Utsnitt av gaten Wiers-Jenssens vei.
Her skal det bli bedre for gående og syklende.
Bilde: Arne Grostøl

Grunnboringer i Wiers-Jenssens vei

Bymiljøetaten har nå startet opp et planarbeid i Wiers-Jenssens vei, for å bedre forholdene for myke trafikanter. I forbindelse med dette har vi gjennomført grunnboringer på strekningen.

Kart over vei som blir berørt av borerigg.
Strekning som berøres av arbeidene med borerigg.
Bilde: Bymiljøetaten

I februar gjennomførte vi grunnboringer i Wiers-Jenssens vei. 

Inviterte til folkemøte i februar

Bymiljøetaten inviterte til folkemøte tirsdag 14. februar i gymsalen til Slettebakken skole. Her informerte vi, sammen med Sweco, om reguleringsplan for gange og sykkel i Wiers Jenssens vei. 

Kontakt

For spørsmål om prosjektet, ta kontakt med Bymiljøetaten i Bergen kommune.

E-post: bymiljoetaten@bergen.kommune.no 

Telefon: 55565690 (fra kl. 08:00 til kl. 15:00)  

Om prosjektet 

Wiers-Jenssens vei er en viktig tverrforbindelse for syklende i Årstad bydel. 

I dag møter ikke veien behovene de syklende har, og de er henvist til å sykle i veibanen sammen med bilene. Fotgjengerne har relativt smale fortau å ferdes på langs veien, og møter på flere utflytende kryss og avkjørsler. 

Første milepæl i arbeidet som nå er igangsatt, er å finne frem til hvilken løsning som skal reguleres og detaljprosjektertes. Det skal gjennomføres en vurdering av mulighetene for etablering av tosidig sykkelfelt, sammen med alternative modeller.  

Arbeidet som nå er igangsatt innebærer også innhenting av opplysninger om gjeldende forhold, innmålinger av eksisterende anlegg, innhenting av kartdata og innledende analyser av dagens situasjon. 

Senere i reguleringsarbeidet skal det utarbeides planbeskrivelse, tegnes ut både illustrasjoner og profiler av veien, og det skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse. 

Andre forhold som også vil bli vurdert er kulturminneforhold langs traseen, ivaretakelse og utvikling av naturmangfold og andre geotekniske og miljøtekniske forhold. 

Bakgrunn 

Tiltaket har sin bakgrunn i Sykkelstrategien for Bergen 2020-2030, der et hovedformål er at flere skal sykle mer. Wiers-Jenssens vei inngår som del av kommunens prioriterte sykkelnett. Dette betyr at strekningene skal sikres en bedre tilrettelegging for de syklende og gående innen 2030. I dag ligger andelen syklende i Bergen på 6 %, og målet er å nå 10 % innen 2030.  

Hva er grunnboring?

Metoden brukes til å bestemme lagdeling og bestandighet i løsmasser og finne dybder til fast grunn og fjell. Resultatene gir grunnlag for å identifisere jordarter og vurdere relativ fasthet i løsmasser og berggrunn. Det er også vanlig å ta prøver av løsmassene og få dem analysert for eventuell forurensing.

Selve borearbeidet lager en del lyd mens det pågår, men skaper svært små vibrasjoner/forstyrrelser i grunnen. Grunnboringen har svært liten påvirkning på  nærområder, selv på steder der det er korte avstander til murer eller bygninger. Borepunktet tettes igjen etter når boringen er ferdig, og berørt areal tilbakeføres i vesentlig samme stand som før.

Grunnboringsarbeid kan i de fleste tilfelle gjøres unna i løpet av noen dager, og arbeidsområdet som må avsperres mens arbeidene pågår er i de fleste tilfeller ikke større enn ca 5x5 meter.