Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon melde fra

Melde fra om mobbing

Om et barn ikke har det bra i barnehagen eller på skolen, trenger det ikke nødvendigvis være mobbing. Du skal likevel melde fra om din bekymring.

Alle som jobber med barn i barnehage, skole og på fritidsfeltet har plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har det trygt og godt.

Foresatte og ansatte skal sammen finne ut hva bekymringen består av, og ansatte vil lytte til bekymringen, undersøke og vurdere tiltak. 

Når skal du melde fra? 

Mange foreldre er usikre på når det er riktig å melde fra. Det trenger ikke å være direkte mobbing og du behøver heller ikke å ha "bevis". Det holder at barnet ditt ikke har det bra. Det er barnets egen opplevelse som teller.

Illustrasjon melde fra
 
 

Hvordan melder du fra

Du kan melde fra muntlig ved å snakke med personale eller styrer i barnehagen – eller lærere, ansatte på SFO og rektor på skolen. Du kan også melde fra skriftlig til barnehagen eller skolen. Uansett hvordan du velge å gjøre dette, har barnehagen og skolen plikt til å undersøke videre.

Skjema for å melde fra finner du lenger oppe på denne saken. 

Opprette sak ved mistanke

Så snart barnehagen eller skolen mistenker at et barn ikke har det bra - enten det er barnet selv, foresatte eller ansatte som melder fra, skal det opprettes en sak. Både barnet, foresatte og andre involverte har rett til å bli hørt.

Starte undersøkelse

Det første som skjer, er at barnehagen eller skolen skal observere og få overblikk over situasjonen. Rektor eller styrer skal varsle Bergen kommune dersom: 

  • barnet er blitt utsatt for vold
  • om ansatte på skolen eller i barnehagen er involvert
  • flere barn mobber et barn
  • om mobbingen skjer digitalt og på tvers av skoler

Gjelder saken en privat skole eller barnehage, skal eieren av denne varsles.

Velge tiltak

Når barnehagen eller skolen har fått oversikt over situasjonen, skal de lage en plan med tiltak som skal settes inn. Planen skal være skriftlig slik at du og barnet ditt vet hva som blir gjort.

Planen skal inneholde:

  • Hvilket problem som skal løses
  • Hvilke tiltak som er planlagt
  • Når tiltakene skal gjennomføres
  • Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen 
  • Når tiltakene skal evalueres

Styrer eller rektor skal dokumentere hva som blir gjort. Saken skal ikke avsluttes før barnet opplever at barnehage- eller skolemiljøet er trygt og godt.

Lovbestemmelser

Barnehageloven og Opplæringsloven slår fast at barnehager og skoler har plikt til å etablere et trygt og inkluderende oppvekstmiljø.

I skolen gjelder aktivitetsplikten fra Opplæringslovens kapittel 9A om et trygt og godt læringsmiljø. Tilsvarende lov er vedtatt for barnehagene, og blir juridisk gjeldende fra januar 2021.


Les mer om barnehagens og skolens ansvar.