfall

 • Bergen kommune reduserer det materielle forbruket.
 • Bergen kommune etablerer systemer og rutiner som sikrer et sirkulært forbruk.
 • Bergen kommune prioriterer sirkulære anskaffelser.
 • Bergen kommune reduserer avfallsmengden betydelig.

7. Bærekraftig mat

 • Bergen kommune bygger kompetanse på bærekraftig mat.
 • Bergen kommune bruker anskaffelsene som verktøy.
 • Bergen kommune reduserer kjøttforbruket i hele virksomheten.
 • Bergen kommune øker mengden frukt, grønt og sjømat.
 • Bergen kommune vektlegger hele livsløpet.

8. Plast og forsøpling 

 • Bergen kommune bidrar aktivt for å forhindre forsøpling.
 • Bergen kommune reduserer avrenning og hindrer utslipp av mikroplast til naturen.
 • Bergen kommune bruker ikke plastholdig, løst fyllmateriale ved opparbeiding av nye, eller ved rehabilitering, av eksisterende idrettsanlegg.
 • Bergen kommune bruker ikke fallunderlag, eller gressarmering, av plast eller gummi ved opparbeiding av nye kommunale lekeareal.
 • I Bergen kommune fjerner vi overflødig bruk av plast og bruker plast smartere.
Barn som leker utendørs