Storevatnet i byfjellene. Vannstand senket
Storevatnet i byfjellene er nå tappet ned av sikkerhetsmessige hensyn frem til rehabiliteringstiltak er besluttet og gjennomført.
Bilde: Bergen Vann/Rune Engesæter

Dam Storevatnet i byfjellene

Dammene (demningen) ved Storevatnet i byfjellene tilfredsstiller ikke dagens sikkerhetskrav. Avvikene er så store at magasinet må tappes ned frem til rehabiliteringstiltak er besluttet og gjennomført.

På toppen av Stoltzekleiven ligger den tidligere drikkevannskilden Storevatnet. Magasinet er demmet opp ved hjelp av murdammer bygget i perioden 1789-1805. 

Det er lenge siden Storevatnet var drikkevannskilde for Bergenserne, men vannet fungerte som reservekilde til vannforsyningen frem til 2009. Området er nå mye brukt av turgåere og vannet har blitt et populært badevann. Området er også definert som et landskapsområde av nasjonal interesse. 

Damveggen på Storevatnet i byfjellene
Slik ser den 220 år gamle damveggen i Storavatnet ut "under vann"
Bilde: Bergen Vann/Rune Engesæter

Nedtappet magasin

Den 220 år gamle hoveddammen tilfredsstiller ikke sikkerhetskravene som stilles til dammer i dag.  Det er utført beregninger som viser at dammen har kritisk lav sikkerhet, selv i en normalsituasjon uten verken is eller flomstigning i magasinet. I samråd med NVE må derfor Storevatnet holdes nedtappet inntil dammene enten er utbedret eller nedlagt. 

På kort sikt vil nedtappingen svekke noe av rekreasjonsverdien og de økologiske forholdene i og rundt vannet, men tryggheten må prioriteres først.

“Smådiket bobler”

For å holde vannstanden i Storevatnet under et visst nivå, blir det benyttet to tapperør. Det meste går til et myrområde nedenfor vannet, men ved store nedbørsmengder må noe av vannet ledes ned til Smådiket. 

Dette vil kunne skape bevegelser i Smådiket siden utløpet på røret ligger under vann. Høydeforskjellen mellom de to vannene gjør at vannet får god fart på sin ferd nedover, men er helt ufarlig.

Forprosjekt

Bergen Vann har gjennomført et forprosjekt der det er skissert flere mulige alternativer for å oppfylle sikkerhetskravene. I tillegg vil det i løpet av april 2023 gjøres ytterligere utredninger av damkonstruksjonen.  Alternativene som er utredet varierer fra moderat senkning av vannstanden (ca. 30 cm) til senkning ned til det naturlige vannspeilet (ca. 4,5 meter). Mange instanser, lag og foreninger har uttalt seg i forprosjektet.

Ut fra en helhetsvurdering vil Bergen Vann sende en innstilling til byrådet for politisk behandling. Dette vil trolig skje i løpet av våren 2024.

Historiske fakta

Storevatnet er en del av Storemøllenvassdraget og ble trolig demmet opp for å sikre stabil vannforsyning til Storemøllen i Sandviken.  Magasinet demmes opp av totalt tre dammer, alle bygget som tørrmurte dammer med sentral torvtetning.  Storevatnet er i dag 19 meter på det dypeste og er 580 meter langt