Gravemaskin i Lyngbøveien
Arbeidet i Lyngbøveien startet høsten 2022.
Bilde: Øystein Sveinsgjerd

Nytt fortau langs Lyngbøveien

Høsten 2022 startet arbeidet med å etablere nytt fortau langs Lyngbøveien på Laksevåg.

Fra høsten 2022 har det pågått arbeid i Lyngbøveien, og veien er stengt for gjennomkjøring med bil under hele byggefasen. Det er satt opp en korridor slik at gående og syklende kan passere.  

Målet med arbeidet er å:

  •  bygge ca. 820 meter med nytt fortau
  • etablere buss-sluse nord for Lyngbøtunet
  •  sette opp ny veibelysning 
  • oppgradere vann, avløps- og overvannsledningene mellom Lyngbøveien 111 ved kryss Nipedalen til kryss Nygårdslien

Oppdatering desember 2023

Vestafjell AS meldte 30. november 2023 om at de er konkurs og har sendt oppbudsbegjæring.

Det jobbes nå med å se på løsninger for veien videre. Dette medfører at det vil være begrenset aktivitet på anlegget de kommende månedene. Bergen kommune vil fortsette å sikre anlegget og sørge for at nødvendige vintertjenester er ivaretatt. Dette inkluderer avsperring av anleggsområdet, samt brøyting og strøing av gangsoner og veier som ligger i umiddelbar nærhet til anlegget.

Vi beklager ulempene dette medfører for beboerne som blir berørt av dette. Nettsidene vil bli oppdatert når vi vet mer.

For spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Daniel Frantzen: Daniel.Frantzen@bergen.kommune.no 

Bilde av avstengt vei der det pågår arbeid.
Arbeider mellom avkjørselen til Nipedalen og Lyngbøveien 96.
Bilde: Øystein Sveinsgjerd Hveem
Arbeider i Lyngbøveien sommeren 2023.
Lyngbøveien sommeren 2023.
Bilde: Bergen Vann/Øystein Sveinsgjerd Hveem

Informasjonsmøte om arbeider  

Bymiljøetaten og Bergen Vann inviterte til informasjonsmøte 17.11.2022 for å fortelle om planlagte arbeider i Lyngbøveien. Tema var prosjektet, anleggsfaser, fremdrift og historikk. 

Her kan du se presentasjonen fra informasjonsmøtet:

Murer 

Terrenget langs Lyngbøveien er til dels krevende og det vil etableres til sammen 32 ulike murer, noen i betong og noen i naturstein.  Ettersom en stenger mulighet for gjennomkjøring ved etablering av buss-sluse vil en bygge nye atkomster til en god del av husene langs Lyngbøveien.  

Dette er et samarbeidsprosjekt med Bergen Vann. Les om arbeidet de skal utføre her. 

Fremdrift

Entreprenør startet arbeidene høsten 2022. På grunn av entreprenørens konkurs er nå tidspunkt for ferdigstillelse antatt å være i slutten av 2026. Arbeidene vil foregå over ulike delstrekninger og ferdigstilles i etapper. Det vil bli sendt ut informasjon til beboerne om hvilke områder det skal jobbes i god tid før oppstart på de ulike delstrekningene.

Kart over ulike utbyggingsfaser
Utbyggingensfaser i Lyngbøveien.
Bilde: Bymiljøetaten

Utbyggingen er delt inn i 6 faser:  

  • Fase 1 fra kryss Nipedalen til avkjørsel til Lyngbøtunet bygges ut.   
  • Fase 2 fra avkjørsel til Lyngbøtunet til kryss Nygårdslien bygges ut.   
  • Fase 3 omfatter selve krysset Lyngbøveien/Nipedalen.   
  • Fase 4 til 6 omfatter arbeider mellom Lyngbøveien 111 og 140.

Byggherre: Bymiljøetaten 

E-post: bymiljoetaten@bergen.kommune.no 

Telefon: 55565690 fra kl. 08:00 til kl. 15:00 

Meld inn feil til Bergen kommunes døgnbemannede Vaktsentral

Lyngbø oversiktsbilde
Lyngbø
Bilde: Bergen kommune