Gå tilbake til:
Du er her:
Skulptur på Damsgård
KUNST TIL BYDELENE: Rådet for kunst i offentlige rom har 1 million kroner til disposisjon til kunst i bydelene i 2020. På bildet er skulpturen "Snurrig" av kunstner Stefan Christiansen.
Bilde: Øystein Klakegg

Ønsker forslag til kunstprosjekter utenfor bykjernen

Rådet for kunst i offentlige rom ønsker forslag fra kunstnere til varige, stedsspesifikke og engasjerende kunstprosjekter utenfor Bergen sentrum. Søknadsfrist er 1. november.

Rådet for kunst i offentlige rom i Bergen ønsker å bidra til nyproduksjon av kunst i offentlige rom i bydelene. Rådet ser etter engasjerende og permanente kunstprosjekter, som kan virke samlende og sosialiserende, samt bidra til å løfte frem positive kvaliteter i et nabolag. 

Om kunstoppdraget

Det oppfordres til prosjekter som kan skape sosiale arenaer, oppmuntrer til samhold, og skaper felles identitet og eierskap for et område og befolkningen som bor og oppholder seg der. Prosjektene skal ta hensyn til miljøet, både i form av det reelle sosiale nærmiljøet prosjektet utspilles i, og i form av naturhensyn og bærekraft. Denne satsingen er spisset mot nærområder som ikke allerede har engasjerende eller aktiviserende kunstprosjekter. 

I denne omgang ønsker Rådet å få inn gode prosjektbeskrivelser til videre bearbeidelse. Vi oppfordrer kunstnere til å gå sammen med lokalbefolkningen, institusjoner eller tomteeiere om prosjektidéer. Rådet vil innstille de beste prosjektene til en videre prosess på grunnlag av innsendt søknad. 

Målgruppe - hvem kan søke

Kunstnere, kulturarbeidere, institusjoner, festivaler, organisasjoner og andre innen det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Søkere må bo eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Offentlig finansierte utdanningsinstitusjoner og personer under fulltidsutdanning kan ikke søke tilskudd fra denne ordningen.

Budsjettramme

Rådet disponerer 1 million kroner - til fordeling i 2020.

Rådet kan fullfinansiere et prosjekt innenfor budsjettrammen, eller inngå i en delfinansiering.

Søknadsfrist 

Søknadsfrist 2020: 1. november. Søknadsfristen må overholdes. 

Slik søker du

Send søknad til rådgiver for kunst i offentlige rom, Trine Lise Nedreaas på e-post: Trine.Nedreas@bergen.kommune.no

Søknaden må inneholde:

 • kontaktinfo for ansvarlig søker, organisasjonsnummer eller annen relevant informasjon om søker og dennes virke i Bergen
 • prosjektskisse med beskrivelse av bakgrunn, kunstnerisk innhold og formål med tiltaket
 • fremdriftsplan med forventet start- og avslutningspunkt
 • budsjett og finansieringsplan med sum for totalbudsjett og søknadssum fra Rådet for kunst i offentlige rom, CV og evt. portefølje
 • informasjon om tiltenkt sted/plassering (foto, kart, historikk, bruksområde, eierforhold o.l.). Dersom eieren av stedet ikke er Bergen kommune, må det vises til at eier/leietaker er knyttet til prosjektet i tilstrekkelig grad til at prosjektet er gjennomførbart økonomisk og organisatorisk.
 • eventuelle vedlegg som utfyller og dokumenterer søknaden 

Angående vedlegg:

 • alle aktuelle CV’er skal samles i én PDF-fil
 • billedmateriale skal samles i én PDF-fil. Opplysninger om medium, materiale, format, tittel og produksjonsår skrives direkte i PDF-filen

Ufullstendige søknader, og søknader som faller utenfor retningslinjene for ordningen, vil bli avvist.

Vurderinger av søknad

Ved behandling av søknader vektlegges: 

 • at tiltaket eller prosjektet har et godt kunstfaglig innhold
 • at tiltaket er relevant i forhold til utlysningens formål
 • at tiltaket er inkluderende og stedsspesifikt
 • et realistisk og balansert budsjett
 • søkers gjennomføringsevne

I vurdering av søknaden vil det inngå både et kunstfaglig og et kulturpolitisk element. Rådet for kunst i offentlige rom behandler søknadene, og tildeler midler etter en helhetsvurdering basert på kriteriene over.

Det er viktig av tiltaket fremstår som realistisk, relevant og av høy kvalitet. Budsjettet må ha både inntekts- og kostnadsside og skal være i balanse. Alle inntektskilder skal synliggjøres, og det er et krav at det opplyses om det i tillegg søkes midler fra andre og fra hvem. 

Størrelsen på innvilget beløp vil fastsettes ut fra totalrammene for Rådets midler avsatt til satsingen (kr. 1.000.000,- i 2020), samt en skjønnsmessig vurdering og prioritering innenfor den totale søknadsmassen. Innvilget beløp kan bli lavere enn omsøkt beløp.

Det kan ikke søkes om støtte til samme prosjekt i samme prosjektfase fra Bergen kommunes etablerte tilskuddsordninger. Det kan heller ikke søkes støtte til allerede igangsatte eller avsluttede prosjekter.

Prosess

Ved godkjent kunstprosjekt går søker i dialog med Rådet for kunst i offentlige rom, og engasjerer kunstnerisk konsulent/prosjektleder og etablerer et kunstutvalg med blant annet representanter fra brukere og Bymiljøetaten. Hvis søker ikke er utførende kunstner, skal det utlyses konkurranse for å engasjere kunstner til oppdraget. Saksbehandler i Rådet følger opp kunstutvalgene og inngår kontrakter med kunstnere som skal gjennomføre kunstoppdraget.

Produksjon av utsmykkingskunst til offentlige rom strekker seg ofte over flere år, og krever langsiktig planlegging og godt samarbeid mellom kunstner, kunstutvalg, arkitekt/landskapsarkitekt, og i noen tilfeller også utbygger og andre berørte.

Behandlingstid

Det må beregnes inntil tolv ukers behandlingstid, og noe mer i forbindelse med ferieavvikling.

Rapportering

Prosjektet skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Eventuelle vesentlige endringer i prosjektet, herunder budsjett, må meldes skriftlig til Rådet uten opphold for vurdering og godkjenning. Etter gjennomføring, og senest tre måneder etter sluttdato skal det sendes inn rapport og regnskap, samt dokumentasjon på prosjektet som vil bli lagt til grunn for eventuelle senere bevilgninger. Dersom prosjektet blir utsatt må det søkes skriftlig om ny frist for rapportering. Nye søknader vil ikke bli behandlet dersom søker ikke har rapportert for tidligere tilskudd innen angitt frist. 

Synliggjøring

Ved promotering av prosjektet på plakater, i programhefter, i sosiale medier og i annet kommunikasjonsmateriell, skal støtten fra Rådet for kunst i offentlige rom synliggjøres. Dokumentasjon av dette skal vedlegges rapporten. 

Tilbakebetaling

Dersom prosjektet blir avlyst, utsatt eller vesentlig endret kan hele eller deler av bevilgningen kreves tilbakebetalt. Beløpet vil bli innkrevd gjennom varsel og faktura fra Bergen kommune.