Privat forslag til detaljregulering - planprosessen bilde

Privat forslag til detaljregulering - planprosessen

Her finner du oversikt over planprosessen fra start til slutt. Mer informasjon og veiledning finnes under de ulike artiklene under Veileder private planforslag.

Om reguleringsplan:

Reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplaner vedtas av bystyret.

Private og offentlige aktører har rett til å fremme forslag til detaljregulering for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealbruksendringer.

Planprosess private forslag til detaljregulering

1. Sende inn planinitiativ 

En forslagsstiller (privat grunneier eller tiltakshaver/utbygger) sender inn et planinitiativ, som er utarbeidet ved hjelp av en fagkyndig plankonsulent, og bestiller oppstartsmøte. Eventuelt kan det bestilles et veiledningsmøte, for å avklare rammene og forutsetningene for planarbeidet før oppstartsmøtet. Planinitiativet må inneholde forslagsstillers vurdering av om planen omfattes av forskrift om konsekvensutredning og eventuelt hvilke tema forslagsstiller mener må utredes.

2. Vurdere planinitiativ

Plan- og bygningsetaten (fagetaten/planmyndigheten) vurderer om oppstart av planarbeid kan anbefales og om planinitiativet omfattes av forskrift om konsekvensutredning. Fagetaten kan også anbefale at  veiledningsmøte avholdes før oppstartsmøte. Finner kommunen at privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at planinitiativet stoppes. Planinitiativ som stoppes kan kreves forelagt til politisk behandling for endelig avgjørelse.

3. Oppstartsmøte

I oppstartsmøtet skal alle temaer som er nødvendig for å klargjøre forutsetningene for det videre planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget, behandles. I oppstartsmøtet blir det besluttet om forslagsstiller kan starte opp planarbeidet. Hvis planinitiativet omfattes av forskrift om konsekvensutredning, skal foreslåtte utredningstema drøftes i møtet. Dersom det skal utarbeides planprogram, kan det avtales nærmere dialog om utforming av forslag til planprogram.

4. Kunngjøre og varsle oppstart

Forslagsstiller/plankonsulent varsler om oppstart av planarbeidet i avis og i brev til naboer og berørte offentlige og private instanser. Alle kan så komme med merknader og synspunkt om formål og innhold av betydning for planarbeidet. Dersom det er utarbeidet forslag til planprogram, skal det normalt sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart, se egen artikkel om planprogram.

5. Utarbeidelse av planforslag og arbeidsmøter

Forslagsstiller utarbeider et planforslag med hjelp av fagkyndig konsulent. Det anbefales tett dialog med planmyndigheten og andre aktuelle faginstanser under dette arbeidet. Det anbefales minst ett arbeidsmøte i prosessen. I plansaker med konsekvensutredning anbefales dialog og diskusjon om utredningene før endelig planforslag utarbeides.

6. Levere planforslag 1.gang

Når forslaget til reguleringsplan med tilhørende materiell er ferdig utarbeidet, oversendes komplett planforslag til Plan- og bygningsetaten for behandling. Som vedlegg til selve plansforslaget vil det foreligge planbeskrivelse, illustrasjonsmateriale og aktuelle rapporter. Forslagsstiller vil i merknadsskjema gjøre rede for hvordan de mottatte merknadene og uttalelsene er vurdert og fulgt opp i forslaget.

7. Administrativ behandling - 12 uker (1. gangs behandling)

Plan- og bygningsetaten vurderer planforslaget og avgjør om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Etaten kan også beslutte at planforslaget ikke skal legges ut til offentlig ettersyn.

8. Høring og offentlig ettersyn - 6 uker

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget er tilgjengelig på kommunens kunngjøringssider. Kommunen kunngjør offentlig ettersyn på kunngjøringssidene og med annonse i avis. Berørte naboer, grunneiere og offentlige og private instanser varsles med brev. Alle kan komme med merknader og uttalelser til reguleringsplanforslaget.

9. Bearbeiding av planforslag og merknadsmøte

Forslagsstiller utarbeider merknadsskjema med merknadskart hvor det gjøres rede for hvordan de mottatte merknadene og uttalelsene er vurdert og skal følges opp i forslaget. Som regel avholdes et merknadsmøte hvor kommunen og forslagsstiller vurderer de innkomne merknadene og uttalelsene, og om det bør foretas endringer i reguleringsplanforslaget.

10. Administrativ behandling – 12 uker (2. gangs behandling / sluttbehandling)

Endringer innarbeides og forslaget til reguleringsplan med tilhørende materiell, oversendes til kommunen for behandling. Plan- og bygningsetaten vurderer og tar endelig stilling til det reviderte planforslaget. Saksbehandler utarbeider deretter et fagnotat hvor Plan- og bygningsetatens endelige vurderinger og anbefalinger blir lagt fram. Deretter sendes fagnotatet og planforslaget med tilhørende vedlegg til politisk behandling. Fagnotatet og planforslaget blir da tilgjengelig i innsynsløsningen.

11. Politisk behandling og vedtak – 12 uker

Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø behandler saken og skriver sitt saksfremlegg, som behandles i byrådet. Saken behandles deretter i utvalg for miljø og byutvikling som gir en innstilling til bystyret. Bystyret vedtar forslaget til reguleringsplan, eventuelt kan Bystyret bestemme seg for å ikke å vedta planforslaget. Reguleringsplanen kan også vedtas med endringer i kart og bestemmelser.

12. Kunngjøring av vedtak

Plan- og bygningsetaten kunngjør vedtaket på etatens nettsider, i avis og i brev til berørte parter. Dersom politikerne har vedtatt planen med endringer, må plankonsulent/forslagsstiller revidere planmaterialet etter avtale med saksbehandler, før vedtaket kunngjøres.

13. Klagebehandling

Berørte parter kan klage på vedtatte reguleringsplaner. Klagen oversendes kommunen, som vurderer om det er nye momenter av betydning for vedtaket, og oversender klagen til Statsforvalteren for endelig behandling. Se mer informasjon om klageadgang.

Medvirkning og innsyn:

For informasjon om påvirkningsmuligheter etter at saken er sendt over til politisk behandling, se Bystyresiden på Bergen kommune sine internettsider: Slik kan du påvirke.

I vårt saksinnsyn kan du søke i Plan- og bygningsetatens elektroniske arkiv for plansaker og byggesaker etter 2005.

Her kan du lese mer om Plan- og bygningsetaten i Bergen:  Bergen kommune - Om plan- og bygningsetaten

Tilbakemeldinger til nettsiden Veileder private planforslag sendes til: PrivatePlaner.Forslagskasse@bergen.kommune.no

Last ned: