Gå tilbake til:
Du er her:
Lyngbø
Arbeidene er godt i gang i Lyngbøveien
Bilde: Øystein Sveinsgjerd Hveem

Utskifting av vann- og avløpsledninger i Lyngbøvegen

Bergen Vann skal frem til 2025 skifte ut vann- og avløpsledninger i Lyngbøvegen. Utskiftningen inngår i Bymiljøetatens prosjekt for å bedre trafikksikkerheten langs veien.

Tiltaket omfatter utskifting av flere eldre hovedledninger for vann og avløp. Arbeidene vil foregå mellom Nygårdslien skole i nord og Lyngbøveien 140 i sørvest, en strekning på ca. 1 km. Se vedlagt kart for omfang av prosjektet.

Avløpsledningene håndterer i dag både avløpsvann (kloakk) og overvann (regnvann). Gjennom prosjektet vil avløpsvannet bli separert, slik at overvann og spillvann blir skilt fra hverandre. Overvannet vil gå i egne rør til Lyngbøvatnet, mens kloakken blir ledet videre til renseanleggene.

Oppdatering 29. november 2022:

Vår entreprenør starter i dag (29.11.22) med sprengningsarbeider i området mellom avkjørselen til Nipedalen og Lyngbøveien 96. Hver sprengningssalve vil bli varslet med signal og entreprenøren vil ha mannskap tilstede slik at sikkerheten for forbipasserende og naboer er ivaretatt.

Skråning fjellsikring Lyngbøveien
Det blir etablert en rørvegg i skråningen i Lyngbøveien. Denne vil forhindre at masser siger.
Bilde: Øystein Sveinsgjerd Hveem

Status pr. november 2022

Entreprenøren har startet anleggsarbeidene i Lyngbøveien, og arbeidet er godt i gang mellom avkjørselen til Nipedalen og Lyngbøveien 96. Bilveien er stengt i dette området, men det er satt opp en korridor slik at gående og syklende kan passere. Trafikkvakter er tilstede mens arbeidene pågår, og vil sørge for at de som skal passere blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Det vil være mye aktivitet i området i tiden fremover. Transport av masser og fra anlegget, fjellsikring, sikring av skråning med nedsetting av en rørvegg og sprengningsarbeider. Disse arbeidene medfører en del støy, men er helt nødvendig å utføre. Vi beklager ulempene dette medfører for de berørte.

Fremdrift

Planlagt oppstart på arbeidene er våren 2022 og med ferdigstillelse i 2025. Arbeidene vil foregå over ulike delstrekninger og ferdigstilles i etapper. Det vil bli sendt ut informasjon til beboerne om hvilke områder det skal jobbes i god tid før oppstart på de ulike delstrekningene.

Lyngbøveien
Veien er nå stengt for kjøretøy mellom krysset til Nipedalen og Lyngbøveien. Utrykningskjøretøy har tilkomst, og det er etablert en korridor for gående og syklende.
Bilde: Trude Haugen

Arbeidene vil medføre anleggstrafikk i nærområdet, endringer i trafikkmønster og støy i forbindelse med anleggsarbeidene. Dette er nødvendige arbeider som må utføres for å opprettholde en sikker vannforsyning og avløpshåndtering for området i årene fremover.

Sikring av Lyngbøvatnet

Det er plassert ut noe vi kaller siltgardin i Lyngbøvatnet. Denne har som funksjon å samle finstoff/partikler fra anleggsmassene som følger med bekkene ned til vannet. 

Siltgardinen vil stå under hele anleggsperioden, og vil bli flyttet etter behov.

Siltgardin Lyngbøvatnet
Siltgardinen forhindrer at finstoff/partikler som kommer med bekker fra anleggsområdet sprer seg i Lyngbøvatnet
Bilde: Øystein Sveinsgjerd Hveem

Midlertidig vann og avløp

Det vil bli etablert midlertidig vannforsyning og avløpshåndtering for de berørte eiendommene i perioden hvor fornyingsarbeidene pågår. Dersom dette blir aktuelt for din eiendom, vil du bli kontaktet av entreprenøren på forhånd.

Private stikkledninger

I forbindelse med fornyingsarbeidene anbefaler vi å fornye private stikkledninger som er tilknyttet hovedledningene i Lyngbøvegen. Dersom tilstanden på dine stikkledninger er dårlig, vil du bli kontaktet og motta eget brev med ytterligere informasjon.

Slamavskillere

Det er i dag utslipp fra slamavskillere flere steder langs Lyngbøvatnet. For å redusere miljøulempene ønsker kommunen å tilrettelegge for å koble ut disse, slik at kloakken kan gå til rensing i kommunale renseanlegg. Dersom dette gjelder din eiendom, vil du bli kontaktet og motta eget brev med ytterligere informasjon.

Les mer om Bymiljøetatens arbeidet med å etablere nytt fortau langs Lyngbøveien på Laksevåg her: Bergen kommune - Trafikksikkerhet

Kontaktperson Bergen Vann: 

Prosjektleder: Øystein Sveinsgjerd Hveem,  oystein.hveem@bergen.kommune.no