Illustrasjon nye dam Storediket
Bystyret vedtok 30. mars 2022 å legge ned Dam Storediket som vassdragsanlegg. Illustrasjonen viser hvordan det kan komme til å se ut når Storediket er nedtappet. Den gamle murdammen vil bestå.

Dam Storediket legges ned

Dammen tilfredsstiller ikke lenger Damsikkerhetsforskriften sine krav til sikkerhet og flomavledning. Dammen legges derfor ned som vassdragsanlegg og vassdraget tilbakeføres til sin naturlig stand.

Dam Storediket ble bygget i 1920 som en del av vannforsyningen i Bergen. Storediket er en del av Mulelvvassdraget og ligger i Stemmedalen, nord for Brushytten. Da dammen ble bygget var magasinet en vesentlig og viktig del av byens vannforsyning. I dag utgjør Storediket kun cirka 2 % av den totale magasinkapasiteten i vannforsyningen og har ikke vært i bruk som drikkevannskilde siden 2014. 

"Den nye og den gamle stemme under vandrationeringen vaaren 1923"
"Den nye og den gamle stemme under vandrationeringen vaaren 1923"
Bilde: Bergen byarkiv

Bystyrevedtak

Dammen (demningen) tilfredsstiller ikke lenger dagens krav til sikkerhet og flomavledning. I et forprosjekt i 2021 ble det utredet ulike alternativer for tiltak på dammen. Alternativene inkluderte både fornying og delvis nedlegging av dammen.

30. mars 2022 (sak 53/22) traff Bergen bystyre vedtak om å legge ned dam Storediket som vassdragsanlegg, i tråd med anbefalinger fra Bergen Vann.

Ivaretar miljø og kulturminner

Storediket før oppdemmingen i 1920. Svart/hvitt bilde
Slik så Storediket ut før oppdemmingen i 1920
Bilde: Bergen Byarkiv

Tiltaket innebærer å fjerne fyllingsdamdelen og etablere en flomavledningskanal forbi murdamdelen, slik at denne ikke lenger demmer opp noe vann. Det skal legges til rette for at vassdraget tilbakeføres til sin naturlig tilstand.

En nedleggelse av dammen vil legge til rette for restaurering av denne delen av vassdraget, og vil være et langsiktig og miljørettet valg. Arbeid med nedleggelse av dam Storediket skal så godt det lar seg gjøre sikre at ørretbestanden i Storediket får gode levevilkår.  Murdamdelen av dam Storediket er kommunalt listeført som verneverdig kulturminne. Nedleggelsen vil ivareta kulturmiljøinteressene på en tilfredsstillende måte ved at murdammen bevares og den historiske torvdammen tørrlegges.

Status pr mars 2024 

Nedtappen Storediket. Den gamle stemmen godt synlig
Slik så det ut i Storediket i begynnelsen av april. Den gamle stemmen og den "nye" demningsveggen
Bilde: Bergen Vann/Tobias Skoglie Liaklev

I vedtak av 19. desember 2023 ga NVE konsesjon til delvis nedlegging av

Her vises tydelig den gamle "stemmen" fra 1700-tallet.
Her vises tydelig den gamle "stemmen" fra 1700-tallet.
Bilde: Bergen Vann/Per Lasse Reinertsen

 dam Storediket. Konsesjonen inkluderer en tillatelse til å forhåndstappe Storediket for å kunne utarbeide detaljerte planer for tiltaket, samt gjennomføring av arkeologiske undersøkelser.

Midlertidig nedtapping pågår og vil pågå frem til vi får adgang til å inspisere bunnforholdene.  Vi regner med å kunne fylle opp igjen i ukene etter påske. I mellomtiden er den gamle stemma synlig.

Videre fremdrift vil foreligge når planarbeidet er ferdig.

Panoramabilde av Storediket - nedtappet
Et nedtappet Storediket. Den eldste "stemmen" kan dateres tilbake til 1700-tallet. Den "nye" demningsveggen er fra 1919.
Bilde: Bergen Vann/Mattias Eugster
Satelittkart Storevatnet, Storediket og Store Tindevatnet
Storediket ligger i Byfjellene, geografisk plassert mellom Storevatnet og Store Tindevatnet
Bilde: Google Maps

Aktuelle artikler