Planlagte entreprenøranskaffelser 2024-2026

Etat for utbygging gir her en oversikt over planlagte anskaffelser fra entreprenørene for årene 2024-2026. Planlagte utbyggingsprosjekter kan være av interesse for leverandører og andre.

Listen er oppdatert per 24. januar 2024

Total investeringsramme er prosjektets økonomiske ramme i gjeldende handlings- og økonomiplan 2024-2027 (vedtatt desember 2023). 

Total investeringsramme er budsjettert slik at det er 85 % sannsynlig at investeringen blir lavere (P85), og vil der for være vesentlig høyere enn entreprisekostnaden. Beløpene er inklusiv merverdiavgift.

Samtlige prosjekt jobber etter Etat for utbyggings klima- og miljøstrategi med tilhørende tallfestede målsetninger. Spesifisering av klima- og miljøtiltak for det enkelte prosjekt er derfor kun krav utover denne.

Fra 1. januar 2025 vil det bli krav om utslippsfrie byggeplasser i alle kontrakter. For å møte dette kravet er det nå krav om en andel utslippsfrie byggeplasser i alle våre entreprenøranskaffelser.

______________________________________

Svartediksveien – retting av boligbygg (D0470)

 • Prosjekttype: Riving av leiligheter ved tvangsfullbyrdelse 
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2024
 • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2024
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Ikke særskilte krav utover EFU klima- og miljøstrategi
 • Størrelse: > 300 m²
 • Total ramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Bergen kommune skal gjennomføre retting av boligbygg i samsvar med godkjent byggesak. Prosjektet gjennomføres som tvangsfullbyrdelse av rettingsvedtak fattet av Bystyret i Bergen. 3 leiligheter skal demonteres og bygget istandsettes.

______________________________________

ADO arena - solenergianlegg (I0700)

 • Prosjekttype: Etablering av solenergianlegg
 • Adresse: Lungegårdskaien 40
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2024
 • Antatt igangsettelse: 3. / 4. kvartal 2024
 • Byggetid: ca 6 mnd
 • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Størrelse: Solfangere ca 2000 m² og Solceller ca 1250 m². 
 • Total investeringsramme: 20,1 mill. kr.

Hva skal vi gjøre?
Det skal etableres solenergianlegg på ADO arena.

_______________________________________

Haugland bofellesskap – to bofellesskap for utviklingshemmede (H0740)

 • Prosjekttype: Nybygg og rehabilitering. 
 • Adresse: Hauglandsvegen 56 (gnr/bnr. 305/46)
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2024
 • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2024
 • Byggetid: ca. 2 år 
 • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: EFU strategi samt en andel utslippsfri byggeplass, det tilstrebes energiklasse A.
 • Størrelse: ca. 2970 m² BTA (inkl. eksisterende gymsal)
 • Total investeringsramme: 256,9 mill. kr.

Hva skal vi gjøre?
Bygge to bofellesskap for totalt 12 beboere, med egne tjenestebaser tilknyttet hvert bofellesskap. Bebyggelsen blir en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Eksisterende skolebygg (den eldste delen) vil ombygges og utvides med nybygg for å romme både tjenestebase og 6 boliger. Ytterligere seks boliger med tjenestebase vil oppføres som et eget frittstående nybygg. 

Eksisterende gymsal vil oppgraderes og fungere som gymsal og grendahus. Midtre skolebygg rives. Det etableres nytt utomhusanlegg og parkeringsplasser. Det skal etableres en kommunal pumpestasjon som del av prosjektet. Rammetillatelse foreligger. 

_______________________________________

Nedre Totland bofellesskap - Bofellesskap for utviklingshemmede (H0730)

 • Prosjekttype: Nybygg og rehabilitering. 
 • Adresse: Totlandsvegen 415 
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2024
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2024
 • Byggetid: ca. 20 mnd
 • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: EFU strategi samt en andel utslippsfri byggeplass
 • Størrelse: ca. 1350 m² BTA
 • Total investeringsramme: 104,5 mil.

