Tilskudd til lag og foreninger

Tilskuddsordningene har ulike søknadsfrister og varighet. Husk å sjekke om ordningen er aktiv og når søknadsfristen er.

Gjenbruksuken 2023 - Tilskudd til arrangementer
Gjenbruksuken har som mål å synliggjøre mangfoldet som finnes innen ombruk, reparasjon, utlån- og deleordninger og andre sirkulære løsninger. Frivillige organisasjoner kan få opptil 10.000 kr for å arrangementer.

Klima- og miljøtilskudd
Klima- og miljøtilskudd går til tiltak, prosjekter og arrangementer i Bergen som bidrar til å nå målene i Grønn strategi - Klimastrategi for Bergen. Målgruppen er lag og foreninger i Bergen kommune. 

Tilskudd til miljøorganisasjoner
Frivillige miljøorganisasjoner kan søke om penger til driftskostnader. Organisasjonen sitt arbeid må bidra til å nå målene i Grønn strategi - Klimastrategi for Bergen. 

Tilskudd til urbant landbruk i Bergen

Kommunen ønsker at tilskuddsordningen for urbant landbruk skal stimulere til at flere går sammen om å dyrke spiselige vekster i byrom, parker og bomiljø. Da kan vi få en grønnere by, gode nabomiljø og nye møteplasser.