Gå tilbake til:
Du er her:
Oversiktsbilde av Arna bydelspark august 2021.
Oversiktsbilde av Arna bydelspark fra august 2021. Her har det skjedd mye det siste året.
Bilde: Vestafjell

Arna bydelspark

Arna bydelspark etableres nå på Seimsmyrane, et friluftsområde i Indre Arna. Bydelsparken består av et kastfelt og en våtmarkspark.

Dronebilde over Seimsmyrane tatt 4. september 2020.
Dronebilde over Seimsmyrane tatt 4. september 2020.
Bilde: Vestafjell

Bygger helhetlig bydelspark

Området ligger ca. 700 meter fra Indre Arna sentrum (Øyrane Torg) og er tilgjengelig for alle. En bydelspark på Seimsmyrane vil gi et viktig tilskudd til aktivitets-tilbudet i Indre Arna, som er en bydel i utvikling.

Våtmarksparken består i hovedsak av et naturområde med vekt på naturmangfold, og et område dedikert for opphold og aktivitet. Hele parken ligger i et omkringliggende, gammelt kulturlanskap – Seimshola. Friluftsområdet er statlig sikret.

Dronebilde over Arna bydelspark.
Dronebilde over bydelsparken tatt i august 2021.
Bilde: Vestafjell

Fremdrift

Bygningsarbeidet startet i juni 2020, og vil vare utover i 2021. Kastefeltet åpnet sommeren 2021, og er nå tatt i bruk. Det vil kunne tas i bruk for kasting i løpet av våren eller tidlig sommer 2021. Parken som helhet, med våtmarkspark, skal etter planen være ferdig for bruk høsten 2021.

Rikt fugleliv

Tjeld observert i Arna bydelspark juni 2021.
Tjeld observert i Arna bydelspark juni 2021.
Bilde: Gunnar Rise

Våtmarksområdet har fra før av stor verdi som naturelement, med et økosystem som er viktig for biologisk mangfold. Parkdelen vil utformes med vanndammer og bekker, med ønske om å øke områdets potensiale som hekke- og rasteområde for vannfugl. Om vi lykkes med å tiltrekke oss fuglearter som ikke er i området i dag, vil området kunne bli interessant som fuglelokalitet, og vil uansett kunne brukes i skoleundervisning.

Tjelden har lagt egg i bydelsparken.
Tjelden har lagt egg i bydelsparken.
Bilde: Gunnar Rise

Bekker og vanndammer vil også kunne være egnet for skøyting ved kalde vintre.

Har etablert nytt kastefelt

Inne i friområdet har det kommet et nytt kastfelt, som omfatter omtrent en tredjedel av det totale friområdet. 

Veier og stier

Grusveier innenfor området vil kunne være et kjært tilbud til Arna Helseheim og Øyrane barnehage, og beboere i området for øvrig.

Arbeidet startet opp juni 2020, er forventet ferdig høsten 2021 og utføres av entreprenør Vestafjell AS.

Oversiktsplan over den nye bydelsparken.
Oversiktsplan over den nye bydelsparken på Seimsmyrane. Den gule streken viser hvor i Indre Arna-vegen fotgjengertraseen er lagt over på motsatt side av vegen, i bygningsperioden.
Bilde: Rambøll

Hva vil det si at det er et statlig sikret friluftsområde?


Statlig sikrede friluftslivsområder er områder som det offentlige har skaffet seg rådighet over ved kjøp eller avtale om bruksrett. Staten har bidratt til at disse områdene har blitt sikret for allmennhetens bruk etter at kommuner eller interkommunale friluftsråd har søkt om dette.

Utgangspunktet for all forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder er at de er sikret for allmennhetens friluftslivsutøvelse. De skal forvaltes slik at de ivaretas til dette formålet, og de skal være tilgjengelige og attraktive å bruke. Det skal tas hensyn til viktige natur-, kultur- og landskapsverdier i områdene, og prinsippene i naturmangfoldloven skal legges til grunn for forvaltningen.