Gå tilbake til:
Du er her:
Privat forslag til detaljregulering - planprosessen bilde

Privat forslag til detaljregulering - planprosessen

Her finner du oversikt over planprosessen fra start til slutt. Mer informasjon og veiledning finnes under de ulike artiklene under Veileder private planforslag.

1. Sende inn planinitiativ 

En forslagsstiller (privat grunneier eller tiltakshaver/utbygger) sender inn et planinitiativ, som er utarbeidet ved hjelp av en fagkyndig plankonsulent, og bestiller oppstartsmøte. Eventuelt kan det bestilles et veiledningsmøte, for å avklare rammene og forutsetningene for planarbeidet før oppstartsmøtet.

2. Vurdere planinitiativ

Plan- og bygningsetaten (fagetaten) vurderer om planinitiativet kan anbefales eller stoppes. Kommunen kan også anbefale at forslagstiller skal ha et veiledningsmøte før oppstartsmøte. Planinitiativ som stoppes kan kreves forelagt til politisk behandling for endelig avgjørelse.

3. Oppstartsmøte

I oppstartsmøtet skal alle temaer som er nødvendig for å klargjøre forutsetningene for det videre planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget, behandles. I oppstartsmøtet blir det besluttet om forslagsstiller kan starte opp planarbeidet.

4. Kunngjøre og varsle oppstart

Forslagsstiller/plankonsulent varsler om oppstart av planarbeidet i avis og i brev til naboer og berørte offentlige og private instanser. Alle kan så komme med merknader og synspunkt om formål og innhold av betydning for planarbeidet.

5. Utarbeidelse av planforslag og arbeidsmøter

Forslagsstiller utarbeider et planforslag med hjelp av fagkyndig konsulent. Bergen kommune anbefaler at forslagsstiller har tett dialog med kommunen under dette arbeidet. Det anbefales minst ett arbeidsmøte i prosessen.

6. Levere planforslag 1.gang

Når forslaget til reguleringsplan med tilhørende materiell er ferdig utarbeidet, oversendes det til Plan- og bygningsetaten for behandling. Som vedlegg til selve reguleringsforslaget vil det foreligge en planbeskrivelse og illustrasjonsmateriale og aktuelle rapporter. De innkomne merknadene følger også planforslaget. Forslagsstiller vil i merknadsskjema gjøre rede for hvordan de mottatte merknadene og uttalelsene er vurdert og fulgt opp i forslaget.

7. Administrativ behandling - 12 uker (1. gangs behandling)

Plan- og bygningsetaten vurderer innholdet i planforslaget og tar stilling til om planforslaget kan anbefales, og vedtar deretter normalt utleggelse til offentlig ettersyn. Fagetaten kan også velge å ikke anbefale videreføring av planarbeidet og dermed ikke legge planforslaget ut til offentlig ettersyn, men sende det til politisk behandling.

8. Høring og offentlig ettersyn - 6 uker

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget er tilgjengelig på kommunens kunngjøringssider og i etatens kundesenter. Kommunen varsler om offentlig ettersyn på kommunens nettsider og i avisen. Berørte naboer, grunneiere og offentlige og private instanser varsles med brev. Alle kan komme med merknader og uttalelser til reguleringsplanforslaget.

9. Bearbeiding av planforslag og merknadsmøte

Forslagsstiller utarbeider merknadsskjema med merknadskart hvor det gjøres rede for hvordan de mottatte merknadene og uttalelsene er vurdert og skal følges opp i forslaget. Som regel avholdes et merknadsmøte hvor kommunen og forslagsstiller vurderer de innkomne merknadene og uttalelsene, og om det bør foretas endringer i reguleringsplanforslaget.

10. Administrativ behandling – 12 uker (2. gangs behandling)

Endringer innarbeides og forslaget til reguleringsplan med tilhørende materiell, oversendes til kommunen for behandling. Plan- og bygningsetaten vurderer og tar endelig stilling til det reviderte planforslaget. Saksbehandler utarbeider deretter et fagnotat hvor Plan- og bygningsetatens endelige vurderinger og anbefalinger blir lagt fram. Deretter sendes fagnotatet og planforslaget med tilhørende vedlegg til politisk behandling. Fagnotatet og planforslaget blir da tilgjengelig i innsynsløsningen.

11. Politisk behandling og vedtak – 12 uker

Byråd for byutvikling behandler saken og skriver sitt saksfremlegg, som behandles i byrådet. Saken behandles deretter i utvalg for miljø og byutvikling som gir en innstilling til bystyret. Bystyret vedtar forslaget til reguleringsplan, eventuelt kan Bystyret bestemme seg for å ikke å vedta planforslaget. Reguleringsplanen kan også vedtas med endringer i kart og bestemmelser.

12. Kunngjøring av vedtak

Plan- og bygningsetaten kunngjør vedtaket på nettsider, i avis og i brev til de berørte partene. Dersom politikerne har vedtatt planen med endringer, må plankonsulent/forslagsstiller revidere planmaterialet etter avtale med saksbehandler, før vedtaket kunngjøres.

13. Klagebehandling

Berørte parter kan klage på vedtatte reguleringsplaner. Klagen oversendes kommunen, som vurderer om det er nye momenter av betydning for vedtaket, og oversender klagen til Statsforvalteren for endelig behandling. Se mer informasjon om klageadgang her.

For informasjon om påvirkningsmuligheter etter at saken er sendt over til politisk behandling, se Bystyresiden på Bergen kommune sine internettsider: Slik kan du påvirke.

 

Last ned: