Illustrasjon tiltak i Skyfritt

Tiltakene i Skyfritt

Planen Skyfritt består av åtte strategier som sammen skal bidra til å nå målet om å redusere mobbing.

1. Nettressurs Skyfritt

Det skal utvikles en nettressurs for både barn og unge, foresatte, ansatte i barnehage og skole og på fritidsarenaer, samt en handlingveileder for kommunale barnehager. Nettsidene du nå er inne på er første fase i arbeidet med denne strategien, og det skal jobbes videre med en egen nettressurs som i større grad er tilpasset barn og unge. Handlingsveilederen finner du også her.

2. Team Skyfritt

Team Skyfritt er et kompetanseteam som skal støtte kommunale barnehager, skoler og fritidsarenaer. Teamet skal jobbe med forebygging, veiledning, kompetanseoverføring og beredskap i mobbesaker.
Les mer om Team Skyfritt 

3. Systematisk arbeid gjennom programmer og modeller

Bergen kommune etablerer systemer for å registrere mobbesaker og skolemiljøsaker og omfanget av disse i barnehager og skoler.  Skoler som over to år har en negativ utvikling knyttet til mobbing skal følges tett opp av skoleeier og kan pålegges å bruke Olweus eller PALS.

Veiledningskompetansen skal styrkes i Byrådsavdeling for barnehage og skole på aktuelle program. Olweusundersøkelsen skal innføres ved alle skolene på 4. -10. trinn i en prøveperiode på tre år. Kommunale barnehager skal bruke ICDP som sensitiverings-program eller veiledningsprogram for ansatte. Barnehagene skal ha minst to sertifiserte veiledere hver i ICDP innen 2023. Barnehager med mange mobbesaker følges opp av barnehageeier. 

4. Kompetanse for et inkluderende fellesskap

 • Styrke kompetansen til ansatte i de kommunale barnehagene på arbeid med psykososialt miljø.
 • Videreføre temaet skolemiljø på samlingene "Sammen for kvalitet" med særlig vekt på inkludering og relasjonskompetanse.
 • Videreføre temaet skolemiljø som forskning på egen praksis.
 • Utarbeide konkrete utviklingsoppgaver knyttet til skolemiljø for skolene.
 • Styrke ansattes kompetanse i relasjonsfremmende
 • kommunikasjon. Team Skyfritt skal bidra til økt kompetanse i de ulike enhetene og samarbeide om større kompetansehevende tiltak for alle.
 • Skolene skal ha en sosial handlingsplan som omtaler rutiner for inkludering av alle elever – inkludert sårbare elever med nedsatt funksjonsevne.

5. Tverretatlig samarbeid for barn og unge

Det skal være et forpliktende samarbeid rundt barn og unges leke- og læringsmiljø i de tverrfaglige teamene i barnehage og skole. Samarbeidet mellom helsestasjon, skolehelsetjeneste, barnehage og skole skal styrkes. Kommunen skal også videreføre satsing på tidlig innsats for barn i risiko

6. Sikre barn og unges medvirkning

 • Kommunen skal videreføre at barne- og elevstemmen blir hørt i kvalitets-oppfølgingen og at barnestemmen skal høres i barnehagens ulike møtefora og påvirke barnehagens innhold og praksis.
 • At skolene skal styrke medvirkning fra elever og elevråd i arbeid med skolemiljøet
 • Mobbing på digitale arenaer tas inn som tema i elevrådskursene som gjennomføres i forbindelse med kvalitetsoppfølgingen

7. Styrke samarbeid og involvering av foresatte

 • Koordinere tverrfaglig samarbeid for å gi tilbud om ICDP-veiledningsgrupper for foresatte
 • At psykososialt miljø skal være fast årlig tema på foreldremøter og i Samarbeidsutvalg/Skolemiljøutvalg
 • Utarbeide tips og ideer til gode aktiviteter foresatte kan gjennomføre
 • Videreføre at foreldreråd/FAU deltar i kvalitetsoppfølgingsmøtene
 • Legge til rette for informasjon til foresatte og frivillige knyttet til sosiale medier og nettmobbing
 • Samarbeidet skal være proaktivt og barnehagene, skolene og fritidsarenaene skal ha strategier for å engasjere og involvere alle foresatte.

8. Fysisk tilrettelegging av uteområder

 • At det ved rullering av barnehage-, skole- og idrettsplan presiseres at uteområder skal utformes med tanke på å forebygge mobbing. 
 • At det ved oppgraderinger og rehabilitering av eksisterende uteområder i barnehager, skoler og idrettsanlegg vektlegges å gjennomføre tiltak som fremmer samspill og forebygger mobbing. 

Les planen: Skyfritt - Plan for inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge