Illustrasjon forebygging i barnehage og skole

Forebygging i barnehage og skole

Trygge og nærværende voksne. Klare regler og konsekvenser når de brytes. Bygge gode relasjoner mellom barn, unge og voksne. Vi vet mye om hva som skal til for å forebygge mobbing.

Forskning på tiltak mot mobbing viser at det som fungerer best er såkalt omsorgsfull kontroll. Dette innebærer at voksne girbåde positiv og negativ anerkjennelse. Barnehager og skoler må ha tydelige regler, og brudd på reglene bør få konsekvenser. Det er behov for å være streng. Samtidig bør ikke barna oppleve atferdsreguleringen som altfor for stram og kontrollerende. 

Bygge gode relasjoner

Voksnes må arbeide for å skape gode relasjoner til barna og ungdommene, men også barnehagers og skolenes relasjoner til foreldrene. De voksne må kjenne barna godt og være tett på dem. Uten gode relasjoner til barna og ungdommene, vil de voksne heller ikke få vite hva som skjer i og utenfor barnehagen og skolen. 

De voksne må ha et positivt syn på barna og forsterke positiv atferd framfor å bare sanksjonere negativ atferd. I tillegg er det viktig å prioritere relasjonsarbeid, samt at ledelsen støtter og følger opp.

Sosiale aktiviteter

Miljøbygging handler om å skape gode relasjoner mellom barna og ungdommene; tiltak som fremmer tilhørighet, inkludering, fellesskap og samhold, gjennom turer og andre sosiale aktiviteter. Men slike aktiviteter kan også virke mot sin hensikt, hvis miljøet i gruppen er dårlig fra før av. Barnehage og skole må være bevisste på å skape et miljø der alle har en omsorg for alle i gruppen, selv om de ikke er venner. 

Viktig med nulltoleranse

Arbeidet mot mobbing er ikke bare å slå ned på mobbing, men like mye å bygge opp under gode verdier, ro og orden og ha klare regler, samt nulltoleranse mot plaging. Når voksne ser at noen blir plaget, skal de reagere.

Kampen mot mobbing starter i det små

Kampen mot mobbing starter egentlig før noen blir mobbet. Voksne som bryr seg, som er til stede der barn og ungdom oppholder seg. Tilsyn fra voksne ute er ett av de mest effektive tiltakene mot mobbing. Det er også viktig at barna har aktiviteter de kan holde på med når de er ute og at barn, ungdom og voksne er tolerante overfor hverandre. En inkluderende holdning der ingen holdes utenfor fellesskapet er avgjørende.

Utvikle et positivt miljø

Barna og ungdommen må oppmuntres til å være positive overfor hverandre. Et annet tiltak er å lære barna beskyttelsesferdigheter til å stå imot plaging og å hjelpe andre med sosial trening.

Hva virker ikke?

Det fungerer verken å være for streng eller for ettergivende. Er voksne for strenge, kan alt fra mindre krenkelser til vonde og langvarige mobbesaker forbli skjult. For å få kunnskap om hva som faktisk foregår, må voksne ha god kjennskap til barnegruppens «indre liv», også utenfor barnehagen og skolen.

Mye som i utgangspunktet er gode ideer kan fungere mot sin hensikt hvis det er tilfeldig eller ubetenksomt utført, ifølge forskere. Mange har sosiale tiltak og aktiviteter som gjennomføres på rutine, ut fra en tanke om at det å gjøre noe hyggelig ikke-faglig sammen i seg selv virker sammensveisende og positivt. Men alt fra vennegrupper og turer til store kulturprosjekter kan faktisk forsterke mobbing og utenforskap. 

Skoler og barnehager må være bevisste på hva de ønsker å oppnå gjennom aktiviteter og tiltak. De må også tenke gjennom hva som kreves av tilrettelegging og regi fra de voksne for at de faktisk skal virke inkluderende og fellesskapsbyggende.