Vei med mur
Påbegynt arbeid på oppsiden av Lyngbøveien vil bli ferdigstilt i løpet av sommeren 2024.
Bilde: Andrea Friestad Nyland

Nytt fortau langs Lyngbøveien

Bymiljøetaten jobber med trafikksikkerhetstiltak i Lyngbøveien i Laksevåg bydel. Veien skal få nytt fortau og bedre belysning.

Fra høsten 2022 har det pågått arbeid i Lyngbøveien, og veien er stengt for gjennomkjøring med bil under hele byggefasen. Det er satt opp en korridor slik at gående og syklende kan passere.  

Målet med arbeidet er å:

  •  bygge ca. 820 meter med nytt fortau
  • etablere buss-sluse nord for Lyngbøtunet
  •  sette opp ny veibelysning 
  • oppgradere vann, avløps- og overvannsledningene mellom Lyngbøveien 111 ved kryss Nipedalen til kryss Nygårdslien

Oppdatering 19. juni 2024

Åpen asfaltert plass med en basketballkur og fotballmål i bakgrunnen
Ballbanen er ryddet og klar til å bli tatt i bruk igjen.
Bilde: Lisa Tveiterås

Etter at den tidligere entreprenøren Vestafjell gikk konkurs, har Bergen Kommune jobbet med å finne løsninger for veien videre. 

Det har vært fokus på å ferdigstille det som var påbegynt, primært på oppsiden mellom Lyngbøveien 99 og 105.

Muren på oppsiden av Lyngbøveien skal støpes ferdig, og baksiden skal fylles med stein og jord for å passe til terrenget. Til slutt skal et gjerde settes på toppen for sikkerhet.

Grusplass med gress og trær rundt. To fotballmål er satt opp på grusplassen.
Fotballmålene er kommet på plass.
Bilde: Lisa Tveiterås

Garasjen til Lyngbøveien 100 skal få ny tilkomst for bil. Det skal bygges en ny mur langs innkjørselen og foran garasjen, med et gjerde mot skråningen. På oppsiden av innkjørselen skal terrenget ryddes og beplantes.

Samtidig med dette, vil veien opp til Lyngbøveien 102 ferdigstilles. Dette arbeidet har dessverre tatt lenger tid enn forventet, men vi håper å være i gang i september, med ferdigstillelse i desember. De eiendommene som blir berørt vil bli kontaktet. 

Bilde av avstengt vei der det pågår arbeid.
Veien er stengt for gjennomkjøring mellom Lyngbøveien 99 g 107, men er fortsatt åpen for fotgjengere og syklister.
Bilde: Andrea Friestad Nyland

Det arbeides med å finne ny hovedentreprenør for å fortsette prosjektet i Lyngbøveien. Dette er dessverre en tidkrevende prosess, og vi er ikke helt i mål enda. Vi har derfor ryddet det tidligere riggområdet og tilgjengeliggjort det for beboere frem til anleggsarbeidet tar til igjen.

Det nåværende kjøremønsteret langs Lyngbøveien vil beholdes inntil videre. Dette medfører at veien fremdeles vil være stengt for gjennomkjøring mellom Lyngbøveien 99 og 107, men vil fortsatt være åpen for fotgjengere og syklister. 

Vi vil komme med mer informasjon når det foreligger. For spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Daniel Frantzen: daniel.frantzen@norconsult.com

 Lyngbøveien med mur og gjorde
Lyngbøveien mars 2024.
Bilde: Andrea Friestad Nyland

Informasjonsmøte om arbeider  

Bymiljøetaten og Bergen Vann inviterte til informasjonsmøte 17.11.2022 for å fortelle om planlagte arbeider i Lyngbøveien. Tema var prosjektet, anleggsfaser, fremdrift og historikk. 

Her kan du se presentasjonen fra informasjonsmøtet:

Murer 

Terrenget langs Lyngbøveien er til dels krevende og det vil etableres til sammen 32 ulike murer, noen i betong og noen i naturstein.  Ettersom en stenger mulighet for gjennomkjøring ved etablering av buss-sluse vil en bygge nye atkomster til en god del av husene langs Lyngbøveien.  

Dette er et samarbeidsprosjekt med Bergen Vann. Les om arbeidet de skal utføre her. 

Fremdrift

Entreprenør startet arbeidene høsten 2022. Vestafjell AS meldte 30. november 2023 om at de var konkurs og sendte oppbudsbegjæring. På grunn av entreprenørens konkurs er nå tidspunkt for ferdigstillelse antatt å være i slutten av 2026. Arbeidene vil foregå over ulike delstrekninger og ferdigstilles i etapper. Det vil bli sendt ut informasjon til beboerne om hvilke områder det skal jobbes i god tid før oppstart på de ulike delstrekningene.

Kart over ulike utbyggingsfaser
Utbyggingensfaser i Lyngbøveien.
Bilde: Bymiljøetaten

Utbyggingen er delt inn i 6 faser:  

  • Fase 1 fra kryss Nipedalen til avkjørsel til Lyngbøtunet bygges ut.   
  • Fase 2 fra avkjørsel til Lyngbøtunet til kryss Nygårdslien bygges ut.   
  • Fase 3 omfatter selve krysset Lyngbøveien/Nipedalen.   
  • Fase 4 til 6 omfatter arbeider mellom Lyngbøveien 111 og 140.

Byggherre: Bymiljøetaten 

E-post: bymiljoetaten@bergen.kommune.no 

Telefon: 55565690 fra kl. 08:00 til kl. 15:00 

Meld inn feil til Bergen kommunes døgnbemannede Vaktsentral

Lyngbø oversiktsbilde
Lyngbø
Bilde: Bergen kommune