Skråfoto Øvregaten. markert anleggsarbeid
Vannledningsnettet i Øvregaten skal fornyes.
Bilde: Bergen Vann

Øvregaten - fornying av det kommunale vannledningsnettet

For å sørge for rent vann til folk og fjord, fornyer vi kontinuerlig vann- og avløpsnettet vårt. Nå har turen kommet til vannledningsnettet i Øvregaten, med oppstart mandag 20. november 2023.

Hovedvannledningen i Øvregaten er i grått støpejernsrør og ble lagt i 1921. Dette er solide rør som fortsatt fungerer godt, men skiftes nå på grunn av alder. Som en av Bergens eldste, er Øvregaten en en del av Middelalserbyen. Middelalderbygrunnen er fredet kulturminne, og utgravingen skjer i samarbeid med Riksantikvaren.

I fornyingsarbeidet vil vi benytte ulike metoder, men så langt det lar seg gjøre, ønsker vi å bruke gravefrie løsninger (NoDig). Vi vil begrense gravingen i så stor grad som mulig, men det må graves for innføringsgrop, på tilknytningspunkt og ved etablering av nye kummer. 

Fornyingsarbeidet er forventet ferdigstilt i løpet av sommeren 2024, og Øvregaten vil være stengt for gjennomkjøring frem til da (se mer info lenger ned). Veien vil være åpen for gående og syklende.

Oppdatering november 2023

Fornying av vannledningen vil ha oppstart mandag 20. november 2023. Den første tiden vil bli brukt til sikringsarbeid og til å etablere provisorisk vannforsyning til berørte beboere. Noe støy- og støvplager fra anlegget må påregnes. Anleggsarbeidet vil i hovedsak foregå på dagtid mandag til fredag. Aktivitet ut over det vil bli varslet.

Øvregaten vil være stengt for gjennomkjøring i anleggsperioden (se mer info lenger ned).

Midlertidig vannforsyning og private stikkledninger

Det vil bli etablert midlertidig vannforsyning for de berørte eiendommene i perioden hvor fornyingsarbeidene pågår. Dersom dette blir aktuelt for din eiendom, vil du bli kontaktet av entreprenøren på forhånd.

Bergen Vann fornyer de offentlige ledningene i kommunal vei. Stikkledninger til eiendommene vil bli fornyet frem til fortauskanten. Dersom det er ønsket fra huseier å få fornyet stikkledning helt inn i bygningen kan dette avtales på forhånd med utførende entreprenør. 

Private vann- og avløpsledninger langs traseen kartlegges og private kan få pålegg om utbedring dersom det avdekkes lekkasjer/skader. 

Trafikkavvikling

Oppgraderingsarbeidet krever at deler av veien må stenges for biltrafikk i anleggsperioden, henholdsvis kvartalsvis. Øvregaten vil bli stengt for gjennomkjøring i hele anleggsperioden, men kjøring til boliger og varelevering vil være mulig ved bruk av omkjøringsveier. 

Fase 1 i anleggsarbeidet i Øvregaten
Fase 1
Bilde: Bergen Vann
Fase 2 i anleggsarbeidet i Øvregaten
Fase 2
Bilde: Bergen Vann

Arbeidet er planlagt utført i flere faser, med start ved Fløybanen:

Fase 1a: Fra Vetrlidsallmenningen – Lodin Lepps gate (Gjennomkjøring fra Vetrlidsallmenningen til Finnegårdsgaten vil være mulig)

Fase 1b: Øvregaten 4A – Nikolaikirkeallmenningen

Fase 1c: Krysset Nikolaikirkeallmenningen

Fase 2a: Nikolaikirkeallmenningen – Koren Wibergs plass

Fase 2b: Koren Wibergs plass – Øvregaten 39 og Øvregaten 43 – 45

Fase 2c: Øvregaten 43 – krysset Øvregaten-Dreggsallmenningen 

Utrykningsetater er informert og har deltatt i planleggingen, og vi vil ha dialog med de eiendommene som blir berørte av veistengingen. 

Entreprenør vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. Beboere oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme. Det er viktig å orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet, ikke minst med tanke på anleggstrafikken knyttet til arbeidene.

Kontaktopplysninger

Vi ønsker et godt samarbeid med berørte huseiere og ønsker at arbeidet kan gjennomføres med så liten ulempe som mulig for beboere i området. Bare ta kontakt med oss i Bergen Vann om det skulle være noe.

Oppdatert informasjon om prosjektet finner du på kommunens nettsider.

Byggherre: Bergen Vann – Bergen Kommune

Prosjektleder: André Dingsør             93252199        andre.dingsor@bergen.kommune.no

Byggeleder: Tobias Skoglie Liaklev  40104949        tobias.liaklev@bergen.kommune.no

Entreprenør: Fyllingen Maskin AS

Prosjektleder: Jonny Vindenes          90882221        jonny.vindenes@fyllingenmaskin.no 

Anleggsleder:  Tore Gallefoss            95708157        tore.gallefoss@fyllingenmaskin.no

Døgnåpen Vaktsentral Tlf. 55567815 / 55291110

Kan vi nå deg?

Vi ønsker å informere direkte dersom det skjer noe viktig som berører deg. Sørg derfor for at vi har oppdatert kontaktinformasjon på deg.

Vedlegg: