Gå tilbake til:
Du er her:
Oversiktsbilde Slettebakken
Dronebilde over Slettebakken avfallsdeponi tatt i september 2020.
Bilde: Bergen kommune

Skal sanere Slettebakken avfallsdeponi

Bymiljøetaten er i gang med å planlegge fjerningen av avfallsdeponiet på Slettebakken.

stor vanndam
I regnperioder fylles området i nord opp av vann. Etter at Bymiljøetaten satte ned sluk sommeren 2019 har vannstanden sunket betraktelig.
Bilde: Endre Hausvik

– Prosjektet er teknisk og miljømessig krevende, og det kreves nøye planlegging før vi går i gang med selve saneringen, sier prosjektleder Gry Stenersen ved Bymiljøetaten.

Planlegging av hvordan avfallet skal fjernes pågår. 

To stykker ute i båt på Tveitevannet for å ta vannprøver.
Vi undersøker vann og sedimenter(bunn) i Tveitevannet før sanering, i tillegg overvåker vi underveis og etter at saneringen er avsluttet.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Historie

Det nedlagte avfallsdeponiet på Slettebakken ble brukt av Bergen kommune fra 1940 til 1961. Den gamle avfallsfyllingen ble anlagt uten bunntetting eller oppsamlingssystem for sigevann, og er en av forurensningskildene som drenerer til Tveitevannet. I bunnen av Tveitevannet er det meget høye konsentrasjoner av miljøgiften PCB. Undersøkelser av avfallet i deponiet viser at opptil 80 prosent stammer fra husholdningene. Den 26.juni 2013 vedtok bystyret at Slettebakken avfallsdeponi skulle saneres fullstendig, og at finansieringen fordeles mellom renovasjonsavgiften (80%) og bykassen (20%).

Pågående arbeid

Slettebakken deponiet i dag.
Slik så det ut på Slettebakken deponiet april 2021.
Bilde: Gry B. Stenersen
Skatebane som ble satt opp på Slettebakken våren 2021.
Skaterampe som ble satt opp på Slettebakken våren 2021.
Bilde: Endre Hausvik
  • Overvannsgrøfter er på plass
  • Anskaffelsesprosessen for den store saneringsjobben er ferdig
  • Det tas sikte på å starte opp saneringsarbeider høsten 2021, men først må bystyret fatte endelig vedtak om gjennomføring
  • Det vil fra oppstart ta omtrent 3-4 år før deponiet er ferdig sanert. Fullstendig sanering innebærer masseutskiftning av avfallet i deponiet. Avfallet som fjernes skal håndteres på miljømessige gode måter. Enkelte av avfallsfraksjonene kan det være fornuftig å forsøke å gjenvinne.

Arbeider på Slettebakken 2020

I mai 2020 startet arbeidet med å fjerne overvannet på Slettebakken. Bymiljøetaten og Drange Maskin gravde en grøft for å samle overvannet. Dette arbeidet pågikk i et halvt års tid. I november 2020 ble overvannsgrøften ferdig.

Høsten 2020 startet et pilotprosjekt med fem entreprenører som konkurrerer om å finne den beste måten å fjerne deponiet på. Les en oppsummering av arbeidet som ble gjort i 2020 her. 

Tidlig desember 2020 ble mesteparten av massene som ble gravd opp for å etablere grøften kjørt vekk. Dette er gammelt avfall fra deponiet - rot og skrot og en del organisk som har blitt kompost, sammen med jord og stein. Massene ble først kjørt til Gravdal, der de ble lasset over på båt. Massene ble så fraktet videre til Bjorstaddalen avfallsanlegg ved Skien. De fraktes hit, fordi det ikke finnes anlegg i Bergensregionen som har tillatelse til å ta imot disse massene.

Alternativ rute under bygningsarbeid.
Alternativ rute for å komme seg rundt avfallsdeponiet er markert med grønt. Nå kan du også gå den gamle gangveien til/fra Mannsverk. Den røde streken markerer anleggsområdet.
Bilde:  

 

Tidslinje fremdrift Slettebakken
Fremdrift for arbeidet med å sanere deponiet på Slettebakken.
Bilde: Bymiljøetaten
Kartet viser masser med avfall som finnes i deponiet, vi anslår at det ligger 120 000 kubikk masser med avfall i deponiet.
Kartet viser masser med avfall som finnes i deponiet. Vi anslår at det ligger 120 000 kubikk masser med avfall i deponiet.
Bilde: Cowi

Fremdrift

I løpet av 2020 jobbet Bymiljøetaten med å avklare hvilke metoder som skal brukes for å sanere avfallsdeponiet og innhente de nødvendige tillatelser fra fylkesmannen og andre myndigheter, innhente tilbud fra entreprenører med mer.

Selve arbeidet med å fjerne avfallet har planlagt oppstart i 2021 og forventes å være ferdig i 2024/2025.

Skal koordinere med pågående reguleringsplanarbeid

Området har stort potensiale for fremtidig utvikling, og arbeidet med å sanere deponiet skal koordineres med det offentlige reguleringsplanarbeidet for Slettebakken i regi av Plan- og bygningsetaten.

gammelt bilde av avfallsdeponiet i bruk
Det nedlagte avfallsdeponiet på Slettebakken var brukt av Bergen kommune fra 1940 til 1961.
Bilde: Bergen byarkiv

Vedlegg

 

Kontakt

E-post: Bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Telefon: 55565690 - fra kl. 08:00 til kl. 15:00