Gå tilbake til:
Du er her:
Lyngbø
Lyngbø

Utskifting av vann- og avløpsledninger i Lyngbøvegen

Bergen Vann skal i årene 2022-2025 foreta utskifting av vann og avløpsledninger i Lyngbøvegen. Denne utskiftningen inngår i Bymiljøetatens prosjekt for å bedre trafikksikkerheten langs vegen

Tiltaket som Bergen Vann skal i gang med omfatter utskifting av flere eldre hovedledninger for vann og avløp. Arbeidene vil foregå mellom Nygårdslien skole i nord og Lyngbøveien 140 i sørvest, en strekning på ca. 1 km. Se vedlagt kart for omfang av prosjektet.

Avløpsledningene håndterer i dag både avløpsvann (kloakk) og overvann (regnvann). Gjennom prosjektet vil avløpsvannet bli separert, slik at overvann og spillvann blir skilt fra hverandre. Overvannet vil gå i egne rør til Lyngbøvatnet, mens kloakken blir ledet videre til renseanleggene.

Fremdrift

Planlagt oppstart på arbeidene er våren 2022 og med ferdigstillelse i 2025. Arbeidene vil foregå over ulike delstrekninger og ferdigstilles i etapper. Det vil bli sendt ut informasjon til beboerne om hvilke områder det skal jobbes i god tid før oppstart på de ulike delstrekningene.

Arbeidene vil medføre anleggstrafikk i nærområdet, endringer i trafikkmønster og støy i forbindelse med anleggsarbeidene. Dette er nødvendige arbeider som må utføres for å opprettholde en sikker vannforsyning og avløpshåndtering for området i årene fremover.

Midlertidig vann og avløp

Det vil bli etablert midlertidig vannforsyning og avløpshåndtering for de berørte eiendommene i perioden hvor fornyingsarbeidene pågår. Dersom dette blir aktuelt for din eiendom, vil du bli kontaktet av entreprenøren på forhånd.

Private stikkledninger

I forbindelse med fornyingsarbeidene anbefaler vi å fornye private stikkledninger som er tilknyttet hovedledningene i Lyngbøvegen. Dersom tilstanden på dine stikkledninger er dårlig, vil du bli kontaktet og motta eget brev med ytterligere informasjon.

Slamavskillere

Det er i dag utslipp fra slamavskillere flere steder langs Lyngbøvatnet. For å redusere miljøulempene ønsker kommunen å tilrettelegge for å koble ut disse, slik at kloakken kan gå til rensing i kommunale renseanlegg. Dersom dette gjelder din eiendom, vil du bli kontaktet og motta eget brev med ytterligere informasjon.

 

Kontaktperson Bergen Vann: 

Øystein Sveinsgjerd Hveem, Prosjektleder 

oystein.hveem@bergen.kommune.no