Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Utbyggingsprosjekt

Nytt høydebasseng på Riplegården

Vi er nå i gang med å rehabilitere deler av det gamle og etablere et nytt, mindre og mer moderne høydebasseng på Riplegården. Anlegget har oppstart etter påske og er estimert ferdig våren 2024.

Utbygging av vann- og avløpsanlegg i Mynteviken

Det skal legges nytt vann- og avløpsnett i Mynteviken slik at private abonnenter kan knytte seg til det kommunale nettet. Planlagt oppstart er våren 2024, med ferdigstillelse i 2025.

Utbygging av vann og avløp til Grimstad/Kvitura/Hope

Bergen Vann har som mål å levere trygt og godt drikkevann til byens innbyggere. Nå bygger vi kommunalt vann- og avløpsnett i området Grimstad/Kvitura/Hope.

Nytt høydebasseng på Stuajordet

For å sikre vannforsyningen i Indre Arna, skal Bergen Vann etablere et nytt høydebasseng på Stuajordet. Arbeidet startet 15. september 2022 og ha en varighet på opptil ett år.

Utbedringsarbeid på Hjellestadvegen (fv556)

Som en del av utbyggingsprosjektet Hjellestadvegen gang og sykkelvei (fv556), må det gjøres noen utbedringer på Hjellestadvegen.

Nytt avløpsrenseanlegg i Drotningsvik

Bergen kommune har flere små renseanlegg i Bergen Vest. For å tilfredsstille dagens rensekrav, må vi bygge et nytt anlegg som skal rense avløpet for beboere i området Kjøkkelvik til Hilleren.

Utbygging av vann- og avløpsanlegg i Smøråsvegen

Det skal legges nytt vann- og avløpsnett i Smøråsvegen slik at private abonnenter kan knytte seg til det kommunale nettet.

Mindemyren: Fra terminalområde til livskraftig bydel

Blågrønn infrastruktur skal gjøre Mindemyren robust mot klimaendringer og bidra til en attraktiv bydel.

Hjellestadvika vann- og avløpsanlegg - prosjektet avvikles!

Hjellestadvika er et område hvor det i lang tid har vært ønske om å bygge ut det kommunale vann- og avløpsnettet. Ut ifra en samlet vurdering, må dette prosjektet dessverre avvikles.

Nytt vannbehandlingsanlegg på Espeland

Espeland vannbehandlingsanlegg skal oppgraderes med ny vannbehandlingsprosess for ytterligere hygienisk sikkerhet, samt få økt produksjonskapasitet.