Lyngfaret
Lyngfaret er en godt brukt vei, som nå skal oppgraderes.
Bilde: Arne Grostøl

Utbedring av skolevei og tursti i Loddefjord

Bymiljøetaten er i gang med utbedringer av skoleveien Lyngfaret, og oppgradering av turstien «Hundestien» i Vestre Vadmyra.

Oppdatering desember 2023

Vestafjell AS meldte 30. november 2023 om at de er konkurs og har sendt oppbudsbegjæring.

Bymiljøetaten vil nå sørge for at anleggene våre som er rammet av konkursen blir forsvarlig sikret. Vi vil også sørge for midlertidig vedlikehold av anleggene frem til ny entreprenør er på plass (strøing, snømåking etc.). 

Resterende arbeid må lyses ut på nytt eller gjennomføres av entreprenør vi har rammeavtale med.

Vi vil informere mer når vi vet mer. 

Gjør skoleveien tryggere 

Lyngfaret er en viktig veiforbindelse for mange syklende og gående. Adkomstveien binder sammen store bolig- og skoleområder, idrettshall med fotballbaner, og senterområdene i Loddefjord.

Oppgraderingene ved Lyngfaret omfatter oppgradering av ca. 730 meter av den kommunale veien. I dag er området preget av store utflytende kryss og uoversiktlige overganger mellom vei, fortau og parkeringsplasser. Nå skal veibanen strammes opp, og det skal etableres et sammenhengende fortau fra Vadmyrveien, forbi skole og fotballbaner, frem til Vadmyrahallen. 

For å prioritere de syklende og gående skal hastigheten for biltrafikken i gaten reduseres. Det skal etableres seks fartshumper, og på to steder skal veibanen innsnevres til ett felt. Fartshumpene etableres som tilrettelagte kryssinger for fotgjengerne.

Gatebelysningen skal fornyes og forsterkes, for å gjøre veien tryggere også i mørket.  

Veistrekningen vil også bli merket og skiltet slik at bilførerne blir oppmerksomme på at veien også er tilrettelagt for, og skal deles med syklister. Gateparkering vil bli fjernet langs hele strekningen.

Status

Arbeidene med å anlegge nytt fortau og bedre forholdene for de myke trafikantene i Lyngfaret er nå kommet godt i gang.

Øverst mot Brakestien er den gamle veibanen fjernet og fortauet reetableres med ny bredde. Entreprenøren jobber for å få lagt ned de første lagene med asfalt slik at støv og grus bindes.

I tillegg er arbeidet med å fjerne jordmasser som inneholdt plastforurensing fra fotballbanen snart avsluttet, og etablering av det nye fortauet kan starte.

Arbeidene vil fortsette etappevis ned mot Vadmyrveien.

Anleggsområde med skilt.
Arbeidene i Lyngfaret er i gang.
Bilde: Arne Grostøl

Lyngfaret er prioritert i sykkelstrategien til Bergen kommune. 

Hundestien i Vestre Vadmyra

Hundestien
Hundestien oppgraderes, den skal blant annet dreneres og bli mer rullevennlig.
Bilde: Arne Grostøl

I Vestre Vadmyra skal rundt 360 meter av den kommunale turstien mellom Vestre borettslag og Tjønnveiten borettslag i nord oppgraderes til 3 meter bredde som gang - og sykkelsti.

Denne delen av turstien er i dag svært slitt og ligger i et område der den er utsatt for utgraving og erosjon. Avrenning og drenering må derfor reetableres og det må settes ned nye sandfangkummer for håndtering av «trafikkvann» og overflatevann fra sidearealer.

Turstien vil få nytt rullevennlig dekke og fornyet belysning i tråd med dagens standard. Det vil også bli foretatt en del vegetasjonsrensk langs strekningen.

Hundestien er prioritert i Gåstrategien for Bergen 2020-2030. 

Arbeidene startet i januar 2023, og har planlagt ferdigstillelse i løpet av høsten 2023.

Kontakt

Har du spørsmål til prosjektene kan du ta kontakt med Bymiljøetaten mandag-fredag klokken 08.00-15.00. 

Følg Bymiljøetaten på Instagram: @bymiljoetaten_bergen