Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon forebygging i barnehagen

Barnehagens ansvar

Barnehagen har plikt til å følge med, forebygge, avdekke og håndtere krenkelser og mobbing, og skal møte enhver bekymring med forståelse.

Om du som foresatt har en uro knyttet til barnets trivsel, er det viktig å ta det opp med de ansatte i barnehagen. Barnehagen skal følge opp alle bekymringsmeldinger, og gjøre de undersøkelser som er nødvendig for å håndtere videre oppfølging.

Om du som ansatt er bekymret for om et barn ikke har det bra i barnehagen, gjelder de samme forpliktelsene til å aktivt undersøke og avdekke grunnlaget for bekymringen. I henhold til handlingsveilederen skal det opprettes sak og settes inn tiltak i nært samarbeid med foresatte.

Som foresatt er du sammen med de ansatte i barnehagen, en svært viktig ressurs og rollemodell for barnet. Voksne som er trygge, skaper tillit og tar ansvar er med å støtte og lage gode forutsigbare rammer for barnet. Barnehagen er avhengig av et tett samarbeid med foresatte, slik at en kan ivareta det enkelte barn og barnegruppen best mulig. Det er barnehagens ansvar å legge til rette for et godt samarbeid med de foresatte.

Barnets stemme skal også ivaretas, da barnet har rett til å uttale seg om saker som angår dem. Ansatte i barnehage har god kompetanse på å samtale med små barn. I samarbeidssamtaler med foresatte og barnet, vil en få god forståelse og innsikt i hvordan barnet har det i barnehagen, og hvilke tiltak som kan prøves ut.

Handlingsveileder for barnehager

Handlingsveilederen bygger på gjeldende lovverk, og beskriver hvordan barnehagen skal arbeide systematisk for å forebygge og ivareta et godt inkluderende leke- og læringsmiljø for alle barn. Handlingsveilederen inneholder følgende punkter:

 • Forebygge
 • Oppdage
 • Handle
 • Ettervarme

Hvis mistanken bekreftes

Dersom barnehagen finner grunnlag for bekymring må de beskrive tiltakene i en egen aktivitetsplan. Tiltakene skal være basert på undersøkelsene som er gjort og en analyse av situasjonen.

Planen må inneholde følgende:

 • Informer styrer og eventuelt øvrige involverte parter . Innkall til samtale med foresatte.
 • Ta utgangspunkt i observasjoner, utarbeid tiltak og lag en forpliktende tidsplan.
 • Iverksett tiltak.
 • Sett nytt tidspunkt for oppfølgingssamtale.
 • Ha en langsiktig plan.
 • Vær tilgjengelig. Følg opp alle parter så lenge det vurderes som nødvendig.
 • Lukk sak i enighet med involverte parter.

Dokumenter: