renovasjon, søppeldynge og bossbiler
Renovasjon i Bergen
Bilde: BIR

Avfallsløsninger

Moderne byer krever moderne avfallsløsninger. Bymiljøetaten følger opp BIR og avfallsløsninger for husholdningene generelt, og utbyggingen av bossnettet i Bergen sentrum spesielt.

Renovasjon og avfallsløsninger er infrastruktur, på linje med veg, vann & avløp og strømforsyning. Uten velfungerende renovasjonsløsninger vil samfunnet vårt etter hvert stoppe opp. Det er derfor en offentlig oppgave å påse at renovasjonen i Bergen og andre kommuner fungerer slik vi ønsker det, og at nye løsninger utvikles og tas i bruk der det er fornuftig.

I fremtiden må vi ta bedre vare på og gjenbruke ressursene i avfallet vårt, ellers vil jorden gå tom for verdifulle mineraler, grunnstoffer og forbindelser. Dette er en viktig del av det vi nå kaller Den sirkulære økonomien og Det grønne skiftet.

Kildesortering

EU stiller strenge krav til materialgjenvinning av bosset vårt, og dette gjør at vi må bli enda flinkere til å kildesortere. 

  • I BIR-kommunene kan du kildesortere matavfall, papir/papp/drikkekartong, plast,  glass- og metallemballasje. Dette blir enten hentet hjemme hos deg, eller du leverer det til nærmeste returpunkt. Se kart over returpunkt og leveringssteder på BIR sine nettsider. 
  • Det husholdningsavfallet du ikke kan kildesortere kalles restavfall, og dette blir også hentet hjemme hos deg. Det er et mål at vi skal produsere så lite restavfall som mulig.
  • Grovavfall, for eksempler møbler, byggevarer og hageavfall, leveres på miljøparken til BIR.
  • Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) kan du levere til butikker som selger slikt utstyr, eller til miljøparken til BIR.
  • Farlig avfall (slik som maling, spraybokser, olje og kjemikalier) leveres på miljøparken til BIR.

Hva er BIR?

Renovasjonen for husholdningene i Bergen håndteres av BIR, som er en forkortelse for Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. BIR er eid av kommunene Bergen, Askøy, Bjørnafjorden, Eidfjord, Kvam, Osterøy, Samnanger, Ulvik, Vaksdal, Øygarden og Voss. Bergen kommune eier ca. 80 % av aksjene i BIR.

BIR har en todelt struktur der deler av konsernet jobber med de lovpålagte renovasjonstjenestene, mens andre datterselskaper tilbyr løsninger for avfall fra næringslivet i fri konkurranse med private aktører.

Renovasjonskontoret i Bymiljøetaten følger opp BIR på vegne av Bergen kommune.

For privatpersoner:

Det er selskapet BIR Husholdning AS som er ditt kontaktpunkt for husholdningsrenovasjon. Hvis du lurer på noe om bosstømmingen eller løsningen der du bor, så kontakt deres kundesenter på bir@bir.no eller på telefon 55 27 77 00.

For utbyggerere:

Dersom du vi bygge boliger eller kombinasjonsbygg (bolig + næring) skal det utarbeides en Renovasjons Teknisk Plan (RTP), etter føringer gitt i BIR sin Renovasjonstekniske Veileder (RTV). BIR gir en formell uttalelse til RTP, før den godkjennes av kommunen.

Mer informasjon finner du på hjemmesidene til BIR.

Hva er moderne avfallsløsninger?

Eksempler på moderne løsninger er nedgravde containere, mobile og stasjonære avfallssug. Avfallssug, eller bossug og bossnett som det heter på bergensk, er underjordiske rørbaserte systemer. Her suges avfallet fra der du kaster det og enten rett inn på en bossbil (mobilt bossug) eller til en container i en terminal (stasjonært bossug = bossnett).

Bossnettet i Bergen sentrum

Illustrasjon av bossnettet
Illustrasjon av bossnettet
Bilde: BIR

Visste du at Bergen sentrum har fått et av verdens største og mest avanserte underjordiske anlegg for bossinnsamling; bossnettet?

Systemet håndterer restavfall og plast-, papp- og papiravfall fra husholdning og næring. Matavfall vil også kunne håndteres i bossnettet. Avfallet blir transportert med luft i store rør under bakken, fra nedkastpunkt rundt om i byen til terminaler i utkanten av bykjernen. I terminalene samles det kildesorterte bosset opp i containere, som fraktes videre til egne behandlingsanlegg.  

Leggingen av rør i bygatene har pågått siden 2008, og høsten 2014 startet byggingen av den første bossnetterminalen i Jekteviken. Den 26. oktober 2015 åpnet første del av bossnettet, for beboerne og næringsdrivende på Nøstet, Engen, Veiten og Klosteret.

Utbyggingen i andre deler av sentrum er også i gang og etter hvert vil stadig nye områder knyttes på.

Den neste terminalen er bygget på Nygårdstangen og stod ferdig i 2023. Denne vil samle opp avfall fra Strandgaten, sentrum og Nygård, etter hvert som de nye områdene kobles på.  

Graveklubben i Bergen sentrum
Graveklubben i Bergen sentrum
Bilde: BIR

Det er BIR Infrastruktur AS som står for utbyggingen av bossnettet. BIR Infrastruktur er et selskap i BIR konsernet.  Alt gravearbeid i sentrumsgatene koordineres av Graveklubben.

Bossnettet representerer fremtiden for boss i Bergen sentrum! Ikke bare tar vi bedre vare på ressursene i avfallet, men vi fjerner overfylte, illeluktende og brannfarlige bosspann i trange smau og gater. Det blir mindre mat til rotter og måker, og færre bossbiler og mindre tungtrafikk i byen. Alt i alt vil dette gjøre Bergen til en renere, penere og grønnere by. Vi kan sammenligne overgangen med endringen som skjedde da kaggedoene ble skiftet ut med vannklosettet.

For mer informasjon om bossnettet, se BIR sine nettsider.