Illustrasjon handlingsplan skole

Skolens ansvar

Alle skoler i Bergen har en egen plan for hvordan man skal lage et trygt og godt skolemiljø for alle elever.

Planen skal utarbeides sammen med elev og foresatte, og den skal vise hvordan skolen forebygger og håndterer mobbing.

Skolens aktivitetsplikt

Hvis du som foresatt oppdager eller opplever at barnet ditt ikke trives på skolen fordi han eller hun blir plaget, er alene eller ikke får være med sine skolekamerater, skal du kontakte rektor eller kontaktlærer med en gang. 

Skolen er forpliktet til å sette i gang undersøkelser, og egnede tiltak for å rette opp i det som ikke er bra.

Hvis du som lærer mistenker at et barn, eller flere, ikke har det bra på skolen er du forpliktet til å melde fra til rektor - som igjen har plikt til å undersøke.  

Det er elevens subjektive opplevelse som skal ligge til grunn for at aktivitetsplikten iverksettes. Det er viktig at elevens stemme blir hørt. Alle barn har rett til å uttale seg i saker som angår dem selv.


Skolens plikter er:

 1. Følge med
 2. Gripe inn og hvis mulig stoppe
 3. Si fra til rektor
 4. Undersøke
 5. Lage en aktivitetsplan

For å oppfylle plikten kreves det at arbeidet gjøres systematisk.

1. Følge med

Opplæringsloven slår fast at skoler har en aktivitetsplikt. Alle voksne som arbeider eller er tilstede på skolen plikter å melde fra om  plaging, krenkelser og mobbing. Skolen må ha inspeksjonsrutiner som omfatter alle områder av skolen, og særlig ha fokus på overgangssituasjoner mellom undervisning og friminutt.

2. Gripe inn og om mulig stoppe
Alle som arbeider på skolen har videre en plikt til å gripe inn for å stanse krenkelser dersom det er mulig. For å være i stand til dette, må ansatte også ha kunnskap om hvor grensen går for å gripe inn. Ofte handler det om å umiddelbart stanse negativ oppførsel, for eksempel ved å bryte opp en slåsskamp eller stanse annen fysisk krenkelse, stanse en utfrysningssituasjon eller stanse og irettesette elever som krenker andre elever verbalt.

3. Si ifra til rektor

Ansatte må ha kunnskap om hva som kjennetegner en elev om ikke har et trygt og godt skolemiljø, slik at de kan varsle når det er nødvendig. Om en ansatt avdekker eller får mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, må rektor varsles. Foreldre eller eleven selv skal også varsle rektor om de opplever utrygghet på skolen.

Skolen må ha klare rutiner for varsling, og være tydelige på hvor terskelen skal gå for å benytte meldeskjemaet. Terskelen kan gjerne være lav for å sikre at saken blir systematisk undersøkt, før man enten velger å sette inn tiltak eller avslutte. 

4. Undersøke

Når en elev ikke har det trygt og godt på skolen, må skolen undersøke saken. Skolen skal ha et klart system for undersøkelsesfasen for å sikre at det er mulig å avdekke årsakene til dette, slik at riktige tiltak kan settes inn. Her er det viktig at elevens stemme blir hørt. Alle barn har rett til å uttale seg i saker som angår dem selv.

I saker som handler om en elevs psykososiale skolemiljø, må skolen høre alle elever som er involvert. Skolen må spørre barnet hvordan har det. Skolen skal lytte til hva både barnet og de foresatte mener, både når det gjelder elevens situasjon og hva de mener skal til for at hun eller han skal få det trygt og godt.

Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, eller når skolens undersøkelse av saken viser dette, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at eleven får et godt og trygt skolemiljø.

Det som er best for eleven skal være grunnleggende for skolens arbeid. Det er svært viktig at eleven blir hørt og får medvirke i både undersøkelsene og i forslag til tiltak.

5. Lage en aktivitetsplan

Skolen må beskrive tiltakene i en egen aktivitetsplan. Tiltakene skal være basert på undersøkelsene som er gjort og en analyse av situasjonen.

 Planen må inneholde følgende:

 • Hvilket problem som skal løses?
 • Hva har skolen planlagt å gjøre?
 • Når skal tiltakene gjennomføres?
 • Hvem er ansvarlig for gjennomføringen? 
 • Når skal tiltakene evalueres?

Skolen må beskrive tiltakene i en egen aktivitetsplan. Tiltakene skal være basert på undersøkelsene som er gjort og en analyse av situasjonen.

 Planen må inneholde følgende:

 • Hvilket problem som skal løses?
 • Hva har skolen planlagt å gjøre?
 • Når skal tiltakene gjennomføres?
 • Hvem er ansvarlig for gjennomføringen? 
 • Når skal tiltakene evalueres?

Skolen må også dokumentere arbeidet som er gjort, observasjonene og analysene for å oppfylle aktivitetsplikten.

Det er positivt at det er elevens opplevelse av skolemiljøet som skal legges til grunn for om aktivitetsplikten utløses. Slik sikrer lovverket at aktivitetsplanene skolene utarbeider hjelper elevene til å gjenopprette en opplevelse av et trygt og godt skolemiljø, heller enn å definere om elevene har vært utsatt for krenkelser eller mobbing.

Skolen skal følge opp dette helt til eleven opplever at det er trygt og godt på skolen. 

Les mer om skolemiljø i Opplæringsloven kapittel 9