Illustrasjon skolebytte
Illustrasjon skolebytte

Skolebytte

Loven sier at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Ved plaging og mobbing skal tiltak settes inn, og bytte av skole skal derfor i utgangspunktet være unødvendig.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Det er skolen eleven til enhver tid går på som skal sikre at denne retten blir oppfylt. 

Om det oppstår plaging og mobbing, plikter skolen å sette inn tiltak for å bedre situasjonen. Skolebytte skal derfor vanligvis ikke være nødvendig eller en løsning. Skolebytte vil også ofte kunne være en belastning for barn som allerede er utsatte, og bør være den den siste løsningen når alt annet er forsøkt.

Bytte av skole

Opplæringsloven gir eleven rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet. Dersom du som foresatt vil at eleven skal gå på en annen skole, kan du søke spesielt om dette. Loven gir i utgangspunktet ikke noen rett til å gå på en annen skole enn nærskolen, men hvis nærskolen ikke klarer å sikre et trygt og godt skolemiljø, kan eleven likevel ha rett til å få gå på en annen skole. 

Søke om å gå på en annen skole

Skysskostnader ved skolebytte

Om en elev søker om å få gå på en annen skole enn nærskolen, vil kommunen normalt stille som vilkår at foreldrene dekker eventuelle kostnader til skoleskyss. Om kommunen mener at skolebytte er nødvendig for å sikre retten til opplæring og retten til et godt skolemiljø, vil kommunen likevel dekke skyss til den nest nærmeste skolen. 

Tvungent skolebytte

Som tidligere nevnt skal det ikke være nødvendig for en elev å bytte skole for å få et trygt og godt skolemiljø. Noen ganger kan det likevel være nødvendig å flytte en elev som oppfører seg slik at det i alvorlig grad går utover tryggheten og læringen andre elever. Opplæringsloven åpner for at kommunen kan gjøre dette i helt spesielle tilfeller. Såkalt tvungent skolebytte er et svært inngripende tiltak, og er siste utvei i de mest alvorlige sakene. En elev kan ikke flyttes dersom skolen kan bedre situasjonen med mindre inngripende tiltak. 

Les om tvungent skolebytte i Opplæringsloven § 9 A– og på Utdanningsdirektoratets sider.