Gå tilbake til:
Du er her:

Avløpssanering i Mjølkeråen: Vi gjør fjorden renere

Eksisterende Mjølkeråen avløpsrenseanlegg tilfredsstiller ikke dagens rensekrav. Derfor skal vi samle og overføre utslipp av avløpsvann til rensing i Kvernevik avløpsrenseanlegg.

Rent vann til folk og fjord

For å oppfylle kravene skal vi samle utslippene i en felles løsning som overfører og renser avløpsvannet i Kvernevik renseanlegg før det slippes ut til sjø. Vi skal derfor etablere en hovedavløpsledning /pumpeledning langs Morviksveien. Samtidig vil vi også fornye hovedvannledningen.  

kart
 
Bilde:  

Omfattende fornying

Den totale utstrekning på prosjektet er på ca. 3 km og strekker seg fra Bryggjedalen i sør til Morvikveien/Naustvegen i nord. Det skal også etableres 5 avløpspumpestasjoner på stekningen (se kart). Det vil enkelte steder langs trasen tilrettelegges for ny overvannsløsning (regnvann).  

Fremdrift

Vann og avløpsetaten/ Bergen Vann starter opp anleggsarbeidet med å tilrettelegge for overføring av avløpsvann fra høsten 2021. Arbeidet vil pågå til siste halvdel av 2025.

Anleggsarbeidene er oppdelt i faser. Vi starter ved Bryggjedalen og jobber videre nordover langs Morvikveien i etapper. Gravearbeidet vil foregå i en kjørebane og det vil være redusert fremkommelighet forbi gravestedet. Det vil bli trafikkregulering forbi gravestedet. Entreprenør informerer underveis i prosjektet med skilting og dialog med naboer. 

Hvem blir berørt?

De fleste som bor i tilknytning og benytter Morvikveien. Regulariteten for linje 3 og 3E antas å bli påvirket fra vinter 2022.

Hva med områdene nedenfor Morvikveien?

Når vi legger om avløpssystemet i Morvikveien vil det bli nødvending å gjøre endringer på avløpssystemene nedenfor Morvikveien. Huseiere som blir berørt, vil bli kontaktet om dette etter hvert som det nye systemet er klart for omlegging

Vi gjør fjordene renere

Fra 2012 til 2017 ble 4 renseanlegg (Kvernevik, Ytre Sandviken, Holen og Flesland renseanlegg) oppgradert til sekundærrensing. I hovedplan for avløp og vannmiljø 2015 – 2024 står det at alle renseanleggene innenfor Bergen tettbebyggelse og Indre Arna skal oppgraderes til sekundærrenseanlegg, eller utslippene samles i færre anlegg.