Hva skal vi gjøre?
Bygge bofellesskap for 6 beboere, med egen tjenestebase tilknyttet boliger, samt egen medleverhybel. Bebyggelsen blir en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Eksisterende skolebygg (den eldste delen) vil ombygges og utvides med nybygg for å romme både tjenestebase og 6 boliger.  Eksisterende lærerbolig skal rives, og det etableres nytt hageanlegg/utomhusanlegg og parkeringsplasser.

Det er utarbeidet et forprosjekt. Konkurransegrunnlaget i markedet vil basere seg på dette.

_______________________________________

Teigane Bofellesskap (H0770)

 • Prosjekttype: Nybygg - Bofellesskap for utviklingshemmede. 
 • Adresse: Teigane 53, Indre Arna, gnr. 287 bnr. 227
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2024
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2024
 • Byggetid: ca. 18 mnd.
 • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: EFU strategi samt en andel utslippsfri byggeplass
 • Størrelse: ca. 900 m² BTA
 • Total investeringsramme: 83,1 mill. kr.

Hva skal vi gjøre?
Det skal bygges et nytt bofellesskap for 6 beboere, med egen tjenestebase i tilknytning til boligene. Det skal etableres utomhusanlegg og parkeringsplasser. Tomten ligger i et rasutsatt område. Det er utført grunnundersøkelser, og rapport er utarbeidet. Det er utarbeidet et forprosjekt. Rammetillatelse foreligger.

_______________________________________

Rolland skole (U2300)

 • Prosjekttype: Riving av eksisterende skolebygg og nybygg for 350 elever
 • Adresse: Åslia 13, Rolland
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2024
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2025
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise med samhandling
 • Klima og miljø: EFUs strategi, samt utslippsfri byggeplass, BREEAM NOR v.6.0 «Excellent»
 • Størrelse: ca. 6000 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Eksisterende skole skal rives/demonteres og nytt skolebygg for 350 elever skal oppføres på tomten, samt opparbeidelse av uteområde. 

_______________________________________

Bergen inkluderingssenter – midlertidige arbeidsplasser (A0650)

 • Prosjekttype: Totalentreprise flytting av paviljong til ny lokasjon
 • Adresse: Fra Sydneshaugen til Landåssvingen 15
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2024
 • Antatt igangsettelse: april 2024
 • Byggetid: Overlevering august 2024 + opprydding på Sydneshaugen
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: EFUs strategi, samt ombruk av eksisterende paviljong
 • Størrelse: BTA er ca. 1000 m² (reetablering) + ca. 1000 m² (antatt gjenstående bygg)
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Etat for inkludering har et behov på i overkant av 100 arbeidsplasser utover det som det er plass til ved Bergen inkluderingssenter for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Arbeidsplassbehovet, som er oppstått, må derfor løses ved å etablere en midlertidig paviljong. 

Det er besluttet å flytte deler av skolebrakken på Sydneshaugen til parkeringsplass tilhørende Landåssvingen 15. Bygget oppføres i 3 etasjer og skal ferdigstilles til skolestart 2024. Gjenstående bygningsmasse som moduler takstoler og taktekking skal fjernes fra Sydneshaugen, der det tilbudet som gir størst gevinst til gjenbruk vil bli tildelt oppdraget. 

Det forutsettes at tilbyder kan benytte gjenstående bygningsmasse til eget bruk, fremfor å levere dette som avfall. 

_______________________________________

Midtunvegen bofellesskap (H0590)

 • Prosjekttype: Nybygg og rekkefølgekrav
 • Adresse: Hardangervegen 4
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. kvartal 2024
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2024
 • Byggetid: ca. 2 år samlet sett
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: EFU strategi samt en andel utslippsfri byggeplass
 • Størrelse: 8 boenheter med tilhørende tjenestebase, totalt ca. 1.600 m² (BTA)
 • Total investeringsramme: 133,5 mill. kr.

