Gå tilbake til:
Du er her:
Lyngbø
Arbeidene er godt i gang i Lyngbøveien
Bilde: Øystein Sveinsgjerd Hveem

Utskifting av vann- og avløpsledninger i Lyngbøvegen

Bergen Vann skal frem til 2025 skifte ut vann- og avløpsledninger i Lyngbøvegen. Utskiftningen inngår i Bymiljøetatens prosjekt for å bedre trafikksikkerheten langs veien.

Tiltaket omfatter utskifting av flere eldre hovedledninger for vann og avløp. Arbeidene vil foregå mellom Nygårdslien skole i nord og Lyngbøveien 140 i sørvest, en strekning på ca. 1 km. Se vedlagt kart for omfang av prosjektet.

Avløpsledningene håndterer i dag både avløpsvann (kloakk) og overvann (regnvann). Gjennom prosjektet vil avløpsvannet bli separert, slik at overvann og spillvann blir skilt fra hverandre. Overvannet vil gå i egne rør til Lyngbøvatnet, mens kloakken blir ledet videre til renseanleggene.

Oppdatering 18. januar 2023

Entreprenøren vår er nå i gang igjen med anleggsarbeidene, og etter nyttår er det sikkert flere som har fått med seg at det pågått større sprengningsarbeider i området. 

Vi vil fortsette med sikring av fjellsiden en stund til.  Dette også for å sikre at arbeidet  kan utføres på en trygg og forsvarlig måte.  I ukene fremover vil det også pågå grave- og sprengningsarbeider for å gjøre plass til den utvidede vegen, samt forarbeidet for å etablere nye murer og ny infrastruktur for vann, avløp og høyspent i bakken. 

Arbeidene vil medføre en del støy og vi beklager ulempene arbeidene medfører mens det pågår.

Arbeidene pågår for tiden mellom avkjørselen til Nipedalen og Lyngbøveien 96.
Arbeidene pågår fortsatt mellom avkjørselen til Nipedalen og Lyngbøveien 96.
Bilde: Trude Haugen

Fremdrift

Planlagt oppstart på arbeidene er våren 2022 og med ferdigstillelse i 2025. Arbeidene vil foregå over ulike delstrekninger og ferdigstilles i etapper. Det vil bli sendt ut informasjon til beboerne om hvilke områder det skal jobbes i god tid før oppstart på de ulike delstrekningene.

Lyngbøveien
Veien er nå stengt for kjøretøy mellom krysset til Nipedalen og Lyngbøveien. Utrykningskjøretøy har tilkomst, og det er etablert en korridor for gående og syklende.
Bilde: Trude Haugen

Arbeidene vil medføre anleggstrafikk i nærområdet, endringer i trafikkmønster og støy i forbindelse med anleggsarbeidene. Dette er nødvendige arbeider som må utføres for å opprettholde en sikker vannforsyning og avløpshåndtering for området i årene fremover.

Sikring av Lyngbøvatnet

Det er plassert ut noe vi kaller siltgardin i Lyngbøvatnet. Denne har som funksjon å samle finstoff/partikler fra anleggsmassene som følger med bekkene ned til vannet. 

Siltgardinen vil stå under hele anleggsperioden, og vil bli flyttet etter behov.

Siltgardin Lyngbøvatnet
Siltgardinen forhindrer at finstoff/partikler som kommer med bekker fra anleggsområdet sprer seg i Lyngbøvatnet
Bilde: Trude Haugen

Midlertidig vann og avløp

Provann Lyngbøveien
Her ligger det midlertidige vannet.
Bilde: Trude Haugen

Det vil bli etablert midlertidig vannforsyning og avløpshåndtering for de berørte eiendommene i perioden hvor fornyingsarbeidene pågår. Dersom dette blir aktuelt for din eiendom, vil du bli kontaktet av entreprenøren på forhånd.

Private stikkledninger

I forbindelse med fornyingsarbeidene anbefaler vi å fornye private stikkledninger som er tilknyttet hovedledningene i Lyngbøvegen. Dersom tilstanden på dine stikkledninger er dårlig, vil du bli kontaktet og motta eget brev med ytterligere informasjon.

Slamavskillere

Det er i dag utslipp fra slamavskillere flere steder langs Lyngbøvatnet. For å redusere miljøulempene ønsker kommunen å tilrettelegge for å koble ut disse, slik at kloakken kan gå til rensing i kommunale renseanlegg. Dersom dette gjelder din eiendom, vil du bli kontaktet og motta eget brev med ytterligere informasjon.

Les mer om Bymiljøetatens arbeidet med å etablere nytt fortau langs Lyngbøveien på Laksevåg her: Bergen kommune - Trafikksikkerhet

Kontaktopplysninger

Vi ønsker et godt samarbeid med berørte huseiere og ønsker at arbeidet kan gjennomføres med så liten ulempe som mulig for beboere i området. Bare ta kontakt med oss i Bergen Vann om det skulle være noe.

Byggherre: Bergen Vann 

Meld inn feil til Bergen kommunes døgnbemannede Vaktsentral

Kan vi nå deg?

Vi ønsker å informere direkte dersom det skjer noe viktig som berører deg. Sørg derfor for at vi har oppdatert kontaktinformasjon på deg.