Barnehagens ansvar

Barnehagen har plikt til å følge med, forebygge, avdekke og håndtere krenkelser og mobbing, og sørge for at alle barn har et trygt og godt barnehagemiljø.

Om du som forelder har en uro knyttet til barnets trivsel, er det viktig å ta det opp med de ansatte i barnehagen. Barnehagen skal følge opp alle meldinger og utarbeide en aktivitetsplan straks de mistenker eller får kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagen gjør deretter de undersøkelser som er nødvendig for å håndtere videre oppfølging. Dersom du opplever at barnehagen ikke følger opp meldt bekymring, kan du kontakte barnehageeier: Etat.barnehage@bergen.kommune.no

Team Skyfritt er et støttesystem i Bergen kommune. De kan hjelpe til når barn opplever å ikke ha det trygt og godt i barnehagen. Foreldre kan henvende seg til Team Skyfritt, som alltid har en nøytral rolle. Her finner dere mer informasjon og kontaktinformasjon.

Om du som ansatt mistenker at et barn ikke har det bra i barnehagen, gjelder de samme forpliktelsene om å melde fra til styrer og gjøre nødvendige undersøkelser for å avdekke hva som evt. er utfordringen/årsak til at barnet ikke har det trygt og godt i barnehagen. Barnehagen skal opprette en aktivitetsplan for å dokumentere undersøkelsene, og sette inn nødvendige tiltak i nært samarbeid med foresatte.

Som foresatt er du sammen med de ansatte i barnehagen, en svært viktig ressurs og rollemodell for barnet. Voksne som er trygge, skaper tillit og tar ansvar er med å støtte og lage gode forutsigbare rammer for barnet. Barnehagen er avhengig av et tett samarbeid med foresatte, slik at en kan ivareta det enkelte barn og barnegruppen best mulig. Det er barnehagens ansvar å legge til rette for et godt samarbeid med de foresatte.

Barnets stemme skal ivaretas, da barnet har rett til å uttale seg om saker som angår dem. Ansatte i barnehage vil, i samarbeid med foreldre, vurdere hvilke metoder som er mest hensiktsmessig for å sikre at barnestemmen blir ivaretatt. Målet er å få en forståelse av og innsikt i hvordan barnet har det i barnehagen, og for å kunne iverksette egnede tiltak.