Nedre Nygård rustes opp

Det pågår gravearbeid i Nygårdsgaten og omkringliggende gater på Nedre Nygård. Det skal etableres bossnett og mobilpunkt, og gatene skal tilrettelegges bedre for myke trafikanter.

Prosjektbeskrivelse

Graveklubbprosjektet “Nedre Nygård del 1” er første del av et større prosjekt for fornying av Nygårdsområdet. Nedre Nygård del 1 sin geografiske avgrensing er fra og med Nygårdsgaten i vest til Lars Hilles gate i øst, og har Strømgaten som sin nordlige grense. Prosjektet inngår i Graveklubbens prosjekter, og BIR er prosjektleder og administrator. Bergen kommune v/Bymiljøetaten har ansvar for gateopprustning og tilrettelegging for myke trafikanter.

Arbeidet er forventet ferdigstilt i 2025.

Kartet viser hvilke gater som er berørte av prosjektet.
Kartet viser hvilke gater som er berørte av prosjektet.
Bilde:  

Prosjektet vil omfatte følgende:

  • etablering av bossnett
  • fornying av strømførende kabler og økning av kapasiteten i nettet
  • etablering av moderne fiberbredbånd
  • etablering av overvannsystem og opprusting av eksisterende vann- og avløpsnett
  • opprusting av gater og byrom, inkludert legging av brostein i Jonas Reins gate og Daniel Hansens gate
  • etablering av mobilpunkt og bedre tilrettelegging for myke trafikanter

Prosjektet bygges ut i faser i tett samarbeid med nødetatene. Dette er for å sikre at utrykningskjøretøy skal ha tilkomst til enhver tid, og for å skåne omgivelsene.

Gateopprustning, sykkelfelt og bildeling

Gatedekket i området blir fornyet når gravingen er ferdig, men det blir ikke store endringer i bruken av gatene sammenlignet med i dag. I Lyder Sagens gate skal Bymiljøetaten etablere et mobilpunkt, med fire plasser for elektriske bildelingsbiler og sykkelparkering.

For beboere i området som ikke er avhengig av å bruke bil hver dag, kan bildeling være et godt alternativ til å eie egen bil. Med mobilpunktet blir dette tilbudet mer tilgjengelig, og erfaringen fra lignende områder er at bildeling frigjør plass i gatene til glede for alle. Hver bildelingsbil erstatter omtrent 10 privateide biler.

I Jonas Reins gate ved St Jakob kirke kommer det et sykkelfelt mot kjøreretningen som binder sammen sykkeltrafikk fra Nygårdshøyden med sykkelveien i Lars Hilles gate.

For å få på plass de nye elementene i gatene, blir antall parkeringsplasser i boligsonen og på avgiftsplasser redusert.

Kontaktinformasjon

  • Prosjektleder for hele arbeidet er Carl Nødtvedt i BIR: carl.noedtvedt@bir.no / 928 52 675
  • Kontaktperson i Bymiljøetaten er Karoline Kalstveit Karoline.Kalstveit@bergen.kommune.no
  • For øvrig kontaktinformasjon (vann og avløp, fiber, BKK), se Graveklubben.no