Hva skal vi gjøre?
Oppføring av nybygg med 8 leiligheter for multifunksjonshemmede, tjenestebase og fellesarealer. Oppgradering av Midtunvegen med murer, fortau, belysning og kryss mot Hardangervegen som følge av rekkefølgekrav i detaljreguleringsplanen. Disse arbeidene skal være ferdig før grunnarbeider på selve byggetomten starter. 

_______________________________________

Ulriken skole – ombygging og rehabilitering av deler av bygningsmassen (U3030)

 • Prosjekttype: Ombygging/ rehabilitering av deler av bygningsmassen
 • Adresse: Landåsveien 31A
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. kvartal 2024
 • Antatt igangsettelse: 3 kvartal 2024
 • Byggetid: ca. 1 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: EFU strategi samt utslippsfri byggeplass, skjerpet krav til ombruk av materialer
 • Størrelse: ca. 3000 m² BTA 
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Ulriken skole skal brukes til erstatningsskole i forbindelse med rehabilitering av andre skoler. Det er derfor behov for en oppgradering/ombygging av deler av bygningsmasse til dagens standard. Det skal etableres midlertidig busslomme i Landåssvingen og uteområdet til skolen skal oppgraderes noe.

_______________________________________

Garnes infrastruktur – omlegging og trafikksikkerhetstiltak på fv. 5354 (D0700).

 • Prosjekttype: Vegprosjekt
 • Adresse: Garnesvegen
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. kvartal 2024
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2024
 • Byggetid: ca 1 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Generalentreprise
 • Klima og miljø: EFU strategi samt en andel utslippsfri byggeplass 
 • Størrelse: ca. 500 m fylkesveg, 900 lm fortau, bussholdeplasser og terminal i forbindelse med skole.
 • Total investeringsramme: 88 mill.

Hva skal vi gjøre?
I forbindelse med pågående bygging av ny ungdomsskole på Garnes skal snuplassen for buss ved skolen og tilhørende gangareal oppgraderes. Enkelte avkjørsler fra Garnesvegen skal flyttes for å sikre riktig utforming og sikt, mens avkjørsel fra Vestlivegen skal stenges for gjennomkjøring. Videre skal det opparbeides krysningspunkt, belysning og nye ganglinjer.

_______________________________________

Gneist arena – rekkefølgekrav (I0730)

 • Prosjekttype: Vegprosjekt
 • Adresse: Grimseidvegen og Siljustølsvegen
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 3. kvartal 2024
 • Byggetid: ca 1 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Generalentreprise
 • Klima og miljø: EFU strategi samt en andel utslippsfri byggeplass 
 • Størrelse: ca. 300m fylkesveg, 110m fortau
 • Total investeringsramme: ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
I forbindelse med byggingen av Gneist arena er det rekkefølgekrav som Bergen kommune skal opparbeide. Prosjektet går ut på etablering av gang- og sykkelveg langs Grimseidvegen (ca 300 m) og etablering av fortau langs Siljustølsvegen (ca 110 m). Tørrmurer, overgangsfelt, flytting av kabler fra luftspenn til grøft mm. Flytting av nord-vestre lysmast på Fana stadion. 

_______________________________________

Lysverkbygget (Kode 4) – asbestsanering med diverse vedlikeholdstiltak (K0340)

 • Prosjekttype: Rehabilitering og vedlikehold
 • Adresse: Rasmus Meyers allé 9
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 3. kvartal 2024
 • Antatt igangsettelse: 4. kvartal 2024
 • Byggetid: Ca. 15 måneder.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise, riving og sanering av asbest samt vedlikeholdstiltak.
 • Klima og miljø: Ikke særskilte krav utover EFU klima- og miljøstrategi
 • Størrelse: 7600 m2
 • Total investeringsramme: 138 mill. kr.

Hva skal vi gjøre?
Full asbestsanering i hovedsak 4. etasje, samt ordinære vedlikeholdstiltak av diverse teknisk infrastruktur.

