Oversiktsbilde Slettebakken mai 2023.
Dronebilde over Slettebakken avfallsdeponi tatt i mai 2023.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Skal sanere Slettebakken avfallsdeponi

Bymiljøetaten er i gang med sanering av det gamle avfallsdeponiet på Slettebakken.

Det nedlagte avfallsdeponiet på Slettebakken ble brukt av Bergen kommune fra 1940 til 1961. For å hindre forurensning til omgivelsene har bystyret vedtatt at avfallsdeponiet skal fjernes og saneres.

Dronebilde over deler av anlegget på Slettebakken deponi.
Mandag 4. desember på Slettebakken deponi.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Slettebakken avfallsdeponi er vinner av Miljøringen-prisen 2023. 

2024: Hva skjer?

Bilde av ny midlertidig fotballbane som kommer på plass før vi fjerner banen som står der i dag.
Tegning av den nye midlertidige fotballbanen.
Bilde: Bergen kommune

Lukt på Slettebakken deponi

Når det oppstår lukt, er det midlertidig og ufarlig. Det medfører ikke noe form for helserisiko. Det vil kunne oppstå lukt i perioder, og da vil vi informere naboer av deponiet hvis det vedvarer. 

Ved spørsmål til dette, ta kontakt med Bymiljøetaten (åpen kl. 08-15.00) 

Sorteringsanlegg på området

Fullstendig sanering innebærer masseutskiftning av avfallet i deponiet. Avfallet som fjernes skal håndteres på miljømessige gode måter, og for å ivareta sirkulær økonomi vil vi bygge et sorteringsanlegg på området som sparer nærmiljøet for betydelig transport.  

Først ut i Norge

Slettebakken deponi er det første deponiet i Norge som blir gravd opp og sortert på stedet. Prosjektet er teknisk og miljømessig krevende, og har krevd nøye planlegging før selve saneringen starter. Arbeidet med selve saneringen startet i august 2022, og forventes å være ferdig i 2025. Til å utføre saneringsarbeidet har Bymiljøetaten inngått kontrakt med Veidekke entreprenør AS i samarbeid med belgiske DEME Environment.

Miljø i anleggsperioden

  • Arbeidstid vil være mandag-fredag mellom kl. 07 til 19.00. Det vil pågå stillere vedlikeholdsarbeid på lørdager. 
  • Vi vil måle støv og støy gjennom anleggsperioden. 
  • Alt vannet som går gjennom deponiet og sorteringsanlegget, vil bli renset etter krav fra Statsforvalteren, før det slippes ut i Tveitevannet. 
  • Vi undersøker vann og sedimenter(bunn) i Tveitevannet før sanering, i tillegg overvåker vi underveis og etter at saneringen er avsluttet.

 

Stor vanndam på Slettebakken bossdeponi.
I regnperioder fylles området i nord opp av vann. Etter at Bymiljøetaten satte ned sluk og bygget overvannsgrøft, har vannstanden sunket betraktelig.
Bilde: Endre Hausvik
To stykker ute i båt på Tveitevannet for å ta vannprøver.
Vi undersøker vann og sedimenter(bunn) i Tveitevannet før sanering, i tillegg overvåker vi underveis og etter at saneringen er avsluttet.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø
Slettebakken deponiet i dag.
Slik så det ut på Slettebakken deponiet april 2021.
Bilde: Gry B. Stenersen

Fakta og oversikt over utført arbeid 

  • I 2022 la vi om vann- og avløpsledninger samt strømkabler, for at de ikke skulle være i konflikt med gravearbeidene.
  • I 2020 og 2021 jobbet Bymiljøetaten med å avklare hvilke metoder som skal brukes for å sanere avfallsdeponiet og innhente de nødvendige tillatelser fra fylkesmannen og andre myndigheter, innhente tilbud fra entreprenører med mer.
  • I 2020 gravde Bymiljøetaten og Drange Maskin grøft for å samle overvannet på Slettebakken.  Overskuddsmasser ble fraktet til Bjorstaddalen avfallsanlegg ved Skien siden det ikke finnes anlegg i bergensregionen som har tillatelse til å ta imot slike masser. 
  • Høsten 2020 startet et pilotprosjekt med fem entreprenører som konkurrerte om å finne den beste måten å fjerne deponiet på. Les en oppsummering av arbeidet som ble gjort i 2020 her. 
  • Området på Slettebakken har et stort potensiale for fremtidig utvikling, og arbeidet med å sanere deponiet skal koordineres med det offentlige reguleringsplanarbeidet for Slettebakken i regi av Plan- og bygningsetaten.
  • Prosjektleder i Bymiljøetaten er Gry B. Stenersen. 

Kontakt

gammelt bilde av avfallsdeponiet i bruk
Det nedlagte avfallsdeponiet på Slettebakken var brukt av Bergen kommune fra 1940 til 1961.
Bilde: Bergen byarkiv

Historie

Det nedlagte avfallsdeponiet på Slettebakken ble brukt av Bergen kommune fra 1940 til 1961. Den gamle avfallsfyllingen ble anlagt uten bunntetting eller oppsamlingssystem for sigevann, og er en av forurensningskildene som drenerer til Tveitevannet. I bunnen av Tveitevannet er det meget høye konsentrasjoner av miljøgiften PCB. Undersøkelser av avfallet i deponiet viser at opptil 80 prosent stammer fra husholdningene. Den 26. juni 2013 vedtok bystyret at Slettebakken avfallsdeponi skulle saneres, og at finansieringen fordeles mellom renovasjonsavgiften (80 %) og bykassen (20 %).

Vedlegg