Kartutsnitt Bergen vest
Det nye renseanlegget skal ha kapasitet til å rense avløp fra 15-20 000 personer i Bergen vest.

Nytt avløpsrenseanlegg i Drotningsvik

Bergen kommune har flere små renseanlegg i Bergen Vest. For å tilfredsstille dagens rensekrav, må vi bygge et nytt anlegg som skal rense avløpet for beboere i området Kjøkkelvik til Hilleren.

Dagens renseanlegg i Søre Drotningsvik
Dagens renseanlegg i Søre Drotningsvik
Bilde: Trude Haugen

Vi har i dag 5 små renseanlegg i Bergen vest; i Kjøkkelvik, Fagerdalen, Godvik, Søre Drotningsvik og Håkonshella. Alle er av eldre dato og tilfredsstiller ikke dagens krav i utslippstillatelse gitt av Statsforvalteren i Vestland og Forurensningsforskriften. Avløp fra området i Bergen vest må derfor gjennomgå sekundærrensing

Det nye anlegget skal erstatte de eksisterende anleggene og blir bygget for å håndtere avløpet for 15 – 20 000 personer. Fra Kjøkkelvik til Hilleren. 

Plassering

Det er gjennomført en konseptutvalgsutredning (KVU) for å vurdere ulike lokaliseringer, og Drotningsvik kom ut som det beste og mest egnede stedet for å etablere et nytt anlegg. Det var ønskelig å bygge anlegget som et fjellanlegg, men risiko- og usikkerhetsanalyser viste at nærhet til kritisk infrastruktur representerte en for stor risiko til å klare å gjennomføre prosjektet. Dette handlet blant annet om Statnetts tunnel for høyspentkabel som blant annet forsyner gassanlegget på Kollsnes.

Renseanlegget må derfor bygges i dagsone og planområdet vil bli noe større enn tidligere varslet.

Status pr juni 2023: Plassering 

Det jobbes nå med reguleringsplan for det nye renseanlegget i Søre Drotningsvik, og ulike plasseringer av anlegget blir utredet. Hovedmålet er å undersøke beste plassering i forhold til arealbehov og omgivelsene. 

Fire mulige plasseringer blir utredet. De aktuelle tomtene er avgrenset fra Storhaugen i vest til Janahaugen i øst, og alle alternativene ligger innenfor planområdet i Søre Drotningsvik. 

Det blir sett på forutsetninger som er satt for utforming av bygget, og det er foretatt tekniske-, planfaglige- og administrative vurderinger for de ulike alternativene. Plassbehovet til anlegget er vurdert og det er sett på nødvendig omlegging av eksisterende infrastruktur i området.  

Det er sterkt fokus på å minimere konsekvensene for omgivelsene i Søre Drotningsvik. Det er også føringer med tanke på etablering av grønne områder som vil dempe uttrykket til broen og som kan egne seg til rekreasjon. 

Dersom reguleringsplanen blir vedtatt politisk, vil det nye renseanlegget, uavhengig av endelig plassering, etableres i dagen i Søre Drotningsvik. Utslippsledninger vil bli via borehull gjennom Storhaugen og ut i fjorden. 

Informasjonsmøte 16. februar 2023

Siden renseanlegget nå må bygges i dagsone, ble det holdt et informasjonsmøte for beboere i Parkhuset i Alvøen idrettspark torsdag 16. februar.

Der ble det orientert om det nye renseanlegget og endringer i reguleringsplanen for området. Formålet med informasjonsmøtet var å informere de nærmeste naboene om utviklingen og endringene i prosjektet før det blir satt i gang varsling av utvidet plangrense. Arbeidet med reguleringsplanen er tenkt gjennomført våren 2023, og tilbakemeldinger fra møtet vil bli tatt med videre i prosessen.

Endringene i prosjektet innebærer blant annet at byggingen av det nye renseanlegget vil starte så fort Sotrasambandet er ferdig med sitt arbeid i området. Dette antas å være i løpet av 2027.

Presentasjonen som ble vist ligger nederst på denne siden. 

Søre Drotningsvik hus revet
Mye har skjedd i området i løpet av januar.
Bilde: Trude Haugen

Bergen Vann og Sweco ønsker et tett samarbeid med naboer. På den måten kan vi få avdekket uklarheter og eventuelle utfordringer før planene går videre til høringer og politiske vedtak. 

Informasjon gitt ved tidligere informasjonsmøter ligger tilgjengelig som vedlegg lenger ned.

Kontaktinformasjon

Vi oppfordrer naboer til å ta kontakt med oss om det er noe dere lurer på.

Vedlegg;

PS; Om du få problemer med å åpne noen av vedleggene,  trykk Ctrl+F5  for å oppdater vindu og cache (for nettlesere)