Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon forebygging i barnehagen

Barnehagens ansvar

Barnehagen har plikt til å følge med, forebygge, avdekke og håndtere krenkelser og mobbing, og skal møte enhver bekymring med forståelse.

Om du som foresatt har en uro knyttet til barnets trivsel, er det viktig å ta det opp med de ansatte i barnehagen. Barnehagen skal følge opp alle bekymringsmeldinger og utarbeide en aktivitetsplan straks bekymring meldes. Barnehage gjør deretter de undersøkelser som er nødvendig for å håndtere videre oppfølging.

Om du som ansatt er bekymret for om et barn ikke har det bra i barnehagen, gjelder de samme forpliktelsene til å utarbeide aktivitetsplan, undersøke og sette inn nødvendige tiltak i nært samarbeid med foresatte.

Som foresatt er du sammen med de ansatte i barnehagen, en svært viktig ressurs og rollemodell for barnet. Voksne som er trygge, skaper tillit og tar ansvar er med å støtte og lage gode forutsigbare rammer for barnet. Barnehagen er avhengig av et tett samarbeid med foresatte, slik at en kan ivareta det enkelte barn og barnegruppen best mulig. Det er barnehagens ansvar å legge til rette for et godt samarbeid med de foresatte.

Barnets stemme skal også ivaretas, da barnet har rett til å uttale seg om saker som angår dem. Ansatte i barnehage har god kompetanse på å samtale med små barn. I samarbeidssamtaler med foresatte og barnet, vil en få god forståelse og innsikt i hvordan barnet har det i barnehagen, og hvilke tiltak som kan prøves ut.

 

Aktivitetsplanen inneholder følgende:

  • registrering av varsel om bekymring
  • redegjørelse av eventuelle undersøkelser og funn barnehagen har gjort
  • plan for et første møte - utarbeidelse av nødvendige tiltak
  • plan for evalueringsmøte (r) - vurdering av tiltakenes effekt. Eventuell utarbeiding av nye/andre tiltak.
  • Lukk sak i enighet med involverte parter når barnet, foreldre og barnehagen har en felles opplevelse av at barnet har det trygt og godt i barnehagen

Dokumenter: