Mynteviken
Mynteviken er et av få områder i Bergen kommune som ikke har etablert offentlig vann- og avløpsanlegg.
Bilde: Google Maps

Utbygging av vann- og avløpsanlegg i Mynteviken

Det skal legges nytt vann- og avløpsnett i Mynteviken slik at private abonnenter kan knytte seg til det kommunale nettet. Planlagt oppstart i løpet av 2024, med ferdigstillelse i 2025.

Bergen Vann har tidligere informert om etablering av nye kommunale vann- og avløpsledninger i Mynteviken. Området er et av få områder i Bergen kommune som ikke har etablert offentlig vann- og avløpsanlegg. Ved å etablere vannforsyning i området sikrer vi rent drikkevann til beboere, samt forbruksvann til brannvesenet ved branntilløp. Det er også planlagt kommunalt avløpsanlegg for å tilkoble beboere som i dag har slamavskillere (septiktanker) med spredt utløp til sjø. Avløpet i Mynteviken skal føres til pumpestasjon og pumpes videre til eksisterende pumpestasjon i Mørkevika via sjøledning. 

Kart over hvor sjøledningen skal gå i Grunnosen
Avløpet i Mynteviken skal føres til pumpestasjon og pumpes videre til eksisterende pumpestasjon i Mørkevika via sjøledning.

Tiltaket som er planlagt omfatter etablering av hovedledninger for vann- og avløp i grøft og under vann, tilrettelegging/påkobling av private grunneiere som i dag har slamavskillere (septiktanker)  til kommunalt system og etablering av egen pumpestasjon.

Fremdrift

Planlagt oppstart på arbeidene er våren 2024 og med ferdigstillelse innen 2025. Fremdriften er avhengig av en ekspropriasjonssak mot en grunneier i område og er på dette tidspunktet uavklart.

Uforutsette hendelser og andre forhold kan forlenge varigheten. Arbeidene vil foregå over ulike delstrekninger og ferdigstilles i etapper. Det vil bli sendt ut informasjon til beboerne om hvilke områder det skal jobbes i god tid før oppstart på de ulike delstrekningene.

Kart over anleggsområdet i Myntevikvegen
Nå skal også beboere i Mynteviken få etablert offentlig vann- og avløpsanlegg.
Pålegg om tilknytning

Noen huseiere vil motta pålegg om tilknytning til det kommunale avløpsnettet. Huseiere som blir berørt vil motta informasjon direkte om prosessen rundt dette.

Direkte tilknytning

Noen huseiere vil bli knyttet direkte til det kommunale avløpsnettet der deres eksisterende avløpsledning kommer i konflikt med nytt planlagt kommunalt ledningsanlegg. Berørte huseierne vil bli kontaktet direkte ved behov.

Rent vann til folk og fjord

Bergen Vann jobber kontinuerlig for å levere gode, robuste og bærekraftige vann- og avløpstjenester til byen vår. Dette innebærer en kontinuerlig fornying av vann- og avløpsnettet - et arbeidet som er avgjørende for å sikre byens innbyggere en stabil og sikker vannkvalitet, samt sikre et godt miljø. 

Kontaktopplysninger

Vi ønsker et godt samarbeid med berørte huseiere og ønsker at arbeidet kan gjennomføres med så liten ulempe som mulig for beboere i området. Bare ta kontakt med oss i Bergen Vann om det skulle være noe.

Kontaktperson Bergen Vann 

Prosjektleder: Eskil Stranden, eskil.stranden@bergen.kommune.no