_______________________________________

Møllendalsveien 19 (D0660)

 • Prosjekttype: Rehabilitering, ombygging og tilbygg
 • Adresse: Møllendalsveien 19
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. halvår 2024
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2025
 • Byggetid: ca. 20 mnd. 
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: EFU strategi samt en andel utslippsfri byggeplass
 • Størrelse: 10-12 beboerrom med personalbase, totalt ca 850 m2 BTA
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Det skal bygges 10-12 hybler som midlertidig botilbud med personalbase. Bygning, utearealer og tekniske anlegg skal rehabiliteres og ombygges. Det skal etableres et tilbygg som skal romme heis og trapperom.

____________________________________________

Hylkje utleieboliger (D0640)

 • Prosjekttype: Nybygg 
 • Adresse: Hylkjebakken, Gnr.: 171 Bnr.: 100
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. halvår 2024
 • Antatt igangsettelse: 1. halvår 2025
 • Byggetid: ca. 18 mnd.  
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: EFU strategi samt en andel utslippsfri byggeplass
 • Størrelse: 8 utleieleiligheter med tilhørende personalbase, totalt ca. 1100 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Det skal bygges 8 utleieboliger med personalbase til beboere med særskilte behov. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet.

____________________________________________

Sanddalsringen utleieboliger (D0480)

 • Prosjekttype: Nybygg 
 • Adresse: Sanddalsringen
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. halvår 2024 
 • Antatt igangsettelse: 1. halvår 2025
 • Byggetid: ca. 24 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: EFU strategi samt en andel utslippsfri byggeplass 
 • Størrelse: 12 boenheter med tilhørende personalbase, totalt ca. 1500 m².
 • Total investeringsramme: 200,9 mill. kr.

Hva skal vi gjøre?
Oppføring av boliger med personalbase for beboere med særskilte behov. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet.

____________________________________________

Lonemarka utleieboliger (D0720)

 • Prosjekttype: Nybygg 
 • Adresse: Hardangervegen 669
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. halvår 2024 
 • Antatt igangsettelse: 1. halvår 2025
 • Byggetid: ca. 18 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: EFU strategi samt en andel utslippsfri byggeplass. 
 • Størrelse: 8 boenheter med tilhørende personalbase, totalt ca. 1300 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Oppføring av boliger med personalbase for beboere med særskilte behov. 

________________________________________

Mindemyren flerbruksbygg (D0590)

 • Prosjekttype: Riving av eksisterende bygg med krav til ombruk, videre nybygg av multifunksjonsbygg
 • Adresse: Kanalveien 52b
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kvartal 2024
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2027
 • Byggetid: ca. 33 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Samspill til totalentreprise
 • Klima og miljø: EFU strategi samt utslippsfri byggeplass, BREEAM NOR v.6.0 “Excellent”, skjerpet krav til ombruk av materialer
 • Størrelse: Nybygg BTA 15800 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Det skal etableres multifunksjonsbygg med blant annet barneskole for 400 elever, idrettshall, kultursal, omsorgsboliger, dagaktivitetssenter og frivillighetssentral.

________________________________

Rehabilitering av Magistratbygget og Manufakturhuset (A0640)

 • Prosjekttype: Rehabilitering 
 • Adresser:
  Magistratbygget: Rådstuplassen 5
  Manufakturhuset: Peter Motzfeldtsgate 5
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2025
 • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2025
 • Byggetid: ca. 1,5-2 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise 
 • Klima og miljø: Ikke særskilte krav utover EFU klima- og miljøstrategi
 • Størrelse: BTA er ca. 4000 m² 
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Byggene skal rehabiliteres og tilrettelegges til kontorlokaler for kommunens ansatte. Kun innvendige arbeider skal gjøres. Byggene er verneverdige samt at deler av byggene har fredningsvedtak. Arbeid må utføres innenfor de antikvariske rammene for byggene.

_______________________________________

Storetveit skole – totalrehabilitering, nybygg og idrettshall (U2940)

 • Prosjekttype: Totalrehabilitering, nybygg skole og baskethall
 • Adresse: Storetveitveien 125
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. kvartal 2025
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2025
 • Byggetid: samlet med rivning ca. 3 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: EFU strategi samt skjerpet krav til ombruk av materialer
 • Størrelse: ca. 4600 m2 BTA skal totalrehabiliteres, samt nybygg på ca. 8400 m² BTA inklusiv idrettshall, ny skole blir ca. 13000 m² BTA
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Det pågår parallell prosjektering og utarbeidelse av reguleringsplan. Planforslaget planlagt sendt til 2. gangs behandling 2. kvartal 2024.  Elevtallet skal økes fra 450 til 600 elever. Totalrehabilitering av eksisterende skolebygg og oppgradering til dagens arealstandard for skoler så langt det er mulig. Kroppsøvingsblokken skal rives.  Det skal bygges tilbygg til skolen og en ny nedgravd baskethall. Noe rekkefølgekrav skal utføres. Fremdriften i reguleringsplanarbeid vil være styrende for fremdriften i prosjektet.

_______________________________________

Søre Skogvei barnehage (B0970)

 • Prosjekttype: Riving og nybygg
 • Adresse: Firdagaten 35
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. halvår 2025 
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2025
 • Byggetid: ca. 18 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Ikke særskilte krav utover EFU klima- og miljøstrategi
 • Størrelse: ca. 1200 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Riving og nybygg for 62 barn, samt opprustning av utomhusanlegget.

________________________________

Varden skole – utvidelse (U2970)

 • Prosjekttype: Nybygg og ombygging
 • Adresse: Vardeveien 71
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. halvår 2025
 • Antatt igangsettelse: 2. halvår 2025
 • Byggetid: ca. 2 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: EFU strategi samt skjerpet krav til ombruk av materialer 
 • Størrelse: ombygging av 2500 m2 BTA og nybygg på ca 3000 m2 BTA
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Varden skole ble rehabilitert med nybygg, og stod ferdig i 2017. Kapasiteten på skolen skal utvides fra 350 til 500 elever, i form av ombygging av eksisterende bygg, et nybygg med undervisningslokaler og en basketballhall.

____________________________________________

Fageråshjemmet (H0640)

 • Prosjekttype: Riving + nybygg 
 • Adresse: Adolph Bergs vei 33
 • Antatt tilbudsinnbydelse for totalentreprise: 1. halvår 2025
 • Antatt igangsettelse: 2. halvår 2025
 • Byggetid: 2,5 år inkl. rekkefølgekrav
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: EFU strategi samt BREEAM NOR v6.0 “Very good”-nivå, skjerpet krav til ombruk av materialer
 • Størrelse: ca. 14677 m2   inkl. parkeringsgarasje (100 sykehjemsplasser)
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Rive eksisterende sykehjem i Adolph Bergs vei 33 og nærliggende bygg. omsorgsboliger (nr. 31) og Telenorbygget (nr. 27) for å bygge et nytt sykehjem med 100 plasser. Det pågår parallell detaljregulering og prosjektering. Detaljreguleringsplanen kan påvirke fremdrift. Kontrahering av entreprenør, og oppstart av byggearbeider, kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt i Bergen bystyre.

____________________________________________

Rød utleieboliger (D0610)

 • Prosjekttype: Nybygg 
 • Adresse: Krokeidevegen 422
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. halvår 2025
 • Antatt igangsettelse: 2025
 • Byggetid: ca. 20 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Ikke særskilte krav utover EFU klima- og miljøstrategi 
 • Størrelse: 6 boenheter fordelt på 2 bygg. Et bygg med 4 enheter og et bygg med 2 enheter.
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Oppføring av boliger for beboere med særskilte behov. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet.

_______________________________________

Sandbrekkevegen bosenter og utleieboliger (D0440)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Sandbrekkevegen 10
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. halvår 2025
 • Antatt igangsettelse: 1. halvår 2026
 • Byggetid: 18-20 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Ikke særskilte krav utover EFU klima- og miljøstrategi 
 • Størrelse: 8 utleieleiligheter og 9 boliger i bosenter med tilhørende personalbase, totalt ca. 1900 m² (BTA)
 • Total investeringsramme: 182,7 mill. kr.

Hva skal vi gjøre?
Nybygg på ubebygd tomt med 8 utleieboliger, og bosenter med personalbase og 9 boenheter for mennesker med særskilte behov. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet.

_______________________________________

Kong Oscars gate 90 bofellesskap (H0800)

 • Prosjekttype: Totalrehabilitering
 • Adresse: Kong Oscars gate 90
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kvartal 2025
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2026
 • Byggetid: ca. 20 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Ikke særskilte krav utover EFU klima- og miljøstrategi
 • Størrelse: 10 boenheter med tilhørende personalbase, totalt ca. 1500 m² (BTA)
 • Total investeringsramme: ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Bygget skal transformeres fra sykehjem til bofellesskap med tjenestebase. Bygget har verneverdi og Byantikvaren involveres.

_______________________________________

Slåtthaug skole – rehabilitering og tilbygg/påbygg (U2960)

 • Prosjekttype: Totalrehabilitering og nybygg (tilbygg/påbygg)
 • Adresse: Slåtthaugvegen 138
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2025
 • Antatt igangsettelse: 2025/2026
 • Byggetid: Rivning inkludert ca. 3 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: EFU strategi samt BREEAM NOR 2016 «Very Good», skjerpet krav til ombruk av materialer
 • Størrelse: BTA er 4680 m2 (eksisterende bygningsmasse) + 3780 m2 nybygg (tilbygg/påbygg). Noe rekkefølgekrav fremkommer av reguleringsplan.
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Slåtthaug skole ble opprinnelig bygget i 1969 og fremstår i dag som en skole med et stort behov for oppgradering. Skolen skal totalrehabiliteres og oppgraderes til dagens skolebruksplan så langt det lar seg gjøre. Paviljongen som står ved siden av skolen skal fjernes og erstattes med opparbeidet uteoppholdsareal for elever og nærmiljø. For å ivareta fremtidig kapasitet skal det etableres nybygg i form av tilbygg og påbygg. 

Det pågår parallell prosjektering (forprosjekt) og utarbeidelse av reguleringsplan. Planforslaget er sendt inn til 1. gangs behandling og merknadsbehandling frem mot 2. gangs innlevering pågår. Planlagt vedtak av plan estimert desember 2024. Rammesøknad planlegges sendt inn våren 2025. Kontrahering av totalentreprenør legges til 2./3. kvartal 2025. 

_______________________________________

Olsvik barnehage nybygg (B1020)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Olsvikåsen 73, 5183 Olsvik
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2025
 • Antatt igangsettelse: 2025
 • Byggetid: ca. 18 mnd. 
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise.
 • Klima og miljø: Ikke særskilte krav utover EFU klima- og miljøstrategi
 • Størrelse: 98 barn - BRA ca. 1630 m²
 • Total investeringsramme: 200 mill. kr.

Hva skal vi gjøre?
Føre opp nybygg med plass til 98 barn, inkludert utleiemuligheter for nærmiljøet og utendørsfasiliteter for barnehagen.

_______________________________________

Skur 7 – rehabilitering (D0740) 

 • Prosjekttype: Rehabilitering 
 • Adresser: Bradbenken 2 
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2025
 • Antatt igangsettelse: 2025
 • Byggetid: ca. 1,5 år 
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise 
 • Klima og miljø: EFUs strategi, samt skjerpet krav til ombruk av materialer 
 • Størrelse: BTA er ca. 800 m² 
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt 

Hva skal vi gjøre? 
Bygget skal rehabiliteres/oppgraderes innvendig for å imøtekomme dagens krav og tilpasses bedre dagens bruk av lokalene. 

_______________________________________

Nytt Frieda Fasmer sykehjem (H0600)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Vadmyrveien / Gnr. 124, Bnr. 180
 • Fremdrift noe usikkert pga. detaljreguleringsplan 
 • Antatt tilbudsinnbydelse for totalentreprise: 2025
 • Antatt igangsettelse: 2026
 • Byggetid: 3 år inkl. rekkefølgekrav
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Størrelse: ca. 13000 m² (90 sykehjemsplasser)
 • Klima og miljø: Ikke særskilte krav utover EFU klima- og miljøstrategi 
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Bygge et nytt sykehjem med 90 plasser, i nærområdet til eksisterende Frieda Fasmer sykehjem. Det pågår detaljregulering. I tillegg er det et pågående områdereguleringsplanarbeid for området. Arbeidet med detaljreguleringsplanen kan påvirke både fremdriften og omfanget i prosjektet.  Gjennomføring krever en omlegging av høyspent som må utføres i sommerhalvåret.

________________________________

Bjørnarhallen – riving og nybygg (I0660)

 • Prosjekttype: Rivning og nybygg
 • Adresse: Øvre Seimsmark 70
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2025
 • Antatt igangsettelse: 2025/2026
 • Byggetid: ca. 26 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: EFU strategi samt felles varmesentral med nærliggende bygg, skjerpet krav til ombruk av materialer
 • Størrelse: ca. 4000 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Dagens Bjørnarhall skal rives og erstattes med en ny dobbelthall. Det pågår reguleringsplanarbeid, fremdriften i prosjektet vil være avhengig av fremdriften i dette. Det er parallell prosjektering og regulering.  Planforslaget er sendt inn til 1. gangsbehandling.

_______________________________________

Ny Søreide ungdomsskole (U2780)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Søreide sentrum
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2025
 • Antatt igangsettelse: 2025
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Klima og miljø: EFU strategi samt BREEAM NOR v.6.0 «Excellent»
 • Størrelse: 7000 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Bergen kommune skal bygge ny ungdomsskole på Søreide for 400 elever med basketballhall på tomt til tidligere Søreide barneskole. Dagens fylkesvei gjennom sentrum skal omarbeides til gatetun med gang- og sykkelvei.

_______________________________________

Dolviken utleieboliger (D0600)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Grimstadveien, Gnr.: 34 Bnr.: 279
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2025/2026
 • Antatt igangsettelse: 2026
 • Byggetid: ca. 19 mnd. 
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Ikke særskilte krav utover EFUs klima- og miljøstrategi
 • Størrelse: 6 utleieleiligheter, totalt ca. 350 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Det skal bygges 6 kommunale utleieboliger. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet. 

________________________________

Ytre Morvik boliganlegg (Boligprogrammet) (D0730)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: gnr/bnr: 182/16
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: Første halvår 2026
 • Antatt igangsettelse: Andre halvår 2026
 • Byggetid: ca. 18 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Ikke særskilte krav utover EFU klima- og miljøstrategi
 • Størrelse: ca. 400 m² BTA fordelt på 6 boenheter
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
På gnr/bnr: 182/16, planlegger kommunen å etablere 6 kommunale utleieboliger. Prosjektet er helt i oppstartsfasen og det ble meldt oppstart av detaljreguleringsplan den 4. mai 2023.

________________________________

Loddefjord skole – rehabilitering/tilbygg (U2950)

 • Prosjekttype: Totalrehabilitering og nybygg/tilbygg
 • Adresse: Elvetun 27
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2026/2027
 • Antatt igangsettelse: 2027
 • Byggetid: inkludert rivning ca. 3 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Ikke særskilte krav utover EFU klima- og miljøstrategi
 • Størrelse: BTA er ca. 4000 m² (eksisterende bygningsmasse) + ca. 3500 m² (antatt behov for tilbygg)
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Skolen er en B300-skole og har i dag ca. 200 elever, av disse går 30 på forsterket avdeling. Prosjektet må ta høyde for et elevantall på 250+35 elever. Loddefjord skole ble opprinnelig bygget i 1973 og fremstår i dag som en skole med et stort behov for oppgradering. Skolen har et mindre svømmebasseng med terapitemperatur som også benyttes av nærmiljøet. 

Bygget oppført med høy vernestatus i Byantikvarens kulturhistoriske rapport for skolebygg.​ Prosjektet inngår i områdeplan for Loddefjordåsen og arbeidet med denne planen ledes av Byplan og er startet opp. Fremdriften i prosjektet er avhengig av Områdeplanen for Loddefjordåsen sin fremdrift.