Illustrasjon mobbing på fritidsarenaene
Illustrasjon mobbing på fritidsarenaene

Mobbing på fritiden

Alle voksne som omgås barn er viktige, både som rollemodeller og for å legge til rette for inkludering og vennskap.

Trygge, omsorgsfulle og tydelige voksne bidrar med å forebygge, handle og følge opp når uønskede hendelser skjer. Den viktigste oppfølgingen skjer gjennom voksnes observasjoner i barnehager, skoler og i fritidsmiljø.

Barneidrettsansvarlig  

Alle idrettslag skal ha egen barneidrettsansvarlig. Barneidrettsansvarlig  bør kurses og skaffe seg kunnskap og kompetanse om mobbing, og denne bør være sentral i idrettslagets eller klubbens praksis og rutiner og arbeid på dette feltet. Dersom idrettslaget ikke har rutiner for å håndtere slike saker, bør dette innarbeides i idrettslagets beredskapsplan. 

Om barn blir plaget eller mobbet, må barneidrettsansvarlig ha et tett samarbeid med både barnet og foresatte.  Dette vil også kreve et samtykke fra foresatte med tanke på videre fremdrift i saken. Team Skyfritt veilede og bistå barneidrettsansvarlig ved behov.

Team Skyfritt rolle på fritidsarenaer

Foruten å bidra i vanskelige mobbesaker, har Team Skyfritt en rolle i det forebyggende arbeidet mot mobbing. De skal bidra til læring slik at fritidsfeltet kan heve sin kompetanse i det forebyggende arbeidet og i arbeidet med å avdekke, følge opp og håndtere mobbesaker.

Team Skyfritt kan bidra med generell kompetanseheving på hvordan ledere, ansatte og frivillige kan forebygge, avdekke og bekjempe mobbing, krenkelser og ekskludering ut mot fritidsarenaer som idrett- og kulturfeltet. Teamet kan også bidra i konkrete mobbesaker med råd og veiledning. 

Les mer om Team Skyfritt